Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om Falkenberg nuläge inom mål 7 - Hållbar energi.

Tema SDG.7.1

Mål sju handlar om tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi samt fossilfria bränslen. Detta är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändring och en inkluderande tillväxt. En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare för varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Steg i rätt riktning

Det senaste året har varit utmanande för energimarknaden och präglats av såväl ökande klimatambitioner som höga och kraftigt svängande priser på energi samt konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget för med sig höga el, naturgas och bränslepriser för Sverige och riskerar medföra också störningar i tillgång på el och bränsle. Läget är kritiskt för många företag, men kan också skynda på energiomställningen.

Öka andelen förnybar energi

Många företag i Falkenberg arbetar nu för att få bort naturgas och olja i uppvärmning och industriprocesser och ersätter dessa med fjärrvärme, biogas eller pellets. Det är nu lönsamt att gå ifrån fossila bränslen. Företagen planerar också i högre utsträckning för solceller på sina tak. Bertegruppen har påbörjat arbetet med att bygga ett nytt vattenkraftverk i Suseån. Genom det fördubblar de sin egenproduktion av energi. Kraftverket ska stå färdigt 2023.

Kommunens energi- och klimatrådgivare märker ett ökat tryck från privatpersoner som önskar att få tips på sätt att få ned energiförbrukningen och intresse att sätta upp solceller. Rådgivningar för solceller har mer än fördubblats mellan våren 2021 och våren 2022. Att solceller ökar är tydligt också i Falkenberg energis statistik. Bara under 2022 års första månader har de fått in 132 anmälningar om nya anläggningar. Motsvarande period 2021 var antalet 33. Antalet elbilar i den geografiska kommunen Falkenberg ökar nu snabbt. Mellan åren 2017 till 2021 har de ökat från 68 till 461, en ökning på 578 %. Bara mellan 2020 och 2021 var ökningen 84%.

En ny biogasmack med lokalt producerad biogas har etablerats i Långås. Den ägs av den ekonomiska föreningen Vessige biogas.
Ett lokalt vätgasinitiativ har bildats i Falkenberg bestående av Falkenberg Energi och lokala näringslivsrepresentanter. Planer finns på att söka finansiering för att utreda potential för en tankstation med lokalproducerad vätgas för den tunga fordonsindustrin i regionen.

Kommunkoncernen har som mål att fasa ut alla fossila bränslen från uppvärmning, fordon och andra transporter senast 2030. Sedan 2018 har växthusgasutsläppen från uppvärmningen av kommunens och Fabos lokaler minskat med 27 % i takt med att naturgas och olja fasas ut. Under 2021 har flera lokaler som ligger inom fjärrvärmenätet konverterats till fjärrvärme. Utsläppen av växthusgaser från egenägda transporter har minskat med 31 % sedan 2018. Detta är ett resultat av ett systematiskt arbete med fordonsflottorna och val av bränsle, men också en effekt av pandemin. Hela organisationen har utvecklat kunskap och vana att delta i digitala möten.

Fördubbla takten i energieffektiviseringen

Både Fabo och kommunorganisationen driver ett kontinuerligt arbete för att energieffektivisera, till exempel genom att byta ut armaturer till LED. Inom kommunkoncernen ökar solelsproduktionen genom att solceller installeras vid nybyggnationer.
En av lösningarna på det ökade effektbehovet i samhället är att styra elkonsumtionen via eltarifferna, det vill säga priser och avgifter. Det blir allt vanligare att konsumenter tecknar så kallade timprisavtal när de tecknar elavtal. Det ger konsumenten möjlighet att styra sin elkonsumtion till timmar på dygnet då elpriset är som lägst samtidigt som det främjar ett effektivt användande av nätet. Det kommer även finnas möjlighet för kunderna att styra maskiner, lampor och annat som förbrukar el via olika digitala plattformar.
Under sommaren har Rian designmuseum visat utställningen Unplugged där det presenteras visioner för en vardag där elförsörjningen ibland är begränsad. Samtidigt utmanas idén om att vi behöver ständig och obegränsad tillgång till el för att leva ett gott liv. Utställningen är en del i forskningsprojektet ”Design för en energiresilient vardag” som drivs av Chalmers, RISE och Boid i samarbete med HSB Living Lab.

