Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg om mål 1 - Ingen fattigdom.

Tema SDG.1.3

Fattigdom omfattar fler aspekter än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. För att säkra de mänskliga rättigheterna har mål 1 ett särskilt fokus på de mest utsatta grupperna i samhället.

Det finns många olika sätt att mäta fattigdom och det finns idag ingen nationell definition att utgå ifrån. I denna analys kommer vi framförallt använda relativ fattigdom (kan också definieras som ekonomisk utsatthet) eftersom detta är ett mått som följs upp både lokalt och nationellt. Att befinna sig i relativ fattigdom innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 % av medianinkomsten. SCB använder även måttet materiell och social fattigdom (se nedan begrepp och förklaringar) vid måluppföljning men här finns ingen data att tillgå på kommunnivå.

Den inkomstrelaterade ojämlikheten ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land. Den lokala nivån av beslutsfattande är viktig då den är närmast invånarna och kan därmed ha stor påverkan på deras liv. För att nå målet krävs koordinerade och långsiktiga insatser på lokal och regional nivå. Samverkan med civilsamhället är också en viktig del i arbetet.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

I Falkenberg pågår insatser i syfte att minska andel invånare som lever i relativ fattigdom med det finns också många projekt som bidrar till att minska konsekvenserna av att leva i ekonomisk utsatthet.

Handla till andra

Under året samlas det ihop till olika matkassar som är till för de grupper i samhället som behöver en extra hjälp och stöd för att få månaden att gå ihop. Diakoniverksamheten i Falkenberg driver projektet ”Handla till andra” för att underlätta för de pressade familjerna. Projektet innebär att diakonerna står utanför någon av matbutikerna i kommunen och ber kunder att skänka mat och hygienprodukter.

Under en helg fick man ihop motsvarande 100 matkassar fyllda med till exempel ris, konserver och tvål och som sen delades ut till behövande. Diakonerna arrangerar även matkvällar dagarna före barnbidraget och sommarlovsresor till Liseberg.

Diakonerna beskriver en verklighet som är främmande för många i Sverige. Det är syskon som tvingas dela på ett par vinterskor, barn som saknar badkläder och inte kan följa med på badutflykt även om bussresan är gratis, och unga som måste samla tomburkar för att få pengar till mat. Men också mammor som inte har råd att välja bra mat och som måste avgöra vem i familjen som ska få medicin.

Falkenbergs FF

Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen på Falkenbergs kommun (tidigare också med Arbetsförmedlingen) driver Falkenbergs FF projektet På väg mot nya mål med målsättning att öka sysselsättningen. Målgruppen är personer i åldern 18-29 år och görs i samverkan med Falkenbergs FF:s företagspartners. Företagen erbjuder deltagarna praktikplats samtidigt som det anordnas föreläsningar i ämnen som t.ex. hälsa, ekonomi och arbetsmarknad (se även mål 3 och 8).

På Tullbroskolan har Falkenbergs FF även anordnat gratis idrottsaktiviteter i anslutning till skoldagen. Detta gjordes i samarbete med skolan och Region Halland och riktade in sig mot ungdomar som går i årskurs 6-9 (se även mål 3). Målet med verksamheten var att inspirera till en meningsfull fritid.

Projekten har delvis vilat under pandemin.

Händer i kommunkoncernen

Inom kommunkoncernen arbetar man med att stärka skyddsfaktorer inom flera områden såsom skolan, socialtjänsten, Ung FGB, budget och skuldrådgivare, konsumentrådgivare. Mycket pågår inom ramen för den ordinarie verksamheten men det finns också exempel på projekt som ska motverka det utanförskap det innebär att leva i ekonomisk utsatthet.

Fritidsbanken

Fritidsbanken Falkenberg är som ett bibliotek fast med idrotts- och fritidsutrustning. Här kan du låna idrotts- och fritidsprylar gratis. Du kan även skänka utrustning som du inte längre använder. Fritidsbanken som finns under kultur, fritid och teknikförvaltningen är till för att bidra till en cirkularitet men bidrar också till att de som inte har råd att köpa olika typer av utrustning istället får möjlighet att låna.

