Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget Falkenberg inom målet - Genomförande och globalt partnerskap.

Tema SDG.17.1

Mål 17 sätter fokus på att Agenda 2030 bara kan förverkligas genom partnerskap och samarbete -. För att det ska uppnås krävs ett universellt perspektiv där vi arbetar och samarbetar globalt som lokalt, mellan privata aktörer, offentliga verksamheter och civilsamhälle. En kommun är en viktig katalysator för samarbete på lokal nivå där det också krävs en samordnad politik för att säkerställa långsiktig riktning. Men också som plattform för innovation, teknisk utveckling, utbyte av kunskap, nya sätt att följa upp och för att sprida kunskaper om agendans innehåll för att fler ska bli involverade.

I rätt riktning

Effektiva partnerskap

I Falkenbergs kommun är tillsammansarbetet gott och brett – mellan företag men också mellan kommunkoncernen och företag samt mellan civilsamhälle och företag samt mellan kommunkoncernen och andra offentliga aktörer, nätverk och akademi. Inom föreningarna Falkenbergs näringsliv, Företagarna och tillsammans med kommunorganisationens näringslivsavdelning och Destination Falkenberg görs redan mycket för att hitta nya innovativa samarbeten som för utvecklingen i hållbar riktning. Falkenbergs Skafferi, Fbgmodellen för samverkan mellan skola och näringsliv, Falkenberg invest och Envolve är några exempel på samverkan i större skala som ger skillnad för flera mål inom agenda 2030. Det finns många fler exempel på partnerskap och samverkansinitiativ att läsa om bland nulägesanalyserna.

Under 2021 och 2022 har resultaten i den Lokala Agendan och hållbarometern spridits och diskuterats, både internt i kommunorganisationen och med näringsliv och med föreningar. Dialogerna har förstärkt bedömningen att målet kan nås. Det finns ett starkt tillsammanskap som och framförallt en vilja att börja jobba med utmaningarna på riktigt.

Klimatinitiativet

Att få ner utsläppen av växthusgaser är en av de största utmaningarna Falkenberg har (läs mer i mål 13). På initiativ av Näringslivet Falkenberg och Falkenbergs kommun kommer det under 2022 startas ett klimatinitiativ där kommunen och företag (just nu Bertegruppen, Engelsson, Peterson och Hanson, Arla och Sparbanken) tillsammans jobbar för att få ner utsläppen i enlighet med de målsättningar som finns i Parisavtalet och Agenda 2030. Samarbetet är ett resultat av de dialoger som genomförts med näringslivet det senaste året. Förhoppningen är att fler företag kommer ansluta sig till arbetet.

Samverkan kring flyktingströmmar från Ukraina

Kriget i Ukraina har skapat stora flyktingströmmar. När kriget bröt ut fanns det en stor osäkerhet hur många människor som skulle komma till Sverige. I denna kris har civilsamhället i Falkenberg visat hur man snabbt kan skapa samarbeten för att göra det så bra som möjligt för människor som flyr från kriget. Ganska direkt startades det samverkansmöten mellan kommunen och civilsamhället där civilsamhället sedan tagit stort ansvar för att se till nödvändiga insatser genomförs. Det har exempelvis handlat om insamlingar av kläder, språkcaféer, öppen förskola på ukrainska och hjälpa till för att få flyktingarna i arbete.

Glokala Sverige

Erfarenhetsutbyte om att arbeta med Agenda 2030 är en viktig del i genomförandet av agendan. Sedan år 2019 ingår Falkenbergs kommun i projektet Glokala Sverige, ett kunskapsstöd om Agenda 2030 som erbjuds av Sveriges Kommuner och Regioner och svenska FN-förbundet. Projektet ger tillgång till ett stort nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med 181 andra kommuner och regioner.

Samverkansöverenskommelsen

För att arbeta med utmaningar kopplade till trygghet och social hållbarhet har Falkenbergs kommun, Polisen och Region Halland tecknat en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen gäller mellan år 2020-2023 och ska, dels bidra till ett långsiktigt och hållbart samarbete, dels skapa en gemensam syn på lokala utmaningar samt dess orsaker. Samarbetet har resulterat i två fokusområden; socialt utsatta områden och unga/unga vuxna i riskzon (läs mer i mål 16).

