Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget Falkenberg inom målet - Genomförande och globalt partnerskap.

Tema SDG.17.1

Mål 17 sätter fokus på att Agenda 2030 bara kan förverkligas genom partnerskap och samarbete -. För att det ska uppnås krävs ett universellt perspektiv där vi arbetar och samarbetar globalt som lokalt, mellan privata aktörer, offentliga verksamheter och civilsamhälle. En kommun är en viktig katalysator för samarbete på lokal nivå där det också krävs en samordnad politik för att säkerställa långsiktig riktning. Men också som plattform för innovation, teknisk utveckling, utbyte av kunskap, nya sätt att följa upp och för att sprida kunskaper om agendans innehåll för att fler ska bli involverade.

Steg i rätt riktning

Uppmuntra och främja partnerskap

I Falkenbergs kommun är tillsammansarbetet gott och brett – mellan företag men också mellan kommunkoncernen och företag samt mellan civilsamhälle och företag samt mellan kommunkoncernen och andra offentliga aktörer, nätverk och akademi. Inom föreningarna Falkenbergs näringsliv, Företagarna och tillsammans med kommunorganisationens näringslivsavdelning och Destination Falkenberg görs redan mycket för att hitta nya innovativa samarbeten som för utvecklingen i hållbar riktning. Falkenbergs Skafferi, Fbgmodellen för samverkan mellan skola och näringsliv, Klimatinitiativet är några exempel på samverkan i större skala som ger skillnad för flera mål inom agenda 2030. Det finns många fler exempel på partnerskap och samverkansinitiativ att läsa om bland nulägesanalyserna.

Under 2021 och 2022 har resultaten i den Lokala Agendan och hållbarometern spridits och diskuterats, både internt i kommunorganisationen och med näringsliv och med föreningar. Dialogerna har förstärkt bedömningen att målet kan nås. Det finns ett starkt tillsammanskap som och framförallt en vilja att börja jobba med utmaningarna på riktigt.

Klimatinitiativet

Att få ner utsläppen av växthusgaser är en av de största utmaningarna Falkenberg har (läs mer i mål 13). På initiativ av Näringslivet Falkenberg och Falkenbergs kommun startades det under 2022 upp ett klimatinitiativ där kommunen och företag (just nu 28 företag, kommunkoncernen, och föreningen Falkenbergs näringsliv) tillsammans jobbar för att minska klimatpåverkan och öka Falkenbergs och företagens konkurrenskraft. Formerna för klimatinitiativet har utvecklas och fortsätter att formas tillsammans med de anslutna företagen. Samarbetet är ett resultat av de dialoger som genomförts med näringslivet det senaste året. Från början ingick 12 företag och fler företag ansluter sig kontinuerligt.

Samverkan kring flyktingströmmar från Ukraina

Kriget i Ukraina har skapat stora flyktingströmmar. När kriget bröt ut fanns det en stor osäkerhet hur många människor som skulle komma till Sverige. I denna kris har civilsamhället i Falkenberg visat hur man snabbt kan skapa samarbeten för att göra det så bra som möjligt för människor som flyr från kriget. Ganska direkt startades det samverkansmöten mellan kommunen och civilsamhället där civilsamhället sedan tagit stort ansvar för att se till nödvändiga insatser genomförs. Det har exempelvis handlat om insamlingar av kläder, språkcaféer, öppen förskola på ukrainska och hjälpa till för att få flyktingarna i arbete. Samverkan mellan civilsamhälle och kommunen har pågått regelbundet ända sedan Rysslands fullständiga invasion av Ukraina.

Samverkansöverenskommelsen

För att arbeta med utmaningar kopplade till trygghet och social hållbarhet har Falkenbergs kommun tillsammans med Polisen tecknat en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen gäller mellan år 2020-2023 och ska, dels bidra till ett långsiktigt och hållbart samarbete, dels skapa en gemensam syn på lokala utmaningar samt dess orsaker. Samarbetet har resulterat i två fokusområden; socialt utsatta områden och unga/unga vuxna i riskzon (läs mer i mål 16).

Näringslivet

Inom näringslivet i Falkenberg finns ett starkt samarbete och en vilja att utveckla. Här finns en stor potential för samlat arbete i hållbar riktning. Drygt 560 medlemsföretag är engagerade i näringslivsorganisationen Näringslivet Falkenberg. Näringslivet träffar regelbundet kommunorganisationens politiker och tjänstepersoner. Förutom Näringslivet Falkenberg finns också organisationen Företagarna. De samlar regelbundet sina medlemmar till näringslivsfrukostar. Detta sker tillsammans med kommunens näringslivsavdelning.
Bland de största företagen i Falkenberg finns också ett VD-nätverk, ett HR- nätverk samt nu ett hållbarhetsnätverk för samverkan och utbyte.

