Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 14 - Hav och marina resurser.

Tema SDG.14.1

Världens hav och de som omger Sverige är utsatta för stora påfrestningar. Det handlar om nedskräpning, giftiga utsläpp, fartygsvrak som läcker olja, överfiske, ökande båttrafik och övergödande ämnen. Haven blir samtidigt allt surare som en följd av ökande koldioxidhalt i atmosfären. Miljöpåverkan i kombination med ett högt fisketryck har lett till att många arter – fiskar, skaldjur, däggdjur, fåglar och växter – minskat kraftigt. Det krävs kraftfulla, snabba och samlade åtgärder internationellt, nationellt och lokalt för att värna våra hav och komma till bukt med utmaningarna.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Minska föroreningarna i havet

Övergödning

Falkenbergs kommun har under många år arbetat för att minska näringsläckaget från land med syftet att motverka övergödningen i havet. Arbetet har bedrivits både genom olika projekt och genom tillsyn. Falkenbergs kommun tillsammans med övriga kustkommuner i länet, LRF, Hushållningssällskapet och Högskolan i Halmstad driver projektet LEVA Halland. Syftet är att minska näringsläckaget från jordbruket genom att utveckla nya arbetssätt och via åtgärdssamordnare stötta lokala initiativ och bidra till fler åtgärder. I Falkenberg leds projektet av en åtgärdssamordnare som arbetar med rådgivning och att sprida kunskap mellan lantbrukare. Genom att stötta markägares frivilliga initiativ och hjälpa till med att söka bidrag och nödvändiga tillstånd har projektet bidragit till drygt 50 åtgärder såsom våtmarker och fosfordammar. Samverkan med vattenråd och lokala vattenvårdsföreningar är en viktig framgångsfaktor i detta arbete.

Från reningsverken sker också utsläpp till havet. Därför sker arbete för att minska utsläpp av kväve och fosfor (ämnen som bidrar till övergödning) från dem. Det görs, dels genom att minska mängden så kallade bräddningar till vattendrag och hav, dels genom att optimera processerna. En bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla kommunala ledningsnät. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av kraftigt regn eller tekniskt fel på reningsverk eller ledningsnät. Ett exempel på en pågående åtgärd är det bräddmagasin som anlagts vid Bergagård för att minska risken för utsläpp till Vinån.

Kommunen är också med i provtagningsprogram av vattnet i Ätran och av kustvattnet. Här kontrolleras bland annat halter av näringsämnen, syreförhållandena i bottenvattnet och status för bottenfauna.

Marint skräp och nedskräpning

Insatser och kostnader för att åtgärda nedskräpning ökar. Det syns tydligt i Kultur,- fritids och teknikförvaltningens park- och kustverksamhet. Från 2023 så sker skräpmätning på en rad offentliga platser i Falkenberg enligt en statistiskt säkerställd metod. Ett sätt att sprida kunskap samtidigt som man plockar skräp är samarbeten som görs inom Håll Sverige rent och Städa Sverige. Varje år plockar flera hundra förskole- och skolelever skräp runt om i Falkenberg under Håll Sverige rents skräpplockardagar.

De senaste åren har Städa Sverige tillsammans med Länsförsäkringar anordnat en städdag som är igång i hela Halland. Under dagen hjälper flera idrottsföreningar till att städa stränder i kommunen. Falkenbergs FF anlitas av kommunen för skräpplockning på Skrea strand varje morgon under sommarmånaderna. Våren 2023 arrangerade Företagarna i Falkenberg ett evenemang för att minska nedskräpning. Det hade fokus på plogging (jogga + plocka skräp) och magnetfiske i Ätran. Det blev ett välbesökt evenemang som förhoppningsvis blir årligen återkommande.

Samverkan kring nedskräpningsfrågan sker också inom det regionala Kustvattenrådet, vilket bland annat resulterat i en strandstädarkarta där du som privatperson kan markera på en karta där du städat eller där du noterat att det finns ett behov av städning.

Rotary i Falkenberg har startat projektet spökgarn. Spökgarn är förlorade fiskeredskap (fiskenät, trålar och burar) som finns i mängder i våra hav. Fisk, sjöfågel, tumlare och säl går en plågsam död till mötes när de fastnar i spökgarnen. I projektet jobbar föreningen, dels med information, dels med att inventera var det finns spökgarn utanför kusten. Förhoppningen är att arbetet ska leda till färre spökgarn i havet utanför Falkenberg.