Skolmåltiderna

Inom kostverksamheten har man märkt en tydlig skillnad i åtgången på mat en måndag jämfört med någon annan dag i veckan på grund av att barn inte fått tillräckligt med mat under helgdagarna. Av samma anledning serveras soppan, som tidigare serverats på fredagar, numera på en annan dag mitt i veckan. Detta för att på så sätt bidra med en mättande måltid inför helgen.

Ung FBG

Ung Fbg sommarsatsning 2021 innebar att en rad olika avgiftsfria aktiviteter arrangerades runt om i kommunen. I socialt utsatta områden anordnade också trygghetsabetarna gratis aktiviteter. Aktiviteterna görs för att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar men samtidigt diskuteras också demokratifrågor och hur du kan påverka din egen situation i samhället. Trygghetsarbetarna förflyttar sig till de områden där behovet finns.

Budget-,skuld- konsumentrådgivning arbetar både förebyggande och rådgivande. Hit kan du vända dig om du hamnat i ekonomisk knipa och tendensen är att fler invånare söker sig hit. Det är troligtvis en konsekvens av pandemin.

Hur mår Falkenberg?

Att befinna sig i relativ fattigdom innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 % av medianinkomsten. I Falkenberg är det främst ensamstående mammor med barn, många av dem sjukskrivna och utförsäkrade, som lever i denna ekonomiska utsatthet. Ofta finns problem som neuropsykiatriska diagnoser, depressioner och olika typer av handikapp med i bilden. Att det oftast är flera faktorer som bidrar till ekonomisk utsatthet medför också att det krävs flera samordnande åtgärder som stärker skyddsfaktorer mot att hamna i ekonomisk utsatthet.

I Falkenberg beräknas mellan 600 och 700 barn leva i ekonomisk fattigdom (2019). Det finns indikatorer på att utvecklingen går åt rätt håll men utvecklingen bedöms inte vara tillräckligt. Istället finns det tecken på att den positiva trenden håller på att brytas. Utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, personer med funktionsnedsättning liksom ensamstående kvinnor med barn samt kvinnliga pensionärer är de grupper i samhället som löper större risk att hamna i denna utsatta situation. Den pågående pandemin visar också tydligt att det är just inom dessa grupper finns minst motståndskraft när det uppstår ekonomiska och sociala katastrofer. När arbetslösheten ökar drabbas de som redan står utanför arbetsmarknaden hårdast. Gapet blir större och målet om egenförsörjning blir allt svårare att nå.

Ekonomisk utsatta hushåll (relativ fattigdom)

Övergripande trend

I jämförelse med andra kommuner och med riket i stort är andelen invånare i Falkenberg som lever i relativ fattigdom förhållandevis låg. Nationellt bedömdes 16,2 % leva i relativ fattigdom 2018. Det finns dock en osäkerhet eftersom måttet mäter i relation till inkomsten. Du kan ha ekonomiska tillgångar även om du har en låg inkomst. I statistiken syns inte heller personer som inte är folkbokförda, exempelvis asylsökande, hemlösa och papperslösa migranter. Invånare 18-64 år med låg inkomst var under 2019 på en bättre nivå 10,8 % jämfört med 2018 som redovisade 19,4%. Statistiken innebär att det går bättre för Falkenberg i jämförelse med andra kommuner i länet.

Trenden i Sverige är att andelen invånare som lever i relativ fattigdom ökar men att orsaken inte är att inkomsterna minskar utan ökande inkomstskillnader. Inkomstskillnaderna i Falkenberg är mindre jämfört med rikssnittet och andelen med låga inkomster är något mindre än i övriga landet.

Effekterna av pandemin börjar synas genom indikationer på ökningar (+20%) hos kommunens budget- och skuldrådgivare.

Ålder 0-19 år

2018 levde 7,1 % av invånare i ålder 0-19 år i Falkenberg i ekonomiskt utsatta hushåll. 2017 var motsvarande siffra 7 % och 2014 var motsvarande siffra 8,1 %. Den långsiktiga trenden är alltså svagt positiv. Samtidigt ska man alltid vara medveten om vad som döljer sig bakom siffrorna. Att upp till 600-700 barn lever i familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop innebär samtidigt en social exkludering som ökar risken för ett långsiktigt utanförskap i framtiden.