Energi och miljöcentrum

EMC (energi- och miljöcentrum) är ett medlemsnätverk som verkar för att tillgängliggöra klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling. Över 100 medlemmar som kommer ifrån näringsliv, offentlig och ideell sektor deltar i nätverket. Där återfinns också flera företag och organisationer med från Falkenberg.
Sedan 2020 finns en mötesplats för hållbar samhällsutveckling i Halland; Impact house, där hållbarhet och samhällsentreprenörskap står i fokus. Coompanion Halland är initiativtagare och där ingår också EMC.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Falkenberg har en stark idéburen sektor och ett starkt civilsamhälle (idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och intresseorganisationer) vilka alla spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en mer hållbar samhällsutveckling. Det är allt tydligare att komplexa samhällsutmaningar behöver lösas tillsammans. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap är en samverkansmodell mellan offentlig och idéburen sektor vilken syftar till att stödja en specifik verksamhet som hanterar en komplex samhällsutmaning.

I januari 2023 ingick Falkenberg kommun ett idéburet offentligt partnerskap tillsammans med Falkenberg kvinnojour. Syftet med det idéburna partnerskapet är att, genom samverkan mellan föreningen och kommunen, stärka och befästa stödet, insatserna och det förebyggande arbetet kring våldsutsatta kvinnor, unga och barn i Falkenberg. Partnerskapet ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inom Falkenberg.

Stärk globala partnerskapet

ICLD – kommunalt partnerskap

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICDL) är en ideell organisation med huvudman SKR som arbetar med att främja internationellt demokratiarbete genom så kallade Kommunala Partnerskap. Kommunala Partnerskap innebär att en kommun (eller region) tillsammans med en liknande kommun i någon av ICDL:s samarbetsländer arbetar med gemensamma lokala utmaning inom mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Projekten finansieras helt via SIDA.
Under 2022 ingick Falkenbergs kommun i ett förberedelseår för ett kommunalt partnerskap tillsammans med kommunen Sundays River Valley i Sydafrika och distriktet Sarah Baartman District Municipality. Partnerskapet grundar sig i att båda kommunerna ser utmaningar med att få med barn och unga i den lokala demokratin och göra dem mer delaktiga i samhällsutvecklingen. Under förberedelseåret har parterna besökt varandras kommuner och därefter har en projektansökan till ICLD skickats in. Målsättningen är att partnerskapsprojektet sedan ska fortsätta i tre års tid barn och unga känner sig mer delaktiga i samhällsutvecklingen.

Hur mår Falkenberg?

Politisk samstämmighet för hållbar utveckling

I början av 2019 bildades hållbarhetsutskottet, ett utskott under kommunstyrelsen jämte tre andra utskott; Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, personalutskottet och arbetsutskottet. 1 juni 2019 bildades hållbarhetsavdelningen i Falkenbergs kommun för att bidra, stödja och samordna arbetet för att nå det politiskt beslutade övergripande målet; att bli ett föredöme inom hållbarhet och trygghet för Falkenbergs kommun.

Målet har tillsammans med de två andra övergripande målen; Sveriges bästa näringslivkommun och en utbildning och omsorg av god kvalitet, satt en riktning för hela kommunkoncernen och koncern- och förvaltningsledningsgrupper styr för en ökad samverkan på bredden i hållbarhetsfrågor. I den politiska viljeinriktningen för de tre målen står att arbetet med agenda 2030 ska prioriteras. Vilket gör att delmålet ser ut att uppnås.

Stärk globala partnerskap

2021ingick Falkenbergs kommun i kommunalt partnerskap tillsammans med en kommun och region i Sydafrika i syfte att stärka den lokala demokratin och det globala partnerskapet. Framåt blir det viktigt att utvärdera projektet med Sydafrika. Delmålet ser ut att uppnås.

Uppmuntra och främja partnerskap

Under många år har arbetet med hållbar utveckling pågått ute i verksamheter, hos företag och invånare. Det finns många exempel på samarbeten vilket har skapat en solid grund att stå på vilket också skapar nya samarbeten. I mångt och mycket utan att kanske tänka på det som att det bidrar till hållbar utveckling.

Nu händer det ännu mer och stora kliv görs för att skynda på omställningen. Genom att arbetet utvecklats såväl internt i kommunkoncernen som med aktörer runt om i Falkenberg finns stora möjligheter att synliggöra det arbete som görs och som hjälper oss i riktningen mot de 17 globala målen i Agenda 2030. Vi har stora utmaningar framför oss, men när det gäller partnerskap och mål 17 är inte gapet så stort och målet ser ut att nås.

Det finns dock områden som kan utvecklas. Ur demokratisk synpunkt bör kommunens invånare ges större möjlighet att bli delaktiga i utformningen av kommunens arbete med Agenda 2030. Barn och unga är särskilt viktiga aktörer i genomförandet med tanke på agendans framtidsperspektiv, och de bör därför involveras i större utsträckning.

Vi lever i en globaliserad värld med allt mer komplexa samhällsutmaningar som kräver nya partnerskap och innovativa lösningar. En kommun är en viktig samhällsaktör på lokal nivå, men om agendans mål ska kunna uppnås behöver hela samhället involveras. Spridning av agendans innehåll och utveckling av breda samarbeten kommer därför även fortsättningsvis vara en viktig del. Hållbarometern och den Lokal agenda 2030 har under året visat sig vara en utmärkt plattform för att ge kunskaper om hur Falkenberg tar steg i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vet att tillsammanskraften att lyckas finns i Falkenberg!

Uppdaterad: 2023-09-22