Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 2 - Ingen hunger.

Tema SDG.2.1

Agenda 2030 och mål 2 säger att tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvis fördelning kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Förutom livsmedelsproduktion inriktar sig mål 2 också mot vår livsmedelskonsumtion. Det handlar både om undernäring och felnäring. För Falkenberg, men även för Sverige i stort, utgör inte hunger och undernäring de största utmaningarna. Istället behöver vi arbeta med:

  • att skapa en produktion och konsumtion som främja ett hållbart jordbruk, där bevarande av jordbruksmark och arbete med landsbygdsutveckling är viktiga delar
  • att uppnå en långsiktigt tryggad livsmedelsförsörjning
  • att generellt förbättra kosthållningen hos invånarna
  • att minska ohälsotalen där möjligheten att välja näringsriktig mat är en viktig del.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

Falkenbergs kommunorganisation arbetar tillsammans med övriga hallandskommuner och Region Halland när det gäller upphandling av livsmedel och har en gemensam policy för inköp. Målet är att kvalitén på livsmedlen ska vara densamma i Hela Halland och att upphandlingarna ska gynna svensk livsmedelsproduktion.

I de kommunala verksamheterna, som förskolor, skolor och äldreomsorgen, serveras måltider som ligger i linje med de näringsrekommendationer och riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. På förskolan och grundskolan serveras också frukost och mellanmål till eleverna. Mycket av maten lagas från grunden och frukt och grönsaker väljs efter säsong. För att eleverna ge elever en bra start på helgen och veckan serveras inga lågenergirätter på fredagar och på måndagar. skola och förskola.

För att gynna hälsan och minska matens klimatpåverkan ändras proportionerna i rätterna så att det går åt mindre mängd kött och istället ökas volymen grönsaker, bönor och baljväxter. I de kommunala köken är arbetet fokuserat på hållbarhet, både för hälsa och välmående, miljö och klimatpåverkan och resurshushållning med minskat svinn. Mellan 2020 och 2021 minskade utsläppen från kommunens måltidstjänster med 7 %.

Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga brukningsmetoder

Envolve

Projektet Envolve består av företag, forskning och finansiärer som arbetar med att ställa om jord- och livsmedelsproduktion. För att hjälpa lantbrukare till förbättrade åkerjordar är ett av fokusområdena odlingssätt som bidrar till att förbättra jordhälsan och binda kol i åkermarken. Mer kol i mark minskar inte bara koldioxidutsläppen till atmosfären, det bidrar också till en välmående jord som är mer motståndskraftig mot klimatförändringar som torka och översvämningar.

I Envolve ingår lokala aktörer som arbetar med kolinlagring och biokol. Inom projektet deltar också bland andra Mycorena som tillverkar en ny typ av svampprotein. Envolve har en bred ansats för hållbar och omställning och kopplar in till flertalet mål inom agenda 2030. Nu har ett arbete också påbörjat för att bygga upp en infrastruktur för så kallad blue foods, mat från havet.

Matdestination

Falkenbergs kommun är en matdestination med stor attraktionskraft. Falkenbergs skafferi är ett kluster av matproducenter och matentreprenörer som samverkar, delar och utbyter kunskap samt delar varumärke för Falkenberg som matdestination. Många med fokus på hållbarhet. Ett exempel är Falkenbergs matdagar, ett evenemang där lokala producenter har möjlighet att visa upp sig.

Under pandemin utvecklades evenemanget från att hållas i Falkenbergs stad till att hållas hos var och en av producenterna. 2022 var Falkenbergs matdagar tillbaka med Local street food i Falkenbergs stad samtidigt som matfestivalen i roadtrip – form var kvar. Förutom dessa evenemang gör Falkenbergs skafferi nu även Jul på Vallarna och Smaka på Kattegattleden.

I Halland finns flera och bra samverkansinitiativ kring den lokala maten. Hallands livsmedelsprogram har tagits fram i bred samverkan för att koppla den regionala nivån till den nationella livsmedelsstrategin. Den nationella livsmedelsstrategin antogs av regeringen 2017. Målet är att hela livsmedelskedjan ska utnyttjas vilket i sin tur ska leda till en ökad och hållbar livsmedelsproduktion samtidigt som det stimulerar till fler jobb och en hållbar tillväxt. Arbetet är pågående och leds av Region Halland och Länsstyrelsen där flera parter i den halländska livsmedelskedjan deltar.

Hur mår Falkenberg?

Analysen av hur det går för Falkenberg försvåras av att det saknas statistik inom flera områden och kunskap behöver fyllas på från fler aktörer för att ge en heltäckande bild av kommunens nuläge. Gapet mellan där vi står och målet bedöms dock vara betydande inom såväl omställning till hållbar livsmedelsproduktion som konsumtion och självförsörjandegrad.

Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

Fysisk aktivitet och näringsriktig kost är grundläggande för en god hälsa genom hela livet. Vår konsumtion av mat förändras, energiinnehållet i kosten är högre idag än för 30 år sedan. Mellan åren 1980 - 2015 ökade vi energitillgången från livsmedel med 9 %. Ökat energiinnehåll i kosten är en faktor som bidrar till att fler lider av övervikt och fetma. En annan viktig faktor är den allt mer stillasittande livsstilen.

