Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 10 - Minskad ojämlikhet.

Tema SDG.10.1

Mål 10 i Agenda 2030 hänger tätt ihop med agendans princip om att ingen ska lämnas utanför. Ett jämlikt samhälle bygger på att alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Med jämlikhet menar vi en rättvis fördelning av resurser såväl som ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Olikheter mellan stad och land behöver också synliggöras. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020. Sedan dess är det många kommuner, regioner och myndigheter som försöker hitta bästa tänkbara sätt att tillämpa barnkonventionen på, bland annat genom barnkonsekvensanalyser.

I Falkenberg finns policyn för barnets rättigheter som politiken ställt sig bakom och under våren 2022 utbildades alla politiker i kultur-,fritid-, och tekniknämnden. Våren 2023 genomfördes även utbildningar för tjänstepersoner. Eftersom alla verksamheter och politiska nämnder är ålagda att följa barnkonventionen kommer utbildningen att erbjudas till fler allt eftersom. Kultur- Fritid- och Teknikförvaltningen går under hösten in i skarpt läge med att börja göra barnkonsekvensanalyser.

Funkisfestival

Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer inom LSS. Festivalen arrangeras av Falkenbergs kommun och föreningen Funkisglädje. Lördagen den 18/2 avgjordes Funkisfestivalen i Falkenberg 2023. Tio förväntansfulla deltagare tävlade om vem som skulle få representera Falkenberg i delfinalerna i Stockholm. Evenemanget synliggör målgruppen på ett positivt sätt och bidrar till en ökad delaktighet.

Pridefestivalen

Genom Pridefestivalen uppmärksammar föreningen Pride Falkenberg varje år människors lika värde och rätten till att vara vem man vill. Den 2-3 juni 2023 genomfördes den återigen som vanligt i Falkenberg. Många företag, organisationer och samfund bidrar till festivalens genomförande.

Kommunalt partnerskapsprojekt

Under 2023 har Falkenbergs kommun genomfört delar av det som ingår i förberedelseåret för kommunalt partnerskap som kommunen ingår i via organisationen ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati). Syftet med kommunala partnerskap är att stärka och bidra till stärkt demokratiutveckling samt måluppfyllelse i Agenda 2030 runt om i världen. Falkenbergs kommun har kommunalt partnerskap med en kommun och en region i Sydafrika; Sundays River Valley Municipality samt Sarah Baartman District Municipality. Planen är att skicka in en projektansökan med fokus på barn och ungas delaktighet för ett långvarigt partnerskap.

ESF projekt “Career” i Falkenberg

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har tusentals flytt från landet och miljontals har flytt till andra länder i Europa och bl a till Sverige. Till Falkenberg har det kommit 148 personer. Ukrainska flyktingar går under massflyktsdirektivet vilket innebär att de inte har rätt till att gå SFI. För att ändå underlätta språkinlärning och integrationen i Sverige fick Falkenbergs kommun och vuxenutbildningen EU-finansiering för att bedriva ett riktat projekt för ukrainska flyktingar. Syftet med Career är att ge deltagarna kunskaper de behöver för ett aktivt samhällsliv, kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska omfatta minst 30 timmars undervisning i veckan, varav 15 timmar SFI och 15 timmar av orienterande insatser. Career är utlagd över 6 månader.

Språkvän

För att underlätta språkinlärning har en riktad satsning för ukrainare genomförts, genom samverkan med civilsamhället - Brohjälpen. De har haft språkträning i grupp där aktiviteter blandats med traditionell undervisning under en begränsad period; oktober 2022 – januari 2023.

Sociala kontrakt

Socialförvaltningen i Falkenbergs kommun kan i vissa fall gå in med ett så kallat socialt kontrakt. Ett socialt kontrakt innebär att socialförvaltningen tecknar ett förstahandskontrakt med hyresvärden för att sedan hyra ut boendet i andra hand till en bestämd klient. Det skall finnas särskilda skäl för att socialförvaltningen ska gå in med ett socialt kontrakt. Sådana särskilda skäl kan vara att personer utsatts för våld i en nära relation, att ungdomar av starka sociala/medicinska skäl inte kan bo kvar i föräldrahemmet eller att personer lider av psykisk ohälsa eller har andra medicinska skäl. Det saknas statistik för 2022 kring hur många kontrakt kommunen i dagsläget har skrivna.

Boendestödjare

Den som har nedsatt psykisk hälsa och har svårigheter att på egen hand få sin vardag att fungera kan ansöka om boendestöd hos Falkenbergs kommun. Då kan personen få en boendestödjare som hjälper och stöttar dig i ditt eget hem. En boendestödjare lyssnar och finns till hands, hjälper dig att leva ett bra liv och ger dig stöd i det som är jobbigt. Insatsen är kostnadsfri.