Näringslivet

Inom näringslivet i Falkenberg finns ett starkt samarbete och en vilja att utveckla. Här finns en stor potential för samlat arbete i hållbar riktning. Drygt 560 medlemsföretag är engagerade i näringslivsorganisationen Näringslivet Falkenberg. Näringslivet träffar regelbundet kommunorganisationens politiker och tjänstepersoner. Förutom Näringslivet Falkenberg finns också organisationen Företagarna. De samlar regelbundet sina medlemmar till näringslivsfrukostar. Detta sker tillsammans med kommunens näringslivsavdelning.
Bland de största företagen i Falkenberg finns också ett VD-nätverk, ett HR- nätverk samt nu ett hållbarhetsnätverk för samverkan och utbyte.

Energi och miljöcentrum

EMC (energi- och miljöcentrum) är ett medlemsnätverk som verkar för att tillgängliggöra klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling. Över 100 medlemmar som kommer ifrån näringsliv, offentlig och ideell sektor deltar i nätverket. Där återfinns också flera företag och organisationer med från Falkenberg.
Sedan 2020 finns en mötesplats för hållbar samhällsutveckling i Halland; Impact house, där hållbarhet och samhällsentreprenörskap står i fokus. Coompanion Halland är initiativtagare och där ingår också EMC.

Globala partnerskap för hållbar utveckling

ICLD – kommunalt partnerskap

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICDL) är en ideell organisation med huvudman SKR som arbetar med att främja internationellt demokratiarbete genom så kallade Kommunala Partnerskap. Kommunala Partnerskap innebär att en kommun (eller region) tillsammans med en liknande kommun i någon av ICDL:s samarbetsländer arbetar med gemensamma lokala utmaning inom mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Projekten finansieras helt via SIDA.
Under 2022 har Falkenbergs kommun påbörjat ett förberedelseår för ett kommunalt partnerskap tillsammans med kommunen Sundays River Valley i Sydafrika. Partnerskapet grundar sig i att båda kommunerna ser utmaningar med att få med barn och unga i den lokala demokratin. Målsättningen är att partnerskapsprojektet sedan ska fortsätta i tre år där både kommunerna kommer besöka varandra.

Politisk samstämmighet för hållbar utveckling

I början av 2019 bildades hållbarhetsutskottet, ett utskott under kommunstyrelsen jämte tre andra utskott; Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, personalutskottet och arbetsutskottet. 1 juni 2019 bildades hållbarhetsavdelningen i Falkenbergs kommun för att bidra, stödja och samordna arbetet för att nå det politiskt beslutade övergripande målet; att bli ett föredöme inom hållbarhet för Falkenbergs kommun.
Målet har tillsammans med de två andra övergripande målen; Västsveriges starkaste näringsliv och en välfärd av god kvalitet, satt en riktning för hela kommunkoncernen och koncern- och förvaltningsledningsgrupper styr för en ökad samverkan på bredden i hållbarhetsfrågor. I den politiska viljeinriktningen för de tre målen står att arbetet med agenda 2030 ska prioriteras.

Hur mår Falkenberg?

Effektiva partnerskap
Under många år har arbetet med hållbar utveckling pågått ute i verksamheter, hos företag och invånare. Det finns många exempel på samarbeten vilket har skapat en solid grund att stå på vilket också skapar nya samarbeten. I mångt och mycket utan att kanske tänka på det som att det bidrar till hållbar utveckling.

Nu händer det ännu mer och stora kliv görs för att skynda på omställningen. Genom att arbetet utvecklats såväl internt i kommunkoncernen som med aktörer runt om i Falkenberg finns stora möjligheter att synliggöra det arbete som görs och som hjälper oss i riktningen mot de 17 globala målen i Agenda 2030. Vi har stora utmaningar framför oss, men när det gäller partnerskap och mål 17 är inte gapet så stort och målet ser ut att nås.

Det finns dock områden som kan utvecklas. Ur demokratisk synpunkt bör kommunens invånare ges större möjlighet att bli delaktiga i utformningen av kommunens arbete med Agenda 2030. Barn och unga är särskilt viktiga aktörer i genomförandet med tanke på agendans framtidsperspektiv, och de bör därför involveras i större utsträckning.

Vi lever i en globaliserad värld med allt mer komplexa samhällsutmaningar som kräver nya partnerskap och innovativa lösningar. En kommun är en viktig samhällsaktör på lokal nivå, men om agendans mål ska kunna uppnås behöver hela samhället involveras. Spridning av agendans innehåll och utveckling av breda samarbeten kommer därför även fortsättningsvis vara en viktig del. Hållbarometern och den Lokal agenda 2030 har under året visat sig vara en utmärkt plattform för att ge kunskaper om hur Falkenberg tar steg i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vet att tillsammanskraften att lyckas finns i Falkenberg!

Uppdaterad: 2022-09-23