Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om Falkenberg nuläge inom mål 7 - Hållbar energi.

Tema SDG.7.1

Mål sju handlar om tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi samt fossilfria bränslen. Detta är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändring och en inkluderande tillväxt. En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare för varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Steg i rätt riktning

Säkerställa ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster

Alla i Sverige har tillgång till elektricitet. Utmaningarna består istället i att säkerställa en robust och säker tillgång till eleffekt i vårt samhälle som kräver allt mer elektricitet till digitalisering och elektrifiering av industri och transporter. Den ökade elektrifieringen ökar behovet av effektuttag. För att möta denna utmaning byggs nu en tredje station för mottagande av el från regionnätet i Falkenberg.

En av lösningarna på det ökade effektbehovet i samhället är att styra elkonsumtionen via eltarifferna, det vill säga priser och avgifter. Det blir allt vanligare att konsumenter tecknar så kallade timprisavtal när de tecknar elavtal. Det ger konsumenten möjlighet att styra sin elkonsumtion till timmar på dygnet då elpriset är som lägst samtidigt som det främjar ett effektivt användande av nätet. Det kommer även finnas möjlighet för kunderna att styra maskiner, lampor och annat som förbrukar el via olika digitala plattformar.

Elnätet inom Falkenberg tätort har under senare år generellt blivit smartare. Falkenberg energi har börjat använda ny övervakningsteknik och mätteknik som larmar vid begynnande fel i elnätet. På så sätt kan leveranssäkerheten öka och antalet avbrott och avbrottstiderna hållas nere.

2022 etablerades energiföretaget Primrock ett stort batterienergilager i Falkenberg och nu är fler företag på väg med liknande batterilager. Systemen kommer att bidra till stabilitet, genom att mata in effekt i nätet vid störningar som riskerar att orsaka elavbrott för elkonsumenterna.

Tillvaratagande av spillvärme

Bränslemixen i Falkenbergs fjärrvärme är sedan flera år förnybar och nu arbetar Falkenberg energi med att tillföra mer spillvärme och under året har två avtal om spillvärmeleveranser träffats med företag. Eftersom spillvärmen är en restprodukt som då tas tillvara behöver ingen ny råvara användas. Det gör att det både är resurssmart och ger lägre klimatavtryck. Dessutom är spillvärmen billigare än skogsflis och bioolja. Vid nyetableringar av företag utreds möjligheterna till denna typ av energisamarbeten. Falkenberg Energi och Vivab har påbörjat ett sådant energisamarbete i symbiosprojektet Smedjeholm. Där byggs en ny produktionsanläggning där rötgas och spillvärme från reningsverket ska bli fjärrvärme till staden. Projektet beräknas vara klart vid årskiftet 2023/2024.

Öka andelen förnybar energi

Många företag i Falkenberg arbetar för att få bort naturgas och olja i uppvärmning och industriprocesser. Ett exempel är Arla foods mejeri i Falkenberg som ersätter naturgas med fjärrvärme. Detta sker genom ett samarbete där Falkenberg energi ska producera flisbaserad fjärrvärme inne på Arlas område. Detta leder i sin tur till att fjärrvärmen kan växa till nya delar av staden. Antalet fjärrvärmekunder växer. Falkenberg Energi har under året genomfört 17 nyanslutningar av större fjärrvärmekunder.

Solelsproduktionen fortsätter öka i Falkenberg. Mellan åren 2020 och 2021 har mängden tillförd solel ökat med 1 GWH. Utveckligen sker snabbt, exempelvis har antalet anslutningar av solcellsanläggningar (både privata och produktionsanläggningar) ökat med över 300 % mellan 2020 och halvårsskiften 2023.

Inom kommunkoncernen ökar solelsproduktionen genom att solceller installeras vid nybyggnationer. Under 2022 täckte kommunorganisationens produktion av förnybar el (vind, vatten och sol) till 97 % förbrukningen av el i de kommunala verksamheterna.

Antalet elbilar i den geografiska kommunen Falkenberg ökade med 67% mellan åren 2021 och 2022. 2022 nyregistrerades för första gången fler elbilar än bensin respektive dieselbilar i Falkenbergs geografiska kommun. För första gången sen 2017 ses 2022 också en minskning i antalet personbilar i trafik i Falkenbergs kommun.

Kommunen får fler och fler förfrågningar kring etablering av snabbladdare. Falkenberg Energi erbjuder installationshjälp till företag och har koncept för laddstolpar med betalsystem för bostadsrättsföreningar. Två nya publika laddstationer öppnades under 2022, vid vårdcentralen Falkenberg respektive vid Katrinebergs folkhögskola.

