Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 4 - God utbildning för alla.

Tema SDG.4.1

Mål 4 handlar om utbildning för alla. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet, från förskola till högskola. Alla könsbaserade skillnader måste avskaffas och personer med funktionsnedsättning ska ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till ett livslångt lärande. Att säkerställa en god utbildning till alla barn är ett viktigt hållbarhetsmål då en ökad utbildningsnivå och måluppfyllelse skapar förutsättningar för att utveckla ett hållbart samhälle. Utbildning är en avgörande faktor för att alla ska få en god hälsa och ett liv med god livskvalitet.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

I Sverige är det fastslaget att det förekommer bristande likvärdighet mellan skolor och att det förekommer kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar. Genomgående visar också statistiken att barn från hushåll med lägre socioekonomisk status har svårare att lyckas i skolan. För att motverka dessa skillnader görs en rad insatser i Falkenberg. Fullföljda studier har en avgörande betydelse för hälsan och livskvalitén, även i vuxen ålder.

Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalité

Utbildning Falkenberg

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om Utbildning Falkenberg som ett inriktningsdokument för förvaltningens förbättringsarbete för att nå ökad progression i lärandet och därmed högre måluppfyllelse för barn och elever. Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära och slår fast att alla verksamheter ska arbeta för att stödja utvecklingen av en positiv lärandeidentitet hos barn och elever. Utvärderingen från den första 5-årsperioden visar att det samlade arbete inom Utbildning Falkenberg har gett resultat i alla skolformer och åldersgrupper. Fler når de grundläggande kunskapsmålen i grundskolan och fler tar examen från gymnasieskolan. Under 2023 fastställde barn- och utbildningsnämnden en uppdaterad Utbildning Falkenberg för perioden 2023-2028 som är tydligt förankrad i den senaste forskningen

Tidiga samordnande insatser (TSI)

TSI (Tidiga Samordnande Insatser) är ett projekt som pågått under 2021 och finns nu på Skogstorpsskolan, Hjortsbergsskolan, Hertingskolan och inom Tångaskolans rektorsområde. TSI bygger på samverkan mellan skola och socialtjänsten och riktar in sig på att ge tidigt stöd till barn som går på låg- och mellanstadiet och som uppvisar så kallat normbrytande beteende. Målsättningen är att bygga en tillit till samhället samtidigt som fler får en god skolgång och lämnar grundskolan med godkända betyg.

Syftet med tidiga samordnade insatser (TSI) är:

 • Erbjuda stöd till målgruppen och se till så att de får den hjälp de behöver och har rätt till och i rätt tid.

 • Erbjuda stöd till vårdnadshavare.

 • Erbjuda samordnat stöd utifrån barnets behov.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att tidiga insatser är viktiga för att motverka skolmisslyckanden. Olika former av föräldraskapsstöd är ett sätt att arbeta för att förbättra barns uppväxtvillkor. TSI bygger på övertygelsen att tidiga stödinsatser, som innefattar skolan, hemmet och fritiden, också gör att problemen inte hinner växa sig för stora.

Frigga

Frigga är ett digitalt lärandestöd som är tillgängligt för alla elever i årskurs 4-9 på de kommunala skolorna i Falkenberg. På eftermiddagarna kan eleverna få kontakt med lärare via en chatt. Syftet med Frigga är att ge ett likvärdigt studiestöd till alla elever.

Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalité

Campus Falkenberg

Campus Falkenberg startade i januari 2023 och är en del av Falkenbergs kommun. Campus arbetar med utbildning för vuxna och som är riktad mot lokalt och regionalt arbetsliv. Campus är i en uppstartsfas och arbetar aktivt med att ta fram olika utbildningslösningar. Många samtal pågår med universitet och högskolor men även med näringslivet. Campus kan samordna följande typer av utbildningar:

 • Uppdragsutbildning
 • Högskola
 • Yrkeshögskola
 • Gymnasiala yrkespaket
 • En del i Campus Falkenberg är yrkeshögskoleutbildning

Tillsammans med det lokala näringslivet tar vuxenutbildningen fram YH-utbildningar. Utbildningarna anpassas utefter de behov som finns på arbetsmarknaden i Falkenberg. Det innebär att utbildningarna förändras över tid beroende på behoven just nu. För närvarande kan du läsa till E-Commerce Product manager och underhållstekniker. Nio av tio studenter på yrkeshögskolan får arbete efter examen.

