Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg om mål 1 - Ingen fattigdom.

Tema SDG.1.3

Fattigdom omfattar fler aspekter än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. För att säkra de mänskliga rättigheterna har mål 1 ett särskilt fokus på de mest utsatta grupperna i samhället.

Det finns många olika sätt att mäta fattigdom och det finns idag ingen nationell definition att utgå ifrån. I denna analys kommer vi framförallt använda relativ fattigdom (kan också definieras som ekonomisk utsatthet) eftersom detta är ett mått som följs upp både lokalt och nationellt. Att befinna sig i relativ fattigdom innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 % av medianinkomsten. SCB använder även måttet materiell och social fattigdom (se nedan begrepp och förklaringar) vid måluppföljning men här finns ingen data att tillgå på kommunnivå.

Den inkomstrelaterade ojämlikheten ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land. Den lokala nivån av beslutsfattande är viktig då den är närmast invånarna och kan därmed ha stor påverkan på deras liv. För att nå målet krävs koordinerade och långsiktiga insatser på lokal och regional nivå. Samverkan med civilsamhället är också en viktig del i arbetet.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

I Falkenberg pågår insatser i syfte att minska antalet som lever i relativ fattigdom men det finns också många projekt som bidrar till att lindra vardagen av att leva i ekonomisk utsatthet.

Minska fattigdom med 50%

Handla till andra

Under året samlas det ihop till olika matkassar som är till för de grupper i samhället som behöver en extra hjälp och stöd för att få månaden att gå ihop. Fattiga pensionärer och ensamstående föräldrar med barn är återkommande målgrupper för diakonin i Falkenberg. De vittnar om att det finns ett ökande behov av hjälp med såväl pengar som mat hos fler och fler. Inflationen tvingar diakonin i Falkenbergs pastorat att prioritera om och lägga en större del av sina resurser på att hjälpa familjer att ha råd med mat. Inför skollov är ångestnivån extra hög beskriver diakonin eftersom loven innebär att det behövs mer mat när barn befinner sig hemma och inte i skolan. Diakoniverksamheten i Falkenberg driver bland annat projektet ”Handla till andra” för att underlätta för de pressade familjerna. De beskriver att det är fler familjer som behöver hjälp nu 2023 än tidigare. Projektet innebär att diakonerna står utanför någon av matbutikerna i kommunen och ber kunder att skänka bland annat mat och hygienprodukter.
Under en helg fick man ihop motsvarande 100 matkassar fyllda med till exempel ris, konserver och tvål och som sen delades ut till behövande. Diakonerna arrangerar även matkvällar dagarna före barnbidraget och sommarlovsresor till Liseberg.

Avgiftsfri kulturskola

Kulturskolan i Falkenberg har aktiviteter för den som vill spela ett instrument, sjunga, dansa, rita och måla, spela teater, fotografera eller filma. Det går att delta i aktiviteterna från det att du går i årskurs ett i grundskolan till år tre i gymnasiet.

Kultursommar

Kultursommar är för den som är mellan 10-13 år (född 2009 - 2012) och erbjuds möjlighet att prova på, och även till viss del fördjupa sig i olika kulturaktiviteter. Ingen talang behövs särskilt utan kultursommar fokuserar på skaparlust och att det ska vara kul.

Skolmåltiderna

Inom kostverksamheten har man märkt en tydlig skillnad i åtgången på mat en måndag jämfört med någon annan dag i veckan på grund av att barn inte fått tillräckligt med mat under helgdagarna. Av samma anledning serveras soppan, som tidigare serverats på fredagar, numera på en annan dag mitt i veckan. Detta för att på så sätt bidra med en mättande måltid inför helgen.

Ung FBG och Go Fbg

Ung Fbg har en rad olika avgiftsfria aktiviteter som arrangeras runt om i kommunen. Under senaste året har en särskild satsning gjort genom ett projekt som heter Go Fbg, där syftet är att aktivera barn och unga genom olika prova på aktiviteter såsom basket, fotboll etc. Aktiviteterna görs i samverkan med föreningslivet för att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar och ska förhoppningsvis samtidigt locka medlemmar till dessa föreningar. Trygghetsarbetarna inom Ung Fbg förflyttar sig till de områden där behovet finns.