Säkerställa ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster

Elektrifiering och ökat effektbehov

Den ökade elektrifieringen ökar behovet av effektuttag. För att möta denna utmaning byggs nu en tredje station för mottagande av el från regionnätet i Falkenberg.
Under året har energiföretaget Primrock etablerat ett stort batterienergilager i Falkenberg. Systemet kommer att bidra till stabilitet i det nordiska elsystemets sydligaste elområde, genom att mata in effekt i nätet vid störningar som riskerar att orsaka elavbrott för elkonsumenterna.
Inom kommunkoncernen arbetas det med en strategi för laddinfrastruktur. Kommunen får fler och fler förfrågningar kring etablering av snabbladdare. Falkenberg Energi erbjuder installationshjälp till företag och har koncept för laddstolpar med betalsystem för bostadsrättsföreningar.

Tillvaratagande av spillvärme

Fjärrvärmenätet i Falkenberg fortsätter att byggas ut och ersätter gas- och elpannor hos privatpersoner och företag. Fjärrvärmens bränslemix är sedan flera år förnybar och nu arbetar Falkenberg energi med flera aktörer för att tillföra mer spillvärme till fjärrvärmen. Eftersom spillvärmen är en restprodukt som då tas tillvara behöver ingen ny råvara användas. Det gör att det både är resurssmart och ger lägre klimatavtryck. Dessutom är spillvärmen billigare än skogsflis och bioolja. Vid nyetableringar av företag utreds möjligheterna till denna typ av energisamarbeten.

Internt i kommunkoncernen pågår ett projekt mellan Vivab och FEAB för att producera fjärrvärme från biogas och spillvärme från avloppsvattnet på Smedjeholms avloppsreningsverk. Ett liknande tillsammansarbete finns redan i Slöinge där spillvärme från SIA glass kylprocess värmer upp djursjukhuset i Slöinge.

Hur mår Falkenberg

För att Falkenberg ska nå målet krävs en omställning till en förnybar och hållbar energianvändning. Samtidigt leder en växande befolkning, elektrifiering och digitalisering till ett ökat elbehov. Ökat elbehov kräver ett robust lokalt energisystem men också ett ändrat beteende kring vår energikonsumtion. Stora utmaningar och arbete kvarstår för att nå hela målet.

Säkerställa ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster

Sverige är nettoexportör av el, det vill säga produktionen är större än användningen. Därför mäts förekomst av elavbrott snarare än tillgången av el när elnätens kapacitet bedöms. Indikatorn som kallas SAIDI mäter elavbrott och genomsnittlig avbrottstid per kund (minuter per kund). Den mäter total avbrottstid för långa avbrott (längre än 3 min.) under året. SAIDI inkluderar både aviserade och spontana avbrott i regionnät och lokalnät.

Falkenbergs tätorts nät har hög leveranssäkerhet. Luftledningar har byggts bort, man använder teknik för att upptäcka begynnande fel och beredskap finns dygnet runt. För 2020 var SAIDI för Falkenberg energis nätområde strax över 3 minuter. Indikatorn visar nu att avbrotten blir kortare igen efter att utvecklingen gått åt fel håll under 2016-2019. Statistik för hela kommunens nät saknas ännu för 2020.

Elanvändningen väntas öka kraftigt i takt med att kommunen växer samtidigt som elektrifiering och ökad digitalisering tar fart. Det kan påverka effektkapaciteten i elnäten. Exempelvis kan en snabb introduktion av elfordon som laddar med full effekt direkt skapa utmanande effekttoppar för elsystemet och göra laddningen dyr. Men elfordonen kan också bli en del av lösningen. Genom så kallad smart laddning där laddningen anpassas och förflyttas i tid, till exempel så att bilen är fulladdad först när användaren ska resa iväg. På så vis kan elfordonen bidra till minskade kostnader för både användaren, nätägare och samhället.

Regionnätsägaren (EON) har meddelat att det kan bli problem att tillgodose effektökningar i omkringliggande nätområden fram till 2035. För Falkenberg finns dock möjlighet att öka nuvarande effekt med omkring 30 %, vilket ligger i linje med det behov som kommer framöver. Det innebär att vi klarar en viss ökning varje år fram till 2040, men det är viktigt att bevaka nya etableringar och att ha en bra gemensam samhällsplanering av nya bostads- och industriområden.
Effektkapaciteten i elnäten kommer att kräva samverkan mellan olika aktörer, exempelvis nätägare, kommuner och kunder. Det finns nu ett krav på samtliga nätägare att ta fram nätutvecklingsplaner. Planerna ska främja flexibilitet i efterfrågan och ta tillvara på el och effekt i kraftsystemet.