Öka antal personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

Falkenbergsmodellen

Falkenbergsmodellen är en modell för samarbete mellan offentlig/privat skola och näringslivet. Inom arbetet träffas representanter från arbetslivet och skolan regelbundet och har en samverkan i frågor som rör skola-arbetsliv.

Syftet med Falkenbergsmodellen handlar om att göra det lätt för skola och näringsliv att samarbeta och ge likvärdiga förutsättningar för alla barn, elever och studenter oavsett var du bor eller vilken skola du tillhör. Den är även en pusselbit i arbetet med att säkra kommunens framtida kompetensbehov.

En digital plattform (www.fbgmodellen.se) har utvecklats som stöd för samarbetet. På plattformen kan företag registrera sig och erbjuda riktade aktiviteter till de åldersgrupper som passar företaget bäst.

Hur mår Falkenberg?

Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalité

Forskning lyfter fram läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevers studieresultat. Enligt Skolverket pekar mycket på att lärarnas formella kvalifikationer, som pedagogisk utbildning och ämnesutbildning, är nödvändiga för en god kunskapsutveckling. De kommunala skolorna har idag högre lärartäthet och fler i personalen med pedagogisk examen jämfört med riket i stort. Idag har 87% av personalen i den kommunala grundskolan en pedagogisk högskoleexamen jämfört med 79,8% för riket i stort. Det finns dock en skillnad mellan den kommunala skolan och friskolor där 71,2 % har en pedagogisk högskoleexamen (Skolverket).

Samtidigt har Falkenberg geografiska skillnader i skolprestationen. Genomgående visar statistiken i Falkenberg att människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden har en lägre utbildningsnivå och färre går ut skolan med behörighet till gymnasiet. Att utjämna skillnaderna är en av de största utmaningarna framåt.

Skolan har huvudansvaret för att skapa goda studieresultat, men det är en komplex problematik där många av samhällets aktörer tillsammans kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar att tillgodose sig sin utbildning. Det gäller tryggheten i skolan och på fritiden, lärmiljöer, värdegrundsarbete; fysisk aktivitet och hemförhållanden.

Grundskoleutbildning av god kvalitet

I den kommunala skolan finns det tecken på att Utbildning Falkenberg börjar ge positiva resultat, framför allt på grundskolan. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram och till högskoleförberedande program på gymnasiet ökar. 2021 hade de kommunala skolorna den högsta andelen behöriga till yrkesprogrammen sen mätningarna inleddes. Den långsiktiga utvecklingen har fortsatt under 2022 och 2023 och vårterminen 2023 var 82,3% av eleverna behöriga till yrkesprogram (endast en liten minskning jmf med 2021). Den privata skolan Vesterhavsskolan har i stort sett haft 100 % behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram de senaste åren. Det innebär att Falkenberg sammantaget nu ligger på ungefär samma nivå som övriga Sverige.

För att fortsätta den positiva långsiktiga trenden är det framför allt kunskaperna i svenska som andra språk och matematik som behöver förbättras.

Gymnasieutbildning av god kvalitet

Andel elever på Falkenbergs gymnasieskola som tar examen fortsätter öka 2023 jämfört 2021, från 79,4 procent till 83,4 procent vårterminen 2023. Det är såväl andel flickor som pojkar med examen som ökar. Parallellt med detta ökar också högskolebehörigheten från 55,2 procent 2021 till 64,3 procent 2023 (samma som 2022). Samtidigt sjunker andelen elever med betyg E eller högre i samtliga kurser totalt på skolan från 70,7% till 70%. Detta visar på samma tendens som synliggjordes föregående läsår: färre elever har godkänt i alla kurser, men fler blir godkända i de examensgrundande kurserna

Även den genomsnittliga betygspoängen ökar över tid. Falkenbergs gymnasieskola ligger fortfarande något under riket men betygsnittet bland eleverna ökar snabbare än i riket i stort. Tjejerna har fortfarande högre betygspoäng jämfört med killarna.

