Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 10 - Minskad ojämlikhet.

Tema SDG.10.1

Mål 10 belyser vikten av att skapa ett samhälle där ingen lämnas utanför. Ett jämlikt samhälle bygger på att alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Med jämlikhet menar vi en rättvis fördelning av resurser såväl som ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Olikheter mellan stad och land behöver också synliggöras. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Funkisfestival

Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer inom LSS. Festivalen arrangeras av Falkenbergs kommun och föreningen Funkisglädje.
Föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande arbete inom kultur och fritid för personer med olika funktionsvariationer. Föreningen finansieras av deltagande medlemmar, sponsorer och biljettförsäljning. Evenemanget synliggöra målgruppen på ett positivt sätt och bidrar till en ökad delaktighet.

Pridefestivalen

Genom Pridefestivalen uppmärksammar föreningen Pride Falkenberg varje år människors lika värde och rätten till att vara vem man. Under coronapandemin har festivalen varit delvis digital men de flesta aktiviteter har fått skjutas på. 2022 genomfördes den igen till mångas glädje. Många företag, organisationer och samfund bidrar till festivalens genomförande.
Minska inkomstklyftorna och säkerställ lika rättigheter för alla

Stärka språket

En satsning pågår för att stärka språket och främja språkutvecklingen för nyblivna nyanlända föräldrar i Norra Stafsinge och i Stenfalkens hus. Det är ett samarbete mellan bibliotek, verksamhetsledare för trygghet och hållbarhetsavdelningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Det är särskilda träffar där nyblivna föräldrar tränar i att läsa sagor för sina barn på svenska och på det sättet lär sig svenska samtidigt som barnen hör svenska genom böckernas värld. Syftet är att minska barriären till det nya språket för nyanlända samt främja språkinlärning för barnen. Om en tidig språkutveckling sker, med ett välutvecklat ordförråd, en tidig läslust och en ökad läsförmåga påverkar det hur det går för barnen i skolan och hur skolresultatet blir. Språkutvecklingen påverkar också det framtida arbetslivet. Insatsen ska också syfta till att sänka trösklarna till biblioteken i Falkenbergs kommun. Föräldrarna blir stärkta i sin föräldraroll i det nya samhället de befinner sig i och dess nätverk runtomkring.

Sociala kontrakt

Socialförvaltningen i Falkenbergs kommun kan i vissa fall gå in med ett så kallat socialt kontrakt. Ett socialt kontrakt innebär att socialförvaltningen tecknar ett förstahandskontrakt med hyresvärden för att sedan hyra ut boendet i andra hand till en bestämd klient. Det skall finnas särskilda skäl för att socialförvaltningen ska gå in med ett socialt kontrakt. Sådana särskilda skäl kan vara att personer utsatts för våld i en nära relation, att ungdomar av starka sociala/medicinska skäl inte kan bo kvar i föräldrahemmet eller att personer lider av psykisk ohälsa eller har andra medicinska skäl. Socialförvaltningen har för tillfället cirka 64 sociala kontrakt varav 54 finns hos Fabos bestånd.

Boendestödjare

Den som har nedsatt psykisk hälsa och har svårigheter att på egen hand få sin vardag att fungera kan ansöka om boendestöd hos Falkenbergs kommun. Då kan personen få en boendestödjare som hjälper och stöttar dig i ditt eget hem. En boendestödjare lyssnar och finns till hands, hjälper dig att leva ett bra liv och ger dig stöd i det som är jobbigt. Insatsen är kostnadsfri.

Försörjningsstöd

När familjer söker om försörjningsstöd har socialförvaltningen infört möjligheten att dela ut finansiell hjälp till såväl mannen som kvinnan i familjen istället för att det bara ges ett finansiellt stöd till hela familjen vilket då oftast hamnar hos mannen.

Funktionsrättslots

På socialförvaltningen har det anställts en funktionsrättslots. Funktionsrättslotsens uppdrag är att informera och vägleda personer som har någon form av funktionsnedsättning. Målet är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett forum för diskussion, information och samråd mellan kommunens olika nämnder och företrädare för funktionsnedsatta. Kommunens alla handikapporganisationer är representerade i rådets referensgrupp, som initierar olika ärenden för rådet att ta upp. Enkelt avhjälpta hinder är ett arbetsområde som varit aktuellt i ett flertal år och som funktionsrättsrådet fortfarande arbetar med.

Rätten till heltidsarbete

Kommunorganisationen jobbar efter principen att de anställda ska ha rätten till heltid men möjlighet till deltid. Det bidrar till att kvinnor, som oftast är dem som arbetar deltid, har möjlighet att, vid behov, gå upp i tid och arbeta heltid.