Kommunkoncernen har som mål att fasa ut alla fossila bränslen från uppvärmning, fordon och andra transporter senast 2030. Inom kommunorganisationen minskade utsläppen från fordon och arbetsmaskniner med 12 % mellan 2021 och 2022. Fler arbetsmaskiner och tyngre fordon tankas med Ecopar (som ger lägre klimatavtryck) och kommunens nya bokbussar körs på HVO.

Inom Fabo har gräsklippare, häcksaxar, motorsågar, trimmers och röjsågar som drivs med bensin fasats ut och ersatts av nya som drivs med el. I samband med byte till elmaskiner har antalet maskiner minskats och ett bokningssystem har införts för ökad effektivitet och optimering.

Fördubbla takten i energieffektiviseringen

Det senaste årets säkerhetspolitiska läge har resulterat i höga och kraftigt svängande priser på energi. Samtidigt har situationen visat att såväl företag, kommunkoncern som privatpersoner kan göra stora besparingar på el.

Både Fabo och kommunorganisationen energieffektiviserar kontinuerligt. I samband med vinterns höga elpriser gjordes ytterligare arbete inom koncernens fastighetsbestånd såsom till exempel att se över och effektivisera driftstider för ventilation, tidstyrning av belysning samt arbete medbeteendeförändring i verksamheterna för att spara el. Upptill ovanstående åtgärder har investeringar för energieffektivisering, såsom t.ex ventilationsprojekt och utbyte till LED genomförts som planerat. Totalt minskade elförbrukningen i lokaler med kommunal verksamhet med 5 % under 2022. Inom gatubelysningen är 1200 armaturer är utbytta till LED, vilket halverar elförbrukningen efter armaturbytet.

Kommunens energi- och klimatrådgivare märker ett ökat tryck från privatpersoner som önskar att få tips kring energieffektivisering och solceller. Efterfrågan var hög under hela 2022 och kulminerade i januari 2023. Under sommarmånaderna har efterfrågan nått “normala” nivåer igen.

Att privatpersoner och företag är villiga att energieffektivisera är tydligt. Under 2022 har exempelvis Falkenberg energis kunder minskat sin årsförbrukning med över 8% (normalårskorrigerat). Effektbehovet i elnätet har också minskat vid minusgrader.

Hur mår Falkenberg

För att Falkenberg ska nå målet krävs en omställning till en förnybar och hållbar energianvändning. Samtidigt leder en växande befolkning, elektrifiering och digitalisering till ett ökat elbehov. Ökat elbehov kräver ett robust lokalt energisystem men också ett ändrat beteende kring vår energikonsumtion. Stora utmaningar och arbete kvarstår för att nå hela målet.

Säkerställa ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster

Sverige är nettoexportör av el, det vill säga produktionen är större än användningen. Därför mäts förekomst av elavbrott snarare än tillgången av el när elnätens kapacitet bedöms. Indikatorn som kallas SAIDI mäter elavbrott och genomsnittlig avbrottstid per kund (minuter per kund). Den mäter total avbrottstid för långa avbrott (längre än 3 min.) under året. SAIDI inkluderar både aviserade och spontana avbrott i regionnät och lokalnät. För 2021 är SAIDI för Falkenbergs geografiska kommun något högre än rikets snitt, vilket är en försämring från 2020. Däremot är andelen kunder som drabbats av fyra eller fler oaviserade långa avbrott under året både lägre än för 2020 och ligger en bra bit under rikets snitt. Falkenbergs tätorts nät har hög leveranssäkerhet. Luftledningar har byggts bort, man använder teknik för att upptäcka begynnande fel och beredskap finns dygnet runt.

Elanvändningen väntas öka kraftigt i takt med att kommunen växer samtidigt som elektrifiering och ökad digitalisering tar fart. Det kan påverka effektkapaciteten i elnäten. Exempelvis kan en snabb introduktion av elfordon som laddar med full effekt direkt skapa utmanande effekttoppar för elsystemet och göra laddningen dyr. Men elfordonen kan också bli en del av lösningen. Genom så kallad smart laddning där laddningen anpassas och förflyttas i tid, till exempel så att bilen är fulladdad först när användaren ska resa iväg. På så vis kan elfordonen bidra till minskade kostnader för både användaren, nätägare och samhället.

