Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 4 - God utbildning för alla.

Tema SDG.4.1

Mål 4 handlar om utbildning för alla. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet, från förskola till högskola. Alla könsbaserade skillnader måste avskaffas och personer med funktionsnedsättning ska ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till ett livslångt lärande. Att säkerställa en god utbildning till alla barn är ett viktigt hållbarhetsmål då en ökad utbildningsnivå och måluppfyllelse skapar förutsättningar för att utveckla ett hållbart samhälle. Utbildning är en avgörande faktor för att alla ska få en god hälsa och ett liv med god livskvalitet. ###

Steg i rätt riktning i Falkenberg

I Sverige är det fastslaget att det förekommer bristande likvärdighet mellan skolor och att det förekommer kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar. Genomgående visar också statistiken att barn från hushåll med lägre socioekonomisk status har svårare att lyckas i skolan. För att motverka dessa skillnader görs en rad insatser i Falkenberg. Fullföljda studier har stor betydelse för hälsan och livskvalitén, även i vuxen ålder.

Likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning utbildning

Tidiga samordnande insatser (TSI)

TSI (Tidiga Samordnande Insatser) är ett projekt som pågått under 2021 på Skogstorpsskolan och som nu utökas fler områden. Bland annat till att finnas inom Tångaskolans rektorsområde. TSI bygger på samverkan mellan skola och socialtjänsten och riktar in sig mot barn som går på låg- och mellanstadiet. Stödet erbjuds till både barn och föräldrar. Arbetssättet har visat goda resultat.
Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga, som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens för en långsiktig samverkan och samordning. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur.
Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att tidiga insatser är viktiga för att motverka skolmisslyckanden. Olika former av föräldraskapsstöd är ett sätt att arbeta för att förbättra barns uppväxtvillkor. TSI bygger på övertygelsen att tidiga stödinsatser, som innefattar skolan, hemmet och fritiden, också gör att problemen inte hinner växa sig för stora.

Utbildning Falkenberg

Inom Falkenbergs kommun har det beslutats om “Utbildning Falkenberg” som vilar på övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna till utbildning och lärande och ha möjligheten att nå toppen av sina förmågor under sin livslånga kunskapsresa. Utbildning Falkenberg är ett förbättringsprojekt, vilket syftar till att göra Falkenbergs kommun till en utbildningsplats med mycket höga studieresultat. Under den kommande femårsperioden (2019-2024) är den övergripande målsättningen att utveckla utbildningarna inom alla våra olika verksamheter så att de kvalitetsmässigt tillhör det absoluta toppskiktet såväl nationellt som internationellt.

Frigga

Frigga är ett digitalt lärandestöd som är tillgängligt för alla elever i årskurs 4-9 på de kommunala skolorna i Falkenberg. På eftermiddagarna kan eleverna få kontakt med lärare via en chatt. Syftet med Frigga är att ge ett likvärdigt studiestöd till alla elever.

Färdigheter för ekonomisk trygghet

Falkenbergsmodellen

Falkenbergsmodellen är en modell för samarbete mellan offentlig/privat skola och näringslivet. Falkenbergs kommun har som ett av tre övergripande mål att skapa Västsveriges starkaste näringsliv och Falkenbergsmodellen är en del i detta arbete. Den är även en pusselbit i arbetet med att säkra kommunens framtida kompetensbehov.
Syftet med Falkenbergsmodellen handlar om att göra det lätt för skola och näringsliv att samarbeta och ge likvärdiga förutsättningar för alla barn, elever och studenter oavsett var du bor eller vilken skola du tillhör.
En digital plattform (www.fbgmodellen.se) har utvecklats som stöd för samarbetet. På plattformen kan företag registrera sig och erbjuda riktade aktiviteter till de åldersgrupper som passar företaget bäst.

Yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet

YH – Yrkeshögskoleutbildning

Tillsammans med det lokala näringslivet tar vuxenutbildningen fram YH-utbildningar. Utbildningarna anpassas utefter de behov som finns på arbetsmarknaden i Falkenberg. Det innebär att utbildningarna förändras över tid beroende på behoven just nu. För närvarande kan du läsa till E-Commerce Product manager och underhållstekniker. Nio av tio studenter på yrkeshögskolan får arbete efter examen.

Hur mår Falkenberg?

Skola av god kvalitet

Forskning lyfter fram läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevers studieresultat. Enligt Skolverket pekar mycket på att lärarnas formella kvalifikationer, som pedagogisk utbildning och ämnesutbildning, är nödvändiga för en god kunskapsutveckling. De kommunala skolorna har idag högre lärartäthet och fler i personalen med pedagogisk examen jämfört med riket i stort. Idag har 86% av personalen i den kommunala grundskolan en pedagogisk högskoleexamen jämfört med 82% för riket i stort. Det finns dock en skillnad mellan den kommunala skolan och friskolor där 73,6 % har en pedagogisk högskoleexamen (Skolverket).

