Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Tema SDG.9.1

Mål nio handlar om att skapa en fungerande och stabil infrastruktur eftersom det är en grund för framgångsrika samhällen. Men för att möta framtidens utmaningar behöver våra industrier, företag och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. ###

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Bygga hållbar, motståndskraftig och inkluderande infrastruktur

Omställningen till en fossilfri transportsektor kräver stora investeringar, framförallt på stödjande infrastruktur såsom laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen, såsom biogas och vätgas. Falkenberg arbetar för att möjliggöra för en tankning/laddning av flera olika typer av drivmedel. Satsningarna är en nyckel för att Falkenbergarna, företag och besökare ska kunna ställa om och därmed minska sina utsläpp. En omställning av enbart fordon och drivmedel räcker dock inte för att nå klimatmålen. Det viktigaste är att hitta hållbara systemlösningar för att bygga ett mer transporteffektivt samhälle där gång, cykel och kollektivtrafik eller olika delnings- och mobilitetstjänster är viktiga bitar i lösningen. Ett effektivare transportsystem medför både minskad miljöpåverkan och bättre hälsa.

Digitalisering

Inom Falkenbergs kommun pågår arbete med att utveckla digitalisering i organisationen. Under 2021 har det tagits fram sju övergripande mål för kommunens fortsatta digitaliseringarbete som bland annat är mobilitet och intelligenta lösningar.

FGB Invest

Näringslivsavdelningen samordnar ett lokalt riskkapital-nätverk som finansieras via lokala företag och investerare. Riskkapitalet ska hjälpa lokala entreprenörer och start ups. Start ups är ett sätt att beskriva bolag (framförallt inom teknik och IT) som arbetar med affärsmodeller som bygger på innovation som sedan kan skalas upp. FBG Invest har exempelvis varit med i investeringsrundan för Mycorena, ett startup inom proteintillverkning samt KOBB ett sk. Blue food*-startup.

Främja inkluderande och hållbar industri och främja innovation

Projektet Envolve består av företag, forskning och finansiärer som arbetar med att ställa om jord- och livsmedelsproduktion. För att hjälpa lantbrukare till förbättrade åkerjordar är ett av fokusområdena jordhälsa och regenerativt jordbruk. I projektet finns bl.a. företagen Blue Fields som bygger pilotanläggning för algproduktion i Glommen och Mycorena som tillverkar en ny typ av svampprotein. Projektet har en bred ansats för hållbar omställning och kopplar in till flertalet mål inom agenda 2030. Projektet kopplar även till hälsa, avfall, energi, och blockkedjor som innebär ett fundamentalt annat sätt där vi kan förändra hur vi delar med oss av information, köper och säljer saker. Och eftersom det kan göra att allt detta sker på ett säkert, effektivt och transparent sätt över flera olika områden.

Envolve drivs av Falkenbergs kommuns näringslivsavdelning för att skapa testbäddar för innovation och start-ups inom jordbruks- och livsmedelsteknik. Projektet medfinansieras av Bertebos Stiftelse, Falkenbergs Sparbank – Framtidsbanken, EU-LIFE och Region Halland.
Projektet arbetar idag i tre spår:

  • nya jordbruksmetoder för ökad jordhälsa och kolinlagring,
  • ny teknik inom jordbruket,
  • cirkulära samarbeten som ett sätt för företag att i samverkan hitta möjligheter att nyttja det ena företagets avfall som råvara till ett annat företag.
    Blue foods är en ny sektor inom hållbar matindustri, som vill öka tillgången på hållbar mat utifrån det som finns i våra hav; tång, alger, sjögräs etc. I Glommen pågår arbete med att få tillstånd att tillverka och sälja produkter inom blue foods.

Hur mår Falkenberg?

För att kunna skapa ett hållbart samhälle för alla måste det finnas en fungerande och stabil infrastruktur som möjliggör att industrier ställer om till en hållbar produktion. I Sverige tas ett något bredare grepp än de globala delmålen inom mål 9, med fokus på hela näringslivet och inte enbart industrisektorn. Innovationer och tekniska lösningar är nycklar för att hitta hållbara lösningar inom både den ekonomiska och miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Innovationer och teknologiska framsteg bidrar också till att skapa nya marknader och arbetstillfällen..

Mycket i Falkenberg går i rätt riktning, men gapet till målet bedöms ändå vara stort. Inte minst gäller det de stora utsläppen via transportsystemet. Omställningen med ökad elektrifiering, automatisering och digitalisering ställer stora krav på ökad samverkan mellan aktörer och organisationer både för att möjliggöra tekniksprång och innovationer men också för att klara av att balansera möjligheter och utmaningar i formandet av ett robust energisystem. Detta utan att behöva neka nya företagsetableringar.

Kunder blir alltmer medvetna och ställer krav på produkter och tjänster som levereras på ett hållbart sätt. Att jobba med hållbarhet är viktigt för att stärka framtida konkurrenskraft och på sikt överlevnad för våra företag. Ännu finns ingen helhetsbild över denna omställning inom Falkenberg. Det saknas också en samlad bild av var Falkenbergs näringsliv befinner sig i en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi, likaså hur miljöhänsynen och resurseffektivitet ser ut i produktion.