Enligt Kronofogden Under verkställdes 2020 2 stycken vräkningar som berörde barn i Falkenberg. Det är en minskning jämfört med 2019 då 8 stycken vräkningar genomfördes och som också berörde barn.

Äldre

Relativ fattigdom bland äldre (framförallt gruppen + 85 år) har under de senaste fem åren ökat i Falkenberg, såväl som i riket. Kommunkoncernen har inte direkt påverkan på äldres inkomstnivå. Kommunen kan däremot arbeta med åtgärder som underlättar för äldre att leva ett rikt och aktivt liv. Exempelvis har kommunen möjlighet att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria (eller subventionerade) fysiska, sociala och kulturella aktiviteter.

Ekonomiskt bistånd

För att minska osäkerhetsfaktorerna i bedömningen kan man också undersöka andelen vuxna som får långvarigt ekonomiskt bistånd (indikator). I Falkenberg är också denna långsiktiga trend svagt positiv. 2010 mottog 1,4 % långsiktigt stöd. 2019 hade andelen sjunkit till 0,7 %.

I Falkenberg var andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll med försörjningsstöd 4,8 % (2018). Enligt socialförvaltningen är den utsatta gruppen framförallt ensamstående mammor. Ensamstående kvinnor med barn är i betydligt högre utsträckning ekonomiskt utsatta än ensamstående män med barn. Detta bekräftas av diakonverksamheten där 76 % av kvinnorna som söker hjälp är ensamstående mammor.

Även födelseland har väldigt stor betydelse. Det är 26 gånger vanligare att ett barn med utrikes födda föräldrar bor i ett hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd än ett barn med inrikes födda föräldrar. Detta bekräftas av den rapport som SCB nyligen publicerat utifrån hur förflyttningen mot Agenda 2030 går i Sverige. Men också från Svenska kyrkans diakoniverksamhet.

Låg inkomst

År 2018 var andelen invånare med låg inkomst 19,4 % i Falkenberg vilket är lägre än riket där 21 % hade låg inkomst (kolada.se). Andelen har dock ökat under de senaste 30 åren. Inkomstnivå hänger tydligt samman med utbildningsnivå. En fullföljd skolgång minskar riskerna att hamna i ohälsa, kriminalitet och problem med självförsörjning. Barn och ungas möjligheter att lyckas i skolan påverkas i allt högre utsträckning av socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Mer om fullföljda studier går att läsa under mål 4.

Sociala kontrakt

Sociala kontrakt kan bland annat beskriva den marknad där kommunernas socialtjänst som förstahandshyresgäst hyr ut lägenheter i andra hand till hushåll som av olika anledningar inte har lyckats få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Enligt uppgift från Sveriges kommuner och regioner har antalet sociala kontrakt ökat med 250 % mellan 2008 och 2018. Kontrakten är förenade med särskilda villkor och regler som innebär ett visst mått av ofrihet för hyresgästen. Socialnämnden har inte ansvar att tillgodose behovet av bostad som beror på allmän bostadsbrist men kan i vissa fall bevilja bostadssociala insatser som ett bistånd till personer som av olika skäl står utanför den reguljära bostadsmarknaden. Under 2021 anger socialförvaltningen att de har 64 stycken sociala kontrakt – varav 54 stycken är Fabos lägenheter.

Det är ungefär samma siffror som föregående. Skillnaden är att fler lyckas ordna lägenhet på egen hand men blir sedan nekade kontrakt på grund av skulder. FABO ser också att fler än vanligt av deras befintliga hyresgäster har svårt att betala hyran. Möjligen en effekt av covid men också att skulder ökar generellt i samhället.


Begrepp och ordförklaringar

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fem av tretton utpekade poster. Exempelvis uppvärmning av bostad, betala skulder, kunna hantera oförutsedda utgifter eller kunna delta i sociala aktiviter.

Uppdaterad: 2021-10-05