Försörjningsstöd

När familjer söker om försörjningsstöd har socialförvaltningen infört möjligheten att dela ut finansiell hjälp till såväl mannen som kvinnan i familjen istället för att det bara ges ett finansiellt stöd till hela familjen vilket då oftast hamnar hos mannen.

Funktionsrättslots

På socialförvaltningen har det anställts en funktionsrättslots. Funktionsrättslotsens uppdrag är att informera och vägleda personer som har någon form av funktionsnedsättning. Målet är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett forum för diskussion, information och samråd mellan kommunens olika nämnder och företrädare för funktionsnedsatta. Kommunens alla handikapporganisationer är representerade i rådets referensgrupp, som initierar olika ärenden för rådet att ta upp. Enkelt avhjälpta hinder är ett arbetsområde som varit aktuellt i ett flertal år och som funktionsrättsrådet fortfarande arbetar med.

Rätten till heltidsarbete

Kommunorganisationen jobbar efter principen att de anställda ska ha rätten till heltid men möjlighet till deltid. Det bidrar till att kvinnor, som oftast är dem som arbetar deltid, har möjlighet att, vid behov, gå upp i tid och arbeta heltid.

Hur mår Falkenberg?

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Gapet mellan nuläge för 2022 och målet växer, främst mellan de grupper som är resursstarka och de grupper som är resurssvaga i Falkenberg. Det råder en segregation i Falkenberg där människor pga var de kommer ifrån, har funktionsnedsättningar eller har en annan religion fortfarande upplever en otillgänglighet när det gäller både arbetsmarknad som att delta i aktiviteter i övriga samhället.

Social tillit

Social tillit hänger samman med hur benägna människor är att samarbeta och skapa nya relationer och brukar beskrivas som själva kittet som håller ihop samhället. Det finns forskning som visar att en hög tillit till andra också leder till ökad livslängd. Även här går det att se skillnader utefter utbildningsnivå. Personer med lägre utbildning känner sig mindre delaktiga i utvecklingen av samhället medan personer med högre utbildning upplever i större utsträckning tillit till andra jämfört med de med lägre utbildningsnivå.

Utifrån undersökningen “Så mår vi i Halland” 2022 upplever den äldsta åldersgruppen 85-100 + år att de i allmänhet kan lita på de flesta människor med 86 % jämfört med riket som visar 83 %. Den gruppen där tilliten minskar är bland de unga i Halland, åldersgruppen 16-29 år. Där sjunker tilliten till andra människor från 61 % 2014 till 53 % 2022 vilket också är lägre än riket (58%).

I Falkenbergs kommun har 27 % av de tillfrågade i åldern 18-64 år enkäten Så mår vi i Halland 2022 svarat att de saknar tillit till andra, vilket är oförändrat sedan året dess för innan.

I Falkenberg pågår olika insatser för att minska ojämlikheterna i vårt samhälle genom kommunens olika grunduppdrag såsom skola, omsorg och socialt stöd. Bostads- och samhällsplanering samt kultur och fritidsaktiviteter är andra viktiga områden i arbetet för att motverka ojämlikhet. Tydliga rutiner och riktlinjer kring ökad tillgänglighet och ökad inkludering behöver förstärkas för att ojämlikheterna ska minska.

Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Diskriminering och mänskliga rättigheter

Brukarbedömningen inom daglig verksamhet handlar om rätten till självbestämmande och är ett exempel där kommunen identifierar vad brukarna vill och behöver. När brukarna uppger huruvida man får vara med och bestämma om saker som är viktiga, har resultatet sjunkit, från 83 % 2016 till 72 % 2020 som också är andelen för 2022. Generellt behöver kommunens ställningstagande i frågor såsom barnrätt, HBTQ+, rasism, tillgänglighet och jämställdhet förstärkas.

Minska inkomstklyftorna

Efter åtta år i Sverige förvärvsarbetar hälften av flyktingarna. Män med lägst gymnasial utbildning kommer snabbast i arbete medan kvinnor med kort utbildning har lägst förvärvsfrekvens. Utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden är viktig för integrationen, både ur ett samhälls- och individperspektiv.
I Falkenberg har andelen som förvärvsarbetar efter 4-6 år i Sverige och som samtidigt fått uppehållstillstånd minskat från en relativt hög andel 71 % 2016 till 56,3 % 2019.
Av de personer som bott i Sverige 4-6 år har 57 % 2021 kommit ut i arbete jämfört med 48,9 % 2020. Här ses pandemin som en trolig orsak till att det blev svårare att få ett arbete. Dessvärre är skillnaden stor mellan kvinnor och män. Bland kvinnor är det 42,6 % i Falkenberg som förvärvsarbetar medan bland männen är det 66,7 %. Här är normer och värderingar en orsak till varför det skiljer sig åt.

Uppdaterad: 2023-09-25