Falkenberg stiger också kraftigt när Lärarförbundet rankar kommunerna i Sverige, från plats 127 (2019) till plast 28 (2020) och nu plats 22 (2021). Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för att förbättra skolresultaten men det tar tid eftersom det samtidigt handlar om att förändra inställningen till utbildning. Genomgående visar statistiken i Falkenberg att människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden har en lägre utbildningsnivå och färre går ut skolan med behörighet till gymnasiet. Att utjämna skillnaderna är en av de största utmaningarna framåt.

Skolan har huvudansvaret för att skapa goda studieresultat, men det är en komplex problematik där många av samhällets aktörer tillsammans kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar att tillgodose sig sin utbildning. Det gäller tryggheten i skolan och på fritiden, lärmiljöer, värdegrundsarbete; fysisk aktivitet och hemförhållanden.

Förskola av god kvalitet

Falkenbergs kommun har satsat på pedagogiken i förskolan. Forskning visar att satsningar i förskolan ger bättre utfall i resultaten senare i skolan. 2021 hade Falkenberg ca 87 % barn inskrivna i förskolan. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med 2016 men någon procent mindre jämfört med 2020. Falkenberg följer därmed trenden i riket respektive länet.

Grundskoleutbildning av god kvalitet

I den kommunala skolan finns det tecken på att utbildning Falkenberg börjar ge positiva resultat, framförallt på grundskolan. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram och till högskoleförberedande program på gymnasiet ökar. 2021 hade de kommunala skolorna den högsta andelen behöriga till yrkesprogrammen sen mätningarna inleddes. Den långsiktiga utvecklingen har fortsatt 2022 (endast en liten minskning). Den privata skolan Vesterhavsskolan har i stort sett haft 100 % behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram de senaste åren. Det innebär att Falkenberg sammantaget nu ligger på ungefär samma nivå som övriga Sverige. Coronapandemin ser inte ut att ha påverkat resultaten på grundskolan.
För att fortsätta den positiva långsiktiga trenden är det framförallt kunskaperna i svenska som andra språk och matematik som behöver förbättras.

Gymnasieutbildning av god kvalitet

Våren 2021 tog 82,6 % av eleverna från Falkenbergs gymnasieskola en examen. Det är en ökning med drygt 3 % i förhållande till föregående år. Även den genomsnittliga betygspoängen ökade något. Tjejerna har fortfarande högre betygspoäng jämfört med killarna men gapet minskade något under 2022.
Under Coronapandemin har färre elever tagit sin examen. Gymnasieelever verkar ha drabbats hårdare av pandemin än grundskoleelever vilket troligtvis beror på att eleverna hade längre perioder med distansundervisning. Huruvida de förbättrade resultaten är ett trendbrott behöver följas upp i kommande analyser. Falkenberg ligger något lägre än riket när man jämför elever som har en examen inom 3 eller fyra år efter påbörjade studier.

Yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet

Andelen invånare i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning är lägre i Falkenberg än både riket i stort och i jämförelse med snittet i Hallands län. 2021 33,5% en eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffror för riket och för Hallands län var 43,8 % respektive 36,5 %. Den långsiktiga trenden är dock positiv. År 2000 var andelen 20,3 % och 2016 hade 30,1 % en eftergymnasial utbildning i Falkenberg.

Färdigheter för ekonomisk trygghet

I åldern 18 - 24 år är det 8,3% i Falkenberg som varken jobbar eller studerar. Det är något högre än rikssnittet (7,7%). Övertid är det en positiv utveckling och fler ungdomar jobbar eller studerar efter avslutade studier (se mer under mål 8).

Ung företagsamhet

För att främja företagandet finns möjligheten att prova på och driva företag på gymnasiet genom ”Ung företagssamhet” s.k UF-företag. I jämförelse med övriga Halland ligger Falkenberg lägre i antal UF-företag än de flesta övriga kommuner hänsyn tagit till antal elever på skolan).

Inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Falkenberg ligger något lägre än snittet i Sverige när elever i årskurs 5, 8 på grundskolan och elever i åk 2 på gymnasiet får uppge om de känner sig trygga i skolan (kolada.se). Trenden är också negativ över tid. Exempelvis uppgav 91 % av elever i årskurs 5 2018 att man kände sig trygga. Motsvarande siffra var 86 % 2021. I årskurs två har utvecklingen varit liknande.

Källor:

  • Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
Uppdaterad: 2022-09-23