Läxhjälp

På området Sloalyckan har områdesföreningen ett antal föräldrar som erbjuder läxhjälp för barnen efter att skolan slutat. Det är en aktivitet som är kostnadsfri och som bidrar till att hjälpa barnen med skolarbetet när barnens föräldrar inte alltid har möjlighet att göra det.
Inom kommunkoncernen arbetar man med att stärka skyddsfaktorer inom flera områden såsom skolan, socialtjänsten, Ung FGB, budget och skuldrådgivare, konsumentrådgivare. Mycket pågår inom ramen för den ordinarie verksamheten men det finns också exempel på projekt som ska motverka det utanförskap det innebär att leva i ekonomisk utsatthet.

Mötesplatser

Mötesplatser är viktiga för att främja gemenskap och motverka ensamhet. I Falkenberg finns mötesplatser för såväl äldre som yngre där du som individ kan delta kostnadsfritt. Mötesplatserna i Hjortsberg, Morup, Slöinge, Ullared och Ätran drivs av socialförvaltningen och har sin inriktning gentemot äldre och frivilliga.

Stenfalkens hus finns i bostadsområdet Norra Stafsinge och erbjuder såväl yngre som äldre en mötesplats att vara på. Andra mötesplatser såsom öppna förskolan i Sloalyckan och familjecentralen i Skogstorp bidrar också till att skapa tillitsfulla relationer och aktiviteter.

Fritidsbanken

Fritidsbanken Falkenberg är som ett bibliotek fast med idrotts- och fritidsutrustning. Här kan du låna idrotts- och fritidsprylar gratis. Du kan även skänka utrustning som du inte längre använder. Fritidsbanken är till för att bidra till att fler saker återanvänds men bidrar också till att de som inte har råd att köpa olika typer av utrustning istället får möjlighet att låna.

Budget-,skuld- konsumentrådgivning

De arbetar både förebyggande och rådgivande. Hit kan du vända dig om du hamnat i ekonomisk knipa och tendensen är att fler invånare söker sig hit. Både yngre och äldre är vanliga målgrupper som söker hjälp. När nu inflationen ökar och prishöjningar sker inom såväl livsmedel som el och drivmedel spår de som arbetar med budget, skult och konsumentrådgivning att klienterna kommer bli ännu fler.

Hur mår Falkenberg?

Gapet mellan vårt nuläge och målet till år 2030 är stort även om majoriteten i Falkenberg har det bra. Andelen invånare som bedöms leva i utsatthet något färre i Falkenberg idag än för 10 år sedan. Däremot är inte utvecklingen tillräcklig.

Barnens behov och mående drabbas särskilt av familjernas pressade ekonomi både i det som är synligt och det som är mer osynligt. Det visar den analys om barnfamiljers ekonomiska utsatthet i spåren av den ökade inflationen under 2023 i Sverige.Det mest synliga utåt är att det inte finns pengar för nya kläder inför årstidsväxlingar. Mer osynligt, men lika drabbande är att resor och aktiviteter under helger och lov uteblir.

Många föräldrar med låga inkomster oroar sig över att barnens behov och mående drabbas. De upplever också att barnen själva oroar sig för familjens ekonomi. Den ekonomiska utsattheten är fyra gånger så hög bland barn till ensamstående föräldrar jämfört med sammanboende föräldrar. Förra året berördes 2 st familjer där barn ingår av vräkning vilket är oförändrat om det jämförs med året innan. Men det totala antalet verkställda vräkningar har ökat från 2021 till 2022 till 12 st i Falkenberg.

Enligt delmål 1.2 ska vi till 2030 minst halvera den andel kvinnor, män och barn som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner. Det är ett delmål som den offentliga sektorn har ett ansvar att arbeta med för att uppfylla och den utvecklingen går för långsamt.

Minska fattigdom med minst 50 %

I Falkenberg beräknas drygt 600 barn leva i ekonomisk fattigdom (2021). Statistik för 2022 saknas. Vilket innebär en 98:e plats av landets 290 kommuner. Arbetet med att minska ekonomisk utsatthet bland barn går för långsamt i Falkenberg.
Istället har de inkomstrelaterade skillnaderna ökat än mer under året då inflationen påverkat mångas privatekonomi på ett negativt sätt. Svenska kyrkan i Falkenberg vittnar om en ökning av människor som söker hjälp från kyrkan. Hjälp till att betala elräkningar, hyror, mat och kläder till sina barn.

Utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, personer med funktionsnedsättning liksom ensamstående kvinnor med barn samt kvinnliga pensionärer är de grupper i samhället som löper större risk att hamna i denna utsatta situation. När inflationen ökar drabbas de som redan står utanför arbetsmarknaden hårdast. Gapet blir större och målet om egenförsörjning blir allt svårare att nå.