Mikroplast

Plast är ett jättestort problem i alla världens hav. VIVAB arbetar kontinuerligt för att minska mikroplast. Ett exempel på ett lyckat resultat är att de genom dialog med verksamheter lyckats minska mängden plastgranuler som kommer in och förstör vattenreningsprocessen när de hamnar i reningsverkets centrifuger. Plastgranuler kommer bland annat från större verksamheter (tex. skolkök) som använder dessa i sina diskmaskiner.

Mikroplast kan även härstamma från andra verksamheter såsom däcktvättar, vägtrafik, plastkross/produktion och konstgräsplaner. För att förhindra spridning av granulat från kommunala konstgräsplaner finns idag filter i dagvattenbrunnarna och slussar till fotbollsplanerna där du kan borsta av skorna. Det finns också information till besökare och rutiner i den dagliga skötseln som också bidrar till en minskad spridning.

Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem

Kommunen kan genom sitt planmonopol värna kommunens kuster. Därför har det tagits fram en fördjupad översiktsplan för Falkenbergs kust. Planen syftar till att Falkenberg ska kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls.

Stor höjd och hänsyn tas i översiktsplanen för ett bevarande av de kustnära landområdena, bland annat genom att eventuell ny bebyggelse ska ske innanför befintlig bebyggelse. Höjd tas också i översiktsplanen för etablering av vindkraft i havet utan att påverka yrkesfisket eller naturområden.

Många ska samsas runt och i våra hav (yrkesfiske, vindbruk, sjöfart, rekreation, och natur- och kulturvärden). Därför sker det, sedan några år, ett arbete att ta fram statliga havsplaner. Havsplaneringen är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart. De ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och ska väga samman allmänna intressen av väsentlig betydelse. Havs- och vattenmyndigheten har i en lång process med olika samråd tagit fram förslag till havsplaner för Sverige, som sedan har beslutats av Regeringen. Falkenbergs kuststräcka ingår havsplanen för Västerhavet och området som kallas Södra västerhavet.

Kommunen är medlem i KIMO, kommunernas internationella miljöorganisation, som arbetar för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön. 2023 står Falkenberg värd för den årliga konferensen och årsmötet.

Fiske

Hur vi fiskar påverkar den biologiska mångfalden eftersom det förändrar fiskbeståndet. Ett ändrat fiskebestånd leder i sin tur till en hel kedja av effekter på ekosystemet, bland annat algblomningar och övergödning. Bottentrålning har också lett till omstrukturering av bottnar vilket gör att störningskänsliga bottenlevande djur har försvunnit.

Det finns i dagsläget fem fiskebåtar som har Glommen som hemmahamn i Falkenberg. De fiskar framförallt kräftor och åtminstone två av båtarna har genomgått generationsskifte de senaste åren. Fiske är storpolitik och förhandlingar kring fiskereglering i natura 2000-områden i Kattegatts utsjöområden sker på EU-nivå. Länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne och Halland har tagit fram och beslutat om ”Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet”.

Skydda 10 % av kust- och havsområdena

Trycket är högt på våra hav och kustområden och många intressen ska samsas. Falkenberg har få orörda områden på land men även i havet tar hamnar, sjöfart, yrkesfiske, vindkraft utrymme i anspråk. Kommunen har ett stort ansvar att skydda havens och kusternas ekosystem. Mycket av detta arbete sker i samtal med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen planerar och arbetar nu för ett ökat områdesskydd för Falkenbergs norra kust. Skyddet är till för de kustnära grunda vattnen och strandängarna.

Länsstyrelsen gör också undersökningar av olika slag i syfte att öka kunskapen om havet utanför Halland. Exempelvis har de gjort undersökningar av bubbelrev på Stora Middelgrund och Röde bank, fågelinventeringar på utsjöbankarna och flera projekt för att öka kunskapen om Kattegatts djupa mjukbottnar.

Hur mår Falkenberg?

Det är fastställt att det finns många och stora utmaningarna när det gäller våra havsmiljöer. Det handlar om svaga fiskbestånd med dålig rekrytering, hårt tryck på våra kust-och havsmiljöer och få områdesskydd, föroreningar av kemikalier och mikroplast, pågående klimatförändringar etc. Gapet är således stort när det gäller att nå målet. Upptill detta finns en generell brist på lokalt kunskapsunderlag, bland annat finns det inga indikatorer som följer upp läget på kommunal nivå. En faktor till den bristande kunskapen är att havsmiljöerna inte i alls lika stor utsträckning som landområdena är karterade, ens på nationell nivå.