Hur mår Falkenberg?

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Mål 10 i Agenda 2030 hänger tätt ihop med agendans princip om att ingen ska lämnas utanför utvecklingen, oavsett sådant som kön, etnicitet, funktionsnedsättning och religion. Ett jämlikt samhälle bygger på att alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Med jämlikhet menar vi en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Det minskar risken för konflikter och gör det möjligt för alla människor att delta i en hållbar samhällsutveckling.

Gapet mellan nuläge för 2022 och målet växer, främst mellan de grupper som är resursstarka och de grupper som är resurssvaga i Falkenberg. Det råder en segregation i Falkenberg där människor pga var de kommer ifrån, har funktionsnedsättningar eller har en annan religion fortfarande upplever en otillgänglighet när det gäller både arbetsmarknad som att delta i aktiviteter i övriga samhället. Att ha en funktionsnedsättning ökar också risken för att utsättas för mobbning. Två till tre elever i varje skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), till exempel ADHD, ASD (autism) eller Aspergers syndrom. Trots det är kunskapen om NPF i skolan generellt låg vilket skapar negativa effekter i form av utanförskap och leder i många fall till långvarig skolfrånvaro och en ojämlik utbildning.

För att minska ojämlikheten måste rättigheter för personer med funktionsnedsättning respekteras, skyddas och uppfyllas. Därför måste man till exempel främja social, ekonomisk och politisk inkludering, och åtgärda lagar, politik och beteenden som är diskriminerande. Även andra hinder för delaktighet måste undanröjas, till exempel otillgänglig information och kommunikation samt otillgängliga fysiska miljöer. Det offentliga måste också identifiera skillnader i samhället mellan personer med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen, för att kunna utvärdera insatser och åtgärda de brister som finns.I Falkenberg pågår olika insatser för att minska ojämlikheterna i vårt samhälle men inom det offentliga saknas tydliga rutiner och riktlinjer för hur ojämlikheterna ska minska.

Säkerställ lika rättigheter för alla

Social tillit

Social tillit hänger samman med hur benägna människor är att samarbeta och skapa nya relationer och brukar beskrivas som själva kittet som håller ihop samhället. Det finns forskning som visar att en hög tillit till andra också leder till ökad livslängd. Även här går det att se skillnader utefter utbildningsnivå. Personer med högre utbildning upplever i större utsträckning tillit till andra jämfört med de med lägre utbildningsnivå.

Personer med lägre utbildning känner sig också mindre delaktiga i utvecklingen av samhället. Individer och grupper som i lägre utsträckning än andra har möjlighet till kontroll, inflytande och delaktighet bör särskilt prioriteras i folkhälsoarbetet.

I Falkenbergs kommun har 27 % av de tillfrågade i enkäten Så mår vi i Halland 2021 svarat att de saknar tillit till andra, vilket är oförändrat sedan året dess för innan.
I förhållande till de andra kommunerna är vi någonstans i mitten. Stora skillnader i livsvillkor medför att man har svårt att identifiera sig med andra. Avståndet skapar behov av att värna sin egen grupp. Inom offentlig sektor handlar arbetet därför dels om kvaliteten i hur kommunen lyckas inom välfärdsuppdraget, dels om hur det görs.

Diskriminering och mänskliga rättigheter

Brukarbedömningen inom daglig verksamhet handlar om rätten till självbestämmande och är ett exempel där kommunen identifierar vad brukarna vill och behöver. När brukarna uppger huruvida man får vara med och bestämma om saker som är viktiga, har resultatet sjunkit, från 83 % 2016 till 72 % 2020 för att återigen öka till 75 % 2021. (Kolada.se). Generellt behöver kommunens ställningstagande i frågor såsom barnrätt, HBTQ+, rasism, tillgänglighet och jämställdhet förstärkas.
Minska inkomstklyftorna

Efter åtta år i Sverige förvärvsarbetar hälften av flyktingarna. Män med lägst gymnasial utbildning kommer snabbast i arbete medan kvinnor med kort utbildning har lägst förvärvsfrekvens. Utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden är viktig för integrationen, både ur ett samhälls- och individperspektiv.
I Falkenberg har andelen som förvärvsarbetar efter 4-6 år i Sverige och som samtidigt fått uppehållstillstånd minskat från en relativt hög andel 71 % 2016 till 56,3 % 2019.
Då statistiken släpar visas nu 2020 års statistik. Den visar att andelen fortsätter att minska till 48,9 % för Falkenberg som kommer i arbete efter 4-6 år i Sverige.

Uppdaterad: 2022-09-23