Falkenberg ligger något lägre än riket när man jämför elever som har en examen inom 3 eller fyra år efter påbörjade studier.

Inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Till 2023 ändrades hur man följer upp trygghet i skolan. Nu anger 83,9% i årskurs 5 och 67,5% i årskurs 8 att man känner sig helt och hållet eller till stor del trygg i skolan. I årskurs 5 är det ungefär som övriga Halland men i årskurs 8 är andelen som känner sig trygga betydligt lägre i Falkenberg än övriga Halland (75,8%). Den negativa utveckling som sågs i tidigare mått på trygghet verkar alltså fortsätta. Det är osäkert om delmålet kommer nås till 2030.

Lika tillgång till förskola av god kvalité

Arbetet utifrån Utbildning Falkenberg omfattar även förskolan och ett stort arbete görs för att förbättra undervisningskvaliteten. Forskning visar att de barn som går i förskola får bättre förutsättningar att sedan lyckas i skolan än de som inte går i förskola. 2022 hade Falkenberg ca 89% barn inskrivna i förskolan. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2016. Det är också högre än rikets snitt på 85,8%

Falkenbergs kommun har gjort en stor satsning för att minska barngruppernas storlek och följer nu Skolverkets rekommendationer kring barngruppernas storlek. Endast 8% av barngrupperna var större än rekommendationerna under 2023 jämfört med 55% i riket i stort. Det finns dock en skillnad mellan de kommunala förskolorna och förskolorna i privatregi. 2022 hade de kommunala förskolorna i snitt 11,3 barn/barngrupp jämfört med 15,1 hos de privata. Ca 15 barn/barngrupp är också snittet i riket i stort. Delmålet ser ut att nås till 2030.

Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalité

Andelen invånare i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning är lägre i Falkenberg än både riket i stort och i jämförelse med snittet i Hallands län. 2022 hade 34,7% en eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffror för riket och för Hallands län var 46,2% respektive 38,9%. Den långsiktiga trenden är dock positiv. År 2000 var andelen 20,3 % och 2016 hade 30,1 % en eftergymnasial utbildning i Falkenberg. Det är osäkert om delmålet kommer nås till 2030.

Öka antal personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

I åldern 16-24 år är det 6,4% i Falkenberg som varken jobbar eller studerar. Det är något högre än rikssnittet (5,7%). Övertid är det en positiv utveckling och fler ungdomar jobbar eller studerar efter avslutade studier (se mer under mål 8) men det är fortfarande en stor andel som står utanför arbetsmarknaden. Delmålet ser ut att bli svårt att nå till 2030.

Ung företagsamhet

För att främja företagandet finns möjligheten att prova på och driva företag på gymnasiet genom ”Ung företagsamhet” s.k. UF-företag. I jämförelse med övriga Halland ligger Falkenberg lägre i antal UF-företag än de flesta övriga kommuner hänsyn tagit till antal elever på skolan men jämfört med 20/21 är det fler som väljer att driva UF-företag i Falkenberg.

Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap finns både i de övergripande målen i de olika läroplanerna för förskola och skola och i många av ämnes- och kursplanerna. Under 2022 granskade Skolinspektionen 30 grundskolor i Sverige för att se med vilken kvalité skolorna arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet. Skolinspektionen fastslår att:

 • Större kunskap om lärande för hållbar utveckling hos lärare kan öka elevernas engagemang
 • Få skolor når hög kvalitet i sitt arbete med lärande för hållbar utveckling
 • En mer uttalad styrning kan främja arbetet med lärande för hållbar utveckling
 • Det saknas kunskap om hur det förhåller sig på grundskolorna i Falkenberg (kommunala och privata). Detta behöver följas upp i kommande analyser. Det är osäkert om delmålet kommer nås till 2030

Källor:

Skolverket

Skolinspektionen

Uppdaterad: 2023-09-25