Idag anses mer än 50 % av befolkningen antingen vara överviktiga eller lida av fetma (Folkhälsomyndigheten). Falkenberg något under rikssnittet med 49,5 %. Ökningen blir ännu tydligare om det ses i ett längre perspektiv. Exempelvis har andelen barn i åldern 11-15 år, som lider av övervikt, fördubblats sen 1990 och barn i samma ålder, som lider av fetma, har femfaldigats under samma period.

Både på nationell nivå och i Falkenberg är det högre andel män som är överviktiga. Dock har kvinnorna en högre procentuell ökning när man tittar tillbaka de senaste 20 åren. (Folkhälsomyndigheten).

Fetma

I Falkenberg är 15 % av befolkningen feta (BMI över 30). Nationellt är denna siffra 16 %. I år syns dock ett trendbrott som behöver följas framåt. Andelen kvinnor med fetma ökar (16%) och är nu högre än andelen män (14%). Här skiljer sig också Falkenberg år jämfört med den nationella statistiken. Det finns också en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och risk att drabbas av fetma. Personer med längre utbildning äter mer hälsosamt än personer med kortare utbildning (Folkhälsomyndigheten).

Idag lider ca 140 barn mellan 5-17 år i Falkenberg av fetma (så kallad obesitas). Överviktiga barn är inte inräknade i den siffran. Fetma och övervikt innebär ökad risk för ohälsa. Många av barnen i Falkenberg har också läkarkontakt. Det är inte ovanligt att det även finns neuropsykiatriska funktionsvariationer med i bilden vilket gör behovet av stöd stort för att motverka att hälsa och välmående försämras. Det behövs ett ökat förebyggande arbete för att ge goda förutsättningar för barn och ungas sunda levnadsförhållanden. Samtidigt behövs ett fortsatt arbete för att säkerställa att våra äldre inte drabbas av undernäring och ett arbete för att färre i Falkenberg hamnar i situationer där de inte har råd med mat, såväl barn som äldre.

Undervikt

I Sverige äter boende på äldreboendena generellt för lite. Det saknas dock kunskap hur det står till på äldreboendena i Falkenberg. Kostverksamheten i Falkenbergs kommun ska framåt ha en person som jobbar med kost och matsvinn inom den sociala omsorgen (äldreboenden och gruppboenden), vilket på sikt gör att kommunen kan få ökad kunskap om hur situationen kring de äldres näringsintag ser ut i Falkenbergs kommun.

Delmålet bedöms bli svårt att nå.

Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga brukningsmetoder

Lantbruket har drabbats av prisökningar till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Risken är att prisökningarna försvårar den omställning som behöver göras i hela jordbrukssektorn i form av övergång till fossilfria bränslen och öka arbetet för biologisk mångfald.

Omställningsarbetet är brett och innefattar övergång till klimatsmarta- och cirkulära brukningsmetoder, ökad återföring av näringsämnen, samt att arbeta med nya odlingssätt som förbättrar jordarna. Arbete med förbättrad jordhälsa medför också att jorden får ett ökat mikroliv, håller vatten bättre, samt att grödorna kan ta upp mer näring och producera mer mat. Det finns flera sätt att förbättra jordhälsan och metoderna används inom både ekologiskt och konventionellt jordbruk.

I jämförelse med andra kommuner har Falkenberg en låg andel ekologisk odlad mark (9 %). Snittet i Sverige är 20 %. Även om ekologiskt odlad mark är en viktig indikator (2030 är målet 60 % ekologisk odlad mark i Sverige) så behöver målet kompletteras med fler och bredare indikatorer.

Exploatering av jordbruksmark

Falkenbergs kommuns översiktsplan har skrivningar om vikten av att inte exploatera på jordbruksmark. Mellan 2016- 2020 exploaterades dock 42,6 hektar jordbruksmark och 7,7 hektar betesmark i Falkenberg (jordbruksverket), vilket är en ökning från föregående period 2011-2015 då antalet hektar var 16,3 respektive 4,4. Det är tydligt att samtidigt som Falkenberg växer behövs en bredare diskussion kring jordbruksmarkens betydelse för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel kontra byggande på åkermark, för att kunna göra kloka avvägningar.

Kommunens livsmedelskonsumtion

Andelen ekologiska livsmedel som köps inom kommunen sjunker. Från 39 % 2019 till 30 % 2022. Falkenberg ligger fortfarande över rikssnittet men långt ifrån de bästa kommunerna. Målet för Sverige är 60 % till 2030. Kommunen köper fisk från hållbara bestånd och till 95 % är den FSC-märkt. 95% av köttet som köps är svenskt och från leverantörer som kan visa att djuren behandlas bra. I kommande livsmedelsupphandling ställs ökade krav på spannmål från Sverige och Europa för att bidra till ökad självhushållning. Beredskapslager för offentliga kök diskuteras både inom kommunen och Hallandskommunerna gemensamt. Delmålet bedöms bli svårt att nå.

Källor:
Statistik kring minskat matsvinn – Jordbruksverket
Statistik kring exploatering av jordbruksmark 2016-2020 – Jordbruksverket.
Statistik Fetma och övervikt – Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad: 2023-09-22