Fördubbla takten i energieffektiviseringen

Slutanvändningen av energi totalt dividerat med antal invånare i kommunen ligger på 27 MWh/invånare. Det är lägre i jämförelse med riket (35 MWh/invånare). Utvecklingen går långsamt men åt rätt håll. Störst energianvändning går till transporter (9 MWh/invånare) följt av hushållen (6 MWh/invånare) och därefter industri/byggsektorn (5 MWh).
Det saknas en samlad bild av i vilken omfattning industrier, verksamheter, fastigheter inom Falkenbergs kommun arbetar med energieffektivisering och hur stor effektiviseringspotentialen är. Det står dock helt klart att Falkenbergs invånare, organisationer och företag behöver fortsätta och öka takten i energieffektiviseringen för att nå delmålet om en fördubbling av energieffektiveten och det nationella målet om 50 % effektivare energianvändning till 2030 (jämfört med 2005). Inte minst behöver transportenergin effektiviseras.

Öka andelen förnybar energi

Inom Falkenbergs kommun produceras det mycket förnybar el, framförallt från vind- och vattenkraft. Solelsproduktionen ökar i snabb takt, mellan åren 2020- 2021 har den installerade effekten ökat med 50 %. Det finns fortfarande stora möjligheter och är viktigt att fortsätta öka produktionen inom alla förnybara energislag för att nå regionala och nationella målsättningar och för att kunna ställa om hela energisystemet med ökande elbehov.

I Falkenberg finns 82 vindkraftverk. De har en installerad effekt på 173 megawatt, vilket är den högsta installerade effekten bland samtliga Hallandskommuner. Det finns fortfarande utrymme för en större utbyggnad, framförallt till havs. Falkenberg har många äldre vindkraftverk och inom fem år kommer ett utbyte av dessa starta till färre men större verk.
Den förnybara energiproduktionen behöver planeras och övervägas utifrån en mängd perspektiv, till exempel markanvändning och biologisk mångfald. Exempelvis måste storskaliga markkrävande solcellsparkers placeringar i landskapet vägas så att andra markslag som tex produktiv jordbruksmark inte påverkas negativt. Det kan också handla om att väga mellan till exempel vindkraft och solceller i fråga landskapsbild, markanvändning och vilket av de två som ger störst energieffekt.
Antalet fordon i kommunen har ökat med 6 % mellan 2017 och 2021. Falkenberg finns 26 193 bilar. Dieseldrivna fordon har ökat med 16 % medan fordon som drivs med bensin har minskat med 5 %. Även etanoldrivna fordon minskar i antal. Antalet gasfordon har gått både upp och ned de senaste åren. Även om elbilarna ökar kraftigt nu är det från låga nivåer. Att minska beroendet av bilar och transporter och samtidigt ställa om till fossilbränslefria alternativ behöver snabbas på.

Falkenberg har en stor potential för biogasproduktion genom många lantbruk med djurhållning i kommunen samtidigt som det västsvenska gasnätet går genom kommunen. Biogasen är viktig både i omställningen av uppvärmning, industri och transporter.

Vad behöver vi göra för att nå målet?

Att både ställa om till hållbar energi och möta ett ökat elbehov är en svår utmaning. Därför behöver vi bygga ett robust energisystem med leveranssäker tillgång på hållbar el åt alla. Detta ställa krav på alla nivåer i samhället och på oss som privatpersoner. Det vi konkret vi behöver göra är:

  • Energioptimera bostäder, fastigheter och industrier genom att använda elen mer flexibelt, för att spara pengar, minska vår miljöpåverkan och undvika behovstoppar som orsakar hög belastning i ledningsnätet.
  • Snabbt fasa ut fossila bränslen från uppvärmning och transporter.
  • Använda rätt energi på rätt plats! Stärka fjärrvärmens roll i energisystemet, så att elen som produceras kan användas till annat än uppvärmning.
  • Utveckla och bredda samverkan i samhällsplaneringen ur ett energiperspektiv.
  • Utforska batterilagring så att energi kan lagras och används mer effektivt.
  • Stimulera beteendeförändring som främjar den förändring vi behöver åstadkomma enligt punkterna ovan.
Uppdaterad: 2022-09-23