Regionnätsägaren (EON) har meddelat att det kan bli problem att tillgodose effektökningar i omkringliggande nätområden fram till 2035. För Falkenberg stad finns dock möjlighet att öka nuvarande effekt med omkring 30 %, vilket ligger i linje med det behov som kommer framöver. Det innebär att vi klarar en viss ökning varje år fram till 2040, men det är viktigt att bevaka nya etableringar och att ha en bra gemensam samhällsplanering av nya bostads- och industriområden.

Effektkapaciteten i elnäten kommer att kräva samverkan mellan olika aktörer, exempelvis nätägare, kommuner och kunder. Det finns nu ett krav på samtliga nätägare att ta fram nätutvecklingsplaner. Planerna ska främja flexibilitet i efterfrågan och ta tillvara på el och effekt i kraftsystemet. Delmålet bedöms som att det kan nås till 2030.

Öka andelen förnybar energi

Inom Falkenbergs geografiska kommun produceras det mycket förnybar el, framförallt från vind- och vattenkraft. Solelsproduktionen ökar i snabb takt, mellan åren 2021- 2022 har den installerade effekten ökat med 61 %. Det finns fortfarande stora möjligheter och är viktigt att fortsätta öka produktionen inom alla förnybara energislag för att nå regionala och nationella målsättningar och för att kunna ställa om hela energisystemet med ökande elbehov.

I Falkenberg finns 82 vindkraftverk. De har en installerad effekt på 173 megawatt, vilket är den högsta installerade effekten bland samtliga Hallandskommuner. Falkenberg har många äldre vindkraftverk och inom fem år kommer ett utbyte av dessa starta till färre men större verk.

Den förnybara energiproduktionen behöver planeras och övervägas utifrån en mängd perspektiv, till exempel markanvändning och biologisk mångfald. Exempelvis måste storskaliga markkrävande solcellsparkers placeringar i landskapet vägas så att andra markslag som tex produktiv jordbruksmark inte påverkas negativt. Det kan också handla om att göra avvägningar mellan till exempel vindkraft och solceller i fråga om landskapsbild, markanvändning och vilket av de två som ger störst energieffekt.

I Falkenbergs geografiska kommun har vi många personbilar och vi kör många mil om året om man jämför med övriga landet. Antalet personbilar har ökat stadigt sedan 2017, men 2022 bryts den trenden och antalet minskar, om än med blygsamma 134 stycken. 87 % av personbilarna är bensin och dieselfordon. Bensinbilar har stadigt minskat i antal sedan 2017 medan dieseldrivna bilar har ökat med 13 % sedan 2017. 2022 syns dock en nedgång med 195 diselbilar. Även etanoldrivna fordon minskar i antal. Antalet gasfordon har gått både upp och ned de senaste åren. 26 nya gasdrivna personbilar nyregistrerades 2022. Även om elbilarna ökar kraftigt nu är det från låga nivåer. Att minska beroendet av bilar och transporter och samtidigt ställa om till fossilbränslefria alternativ behöver snabbas på.

Falkenberg har en stor potential för biogasproduktion genom många lantbruk med djurhållning i kommunen samtidigt som det västsvenska gasnätet går genom kommunen. Biogasen och även vätgas är viktiga är viktiga pusselbitar i omställningen till förnybar uppvärmning, industri och transporter. Det är oklart om omställningen till helt förnybar uppvärmning och transporter kan göras till 2030. Det är därför osäkert om delmålet kan nås.

Fördubbla takten i energieffektiviseringen

Slutanvändningen av energi totalt dividerat med antal invånare i kommunen ligger på 29 MWh/invånare (2021). Det är lägre i jämförelse med riket (38 MWh/invånare). Utvecklingen går långsamt men åt rätt håll. Störst energianvändning går till transporter (10 MWh/invånare) följt av hushållen (7 MWh/invånare) och därefter industri/byggsektorn (5 MWh).

Det saknas en samlad bild av i vilken omfattning industrier, verksamheter och fastigheter inom Falkenbergs kommun arbetar med energieffektivisering och hur stor effektiviseringspotentialen är. Företag och privatpersoner har gjort stora insatser för att spara el under året. Det står dock helt klart att Falkenbergs invånare, organisationer och företag behöver fortsätta och öka takten i energieffektiviseringen för att nå delmålet om en fördubbling av energieffektiveten och det nationella målet om 50 % effektivare energianvändning till 2030 (jämfört med 2005). Inte minst behöver transportenergin effektiviseras.

Mycket effektivisering behövs framåt för att klara delmålet, varför delmålet bedöms som osäkert om det kan nås till 2030.

Uppdaterad: 2023-09-25