Främja inkluderande och hållbar industri och främja innovation

Företagsklimatet

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun är gott. Falkenberg rankas som nr 10 i Sverige i Svensk näringslivs näringslivsranking. Upphandlingavdelningen i kommunen hamnade under året på en första plats i SKR:s nöjd kund undersökning i kategorin upphandling, dvs bland företagare som varit i kontakt med Falkenbergs kommun.
På totalen (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen i kommunen) ligger Falkenbergs nöjd- kund-index på 71 vilket är något lägre än 2020 års mätning. Men också under jämförbara kommuner vars medel ligger på 74. Falkenberg har som mål att nå nöjd kundindex på 76 och fortsätter satsa på att utbilda alla tjänstepersoner inom kommunorganisationen som har företagskontakter i företagssupport.

Näringslivsstruktur

Företagen är till stora delar små eller medelstora. 9 330 jobb finns i de små företagen i Falkenbergs kommun. Det är 41 procent av samtliga jobb i kommunen och 54 procent av jobben i privatägda företag. Vid en närmare titt på näringslivsstrukturen är det högre andel anställda inom branscherna handel och tillverkning jämfört med Halland i övrigt. Att Falkenberg har en stor sysselsättning inom handel beror framförallt på den stora privata arbetsgivaren Gekås Ullared AB med mer än 800 anställda. Däremot är relativt få människor verksamma inom företagstjänster.Handeln dominerar Falkenberg kommuns näringsliv, mycket tack vare stora företag som Gekås och Engelssons. Den stora tillväxten och jobbskapandet sker dock i de många små och medelstora företagen.

Så även om många av Falkenbergs små och medelstora företag är framgångsrika finns en risk, på en strukturell nivå, att företagen inte hänger med i konkurrensen framåt. Falkenberg behöver fler konsultföretag och en vana att använda dem. Näringslivsavdelningen försöker uppmuntra till detta genom så kallade konsultcheckar där företag via Region Halland kan få extern konsulthjälp gratis i några timmar.

Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur

Bredband och digitalisering

Sedan 2014 har bredbandsutbyggnaden stadigt gått framåt. Falkenbergs kommun ligger på 82,8 % av befolkningen som har tillgång till bredband minst 100 Mbit/sekund. Det är fortfarande något under rikets snitt (88,8 procent andel hushåll som har tillgång på bredband minst 100 Mbit/s) och under snittet som övriga hallandskommuner (86,6 procent). Digitaliseringen behöver fortsätta, både inom kommunkoncernen och i samhället i stort, tillsammans med att kompetensen kring digitaliseringen stärks.

Elförsörjning

En utmaning som Falkenberg delar med många kommuner är nätkapacitetbrist. I Falkenberg är prognosen att det kommer förekomma brister till år 2035 då nätens kapacitet kommer att vara utbyggda (se mer under mål 7). Just nu förbereder sig företagare inom alla sektorer för en svår höst och vinter med rekordhöga elpriser. Det drabbar allt ifrån datacenters till mjölkgårdar.

Transporter

Det finns fortfarande behov av styrmedel för att uppnå ett miljöanpassat transportsystem vilket innefattar insatser för att öka gång, cykel och kollektivtrafik. En omställning behövs där dessa trafikslag ges större utrymme i samhällsplaneringen och budget.

I Falkenberg står transportsektorn för hela 43 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Det kan endast till viss del förklaras av en omfattande transittrafik tvärs igenom kommunen. Den genomsnittliga körsträckan med bil har minskat från föregående års mätning. Det uppgår nämligen till 711,4 mil per person och år jämfört med 761 mil per person, vilket glädjande nog är en minskning från året dessförinnan. Men fortfarande 15 procent mer än rikssnittet.

Utveckling i nyttjandet av kollektivtrafiken går åt fel håll. 2019 gjorde Falkenbergarna i snitt 60 resor per person med kollektivtrafiken. Under pandemin har resandet med kollektivtrafik minskat och arbete, möten och studier på distans har blivit vanligare. Statistiken visar att resandet med stadsbusstrafik minskade med -41,7 % under 2020 jämfört med året innan och ytterligare med – 7,5 % under 2021. Detta beror främst på att resenärer har rekommenderats att avstå från att resa kollektivt med anledning av pandemin. Försäljningen av cyklar ökar men till viss del har kollektivtrafik ersatts med resor i egen bil. Hallandstrafiken prognostiserar en resandeminskning om 10–15 procent för 2022 jämfört 2019. Resandet förväntas vara tillbaka på nivå 2019 inom en period av 3–5 år.

För att utveckla resandet med kollektivtrafiken behöver kommunorganisationen i samverkan med Hallandstrafiken arbeta för att kontinuerligt se över busslinjerna och göra dem snabba. Det är också viktigt att stadsbussarna och landsortsbussarna kopplar till viktiga punkter, till exempel stationen och centrum med så få byten som möjligt. Här finns dock en inneboende konflikt mellan snabba linjer och många hållplatser.


Begrepp och ordförklaringar

En cirkulär ekonomi bygger på kretslopp, i stället för det linjära "skapa, bruka, slänga". Det handlar om återvinning, återbruk och delning för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Det handlar också om de material och den energi som redan använts – att ta tillvara på redan gjorda investeringar och ämnen högt i värdekedjan. Värdekedjan beskriver de aktiviteter som sker i ett företag som skapar värde. Med värde menas det belopp som köparna är villiga att betala för den produkt som företaget erbjuder.

En biobaserad ekonomi bygger på biologiska material, i stället för fossilbaserade material. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer där kunskap omsätts i innovation. Det handlar framför allt om nya material och optimal förbrukning – strävan mot ett fossilfritt samhälle

Uppdaterad: 2022-09-23