De ekonomiska klyftorna ökar i Sverige, så också i Falkenberg och präglas av tydliga könsskillnader. Inte minst på arbetsmarknaden är detta tydligt. Kvinnor har genomgående lägre lön än män och därmed även lägre pension och andra sociala förmåner som är baserade på inkomstnivå (se mål 5 och mål 8). Utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, barn till ensamstående, personer med funktionsnedsättning liksom ensamstående kvinnor med barn och kvinnliga pensionärer löper större risk för ekonomisk utsatthet.
Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för deras fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Detta ska såklart ske inom ramen för föräldrarnas förmåga och ekonomiska resurser.

Bygg motståndskraft mot sociala, ekonomiska och miljökatastrofer

Att ha en låg inkomststandard är ett mått på huruvida ett hushålls disponibla inkomster (efter skatt och eventuella bidrag) räcker till nödvändiga utgifter. Generellt kan det innebära för en vuxen med ett barn en månadsinkomst på ca 13 000 kr månad efter skatt och bidrag. För en familj på två vuxna med ett barn är summan på lite drygt 20 000 kronor/månad. I Falkenberg är det främst ensamstående mammor med barn, många av dem sjukskrivna och utförsäkrade, som lever i denna ekonomiska utsatthet. Ofta finns problem som neuropsykiatriska diagnoser, depressioner och olika typer av handikapp med i bilden. Att det oftast är flera faktorer som bidrar till ekonomisk utsatthet medför också att det krävs flera samordnande åtgärder som stärker skyddsfaktorer mot att hamna i ekonomisk utsatthet. Inkomstnivå hänger tydligt samman med utbildningsnivå. En fullföljd skolgång minskar riskerna att hamna i ohälsa, kriminalitet och problem med självförsörjning. Barn och ungas möjligheter att lyckas i skolan påverkas i allt högre utsträckning av socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.

Egenförsörjning

Arbete är den viktigaste källan till inkomst och risken att leva med låg ekonomisk standard är därför högre i hushåll där en eller flera vuxna är arbetslösa. Att ha dålig hälsa är i sig förknippat med högre risk för arbetslöshet och ekonomisk utsatthet liksom att arbetslöshet och ekonomisk utsatthet bidrar till sämre hälsa. Inkomstskillnaderna i Falkenberg är mindre jämfört med rikssnittet och andelen med låga inkomster är något mindre än i övriga landet.

Ekonomiskt bistånd

Personer som befinner sig i eller på gränsen till ekonomisk utsatthet är ofta hänvisade till ekonomiskt bistånd, som utgör välfärdens yttersta skyddsnät och träder i kraft när personen inte kan försörja sig själv. Arbetslöshet (utan arbetslöshetsförsäkring) är den vanligaste orsaken till att personer inte kan försörja sig och behöver ekonomiskt bistånd.
Antal personer som någon gång fått utbetalt ekonomiskt bistånd under året i Falkenberg var 2020 1260 st och 2021 1231 st. Statistik för 2022 saknas än så länge men känslan är att det kommer öka till 2022 och än mer till 2023
I jämförelse med andra kommuner och med riket i stort är andelen invånare 0-19 år i Falkenberg som lever i ekonomisk utsatthet förhållandevis låg. Nationellt bedömdes 7,8 % av invånare 0-19 år leva i ekonomisk utsatthet 2021 jämfört med statistik för Falkenberg på 5,9 % som har en minskning i andelen ekonomiskt utsatta 0-19 år.
Detta kan bero på att återhämtningen från pandemin har gått bra i Falkenberg samt att effekterna från den lågkonjunktur och inflation inte är synlig i statistiken ännu.

Skulder och vräkning

Konsumentrådgivaren i kommunen redovisar en ökning av ärenden från 2019 till 2021. Under två år har rådgivningen ökat med 40 %. Orsaken till det kan vara flera. Budget- och skuldrådgivning redovisar att antalet nya klienter var högre 2021 (76 st) jämfört med samma period 2022 (48 st).
Enligt Kronofogden verkställdes 2021 liksom 2020 2 stycken vräkningar som berörde barn i Falkenberg. 2022 har det minskat till 1 vräkning men berörde 2 st barn. Det är en minskning jämfört med 2019 då 8 stycken vräkningar genomfördes.

Begrepp och ordförklaringar

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fem av tretton utpekade poster. Exempelvis uppvärmning av bostad, betala skulder, kunna hantera oförutsedda utgifter eller kunna delta i sociala aktiviter.

Uppdaterad: 2023-09-22