Minska föroreningarna i havet

Falkenberg har stora utmaningar i nya vattendirektivet med miljökvalitetsnormer som ska hållas i varje delavrinningsområde. Många av dessa områden ligger inom stadskärnan eller i industriområden och här kommer dagvattenhanteringen behöva förändras för att möta både kvalitetskrav och behov av klimatanpassning.

Inom områden med befintlig bebyggelse råder ofta stor platsbrist, vilket begränsar möjligheterna att göra åtgärder såsom till exempel att anlägga dagvattendammar eller liknande som kan svälja stora mängder vatten vid kraftiga skyfall och förhindra att orenat vatten når havet. Det är därför viktigt att ha med miljökvalitetsnormerna i samhällsplaneringen.

Därtill behövs både ökad kunskap och medvetenhet om miljögifters och mikroplastens påverkan på våra vatten. I vattendirektivets statusklassningar tas påverkanskällor som vägar och trafik, förorenade områden, jordbruk och fritidsbåtar upp. Även här krävs samverkan.

Till det positiva hör att länsstyrelsen för Kattegatts kustvatten ser en minskad problematik med övergödning. Det mångåriga och kontinuerliga åtgärdsarbetet på land och i sötvatten ger resultat i havet.

Plastskräp och mikroplaster i våra vattenmiljöer och hav har på senare år uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Vi vet inte omfattningen av problemet i Falkenberg eftersom det ännu inte gjorts några undersökningar av mängder mikroplast i havet utanför vår kust. Det finns dock indikationer på att Falkenberg följer övriga världen.

När det gäller att minska mängden mikroplast som framförallt kommer från dagvatten och landbaserade källor behöver alla ta sitt ansvar genom kloka val och ändrade beteenden. Exempelvis sluta skräpa ned och inte köpa produkter som kan medföra läckage. Dessutom behöver vägtrafiken minska och ansvariga organisationer sätta filter eller bygga våtmarker som förhindrar läckage till havet. Det finns dåligt med data för uppföljning av delmålet som därför bedöms oklar om det är möjligt att nå till 2030.

Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem

Vårt havsområde är redan utsatt för många olika belastningar som bidrar till negativ påverkan på miljötillstånden. Kommande klimatförändringar förväntas öka pressen ytterligare och därmed öka risken för att ekosystemet kollapsar. Kombinationseffekter mellan klimat- och andra miljöförändringar kan också skapa oförutsägbara och ytterligare starka effekter på havsmiljöns tillstånd. Därför är det viktigt att kommunen fortsätter och intensifierar arbetet i samverkan med andra för att hantera nuvarande miljöbelastningar och för att öka ekosystemets motståndskraft.

Utifrån hur Falkenbergs kuster ser ut skulle en havshöjning innebära att de biologiska värdena mellan havet och bebyggelsen inte har någon reträttplats. Därför behöver översiktsplan och riktlinjerna i klimatanpassningsplan för fysisk planering följas (läs mer i mål 11). Samtidigt behöver kommunen bedriva ett aktivt och brett arbete för att minska klimatpåverkan från sina egna verksamheter och stimulera företag, industrier och hushåll att göra det samma.

Stora förändringar har skett i fiskbeståndens täthet och storlekssammansättning sedan 1920-talet. Många kommersiellt viktiga arter förekommer i allt glesare bestånd, särskilt större, vuxen fisk. Förutom överfiske så utgör fysisk exploatering, störande friluftslivsaktiviteter, miljögifter, övergödning, klimatförändring, invasiva arter och undervattensbuller hot mot Kattegatts produktionsförmåga och biologiska mångfald. Det behövs ökad vaksamhet över bevarandet av den marina miljön och den biologiska mångfalden i havet samt mer åtgärdssamverkan än vad som sker redan idag. Etableringar av vindkraftverk till havs kan skapa positiva effekter för fiskebeståndet då fundamentet kan fungera som konstgjorda rev.

På kommunal som på nationell nivå finns det ingen direkt uppföljning av delmålet, som därför bedöms som oklart om det är möjligt att nå till 2030.

Skydda 10 % av kust- och havsområdena

Kommunen når inte upp till delmålet att 10 % av havsområdet ska vara skyddat. Därför är det viktigt att fortsätta dialogen med Länsstyrelsen om att skydda nya delar av Falkenbergs kust och hav i marina reservat. Delmålet bedöms inte kunna nås till 2030.

Källor
Havs- och vattenmyndigheten: https://www.havochvatten.se/

Uppdaterad: 2023-09-22