Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Tema SDG.9.1

Mål nio handlar om att skapa en fungerande och stabil infrastruktur eftersom det är en grund för framgångsrika samhällen. Men för att möta framtidens utmaningar behöver våra industrier, företag och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Digitalisering och innovation

Inom Falkenbergs kommun pågår arbete med att utveckla digitalisering i organisationen. Det finns ett ramverk och en strategi för hur detta ska göras. Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där det används digitala lösningar för antingen automatisering eller innovation i syfte att göra Falkenberg till en ännu bättre plats att bo och verka på. grunden är innovation någon form av förändring. Den definition Falkenbergs kommun har valt att utgå från beskriver innovation som ”något nytt som skapar nytta! Innovation handlar egentligen om att hitta nya och bättre sätt att möta behov, om att våga utmana gamla arbetssätt och om att våga testa nya saker.

FGB Invest

Näringslivsavdelningen samordnar ett lokalt riskkapital-nätverk som finansieras via lokala företag och investerare. Riskkapitalet ska hjälpa lokala entreprenörer och start ups. Fbg invest är ett nätverk av ett antal investerare som bildades för att lokalt bygga upp ett riskkapital som huvudsakligen investeras i start-ups och hos lokala entreprenörer.

Envolve - en innovationsmiljö för jordbruk, livsmedel och ny teknik

Envolve är en innovationsmiljö för framtidens livsmedelsproduktion i Falkenbergs kommun. Här ska forskning och företag som arbetar med jordbruk, livsmedel och ny teknik samlas.

Hållbarhetspriset

Falkenbergs kommuns hållbarhetspris uppmuntrar och stödjer insatser som bidrar till hållbar utveckling och omställning i linje med Agenda 2030. Vi delar ut priset varje år. Priset kan delas ut till en eller flera privatpersoner, föreningar, organisationer eller företag som bor eller verkar i Falkenbergs kommun, eller på annat sätt har tydlig anknytning till Falkenberg. Vinnaren får diplom och 20 000 kronor i prispengar. För att nämna några företag som fått priset kan nämnas Tegelmöllan AB (priset 2022) för deras arbete med återbruksproduktion av tegel. Absortech (2021).

Hur mår Falkenberg?

Bygga ut hållbar, motståndskraftig och inkluderande infrastruktur

Omställningen till en fossilfri transportsektor, energisektor och infrastruktursektor kräver stora investeringar, framförallt på stödjande infrastruktur såsom laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen, såsom biogas och vätgas, fossilfri energi från hållbara energikällor och robusta va-system. Falkenberg arbetar för att möjliggöra för en tankning/laddning av flera olika typer av drivmedel. Satsningarna är en nyckel för att Falkenbergarna, företag och besökare ska kunna ställa om och därmed minska sina utsläpp. En omställning av enbart fordon och drivmedel räcker dock inte för att nå klimatmålen. Det viktigaste är att hitta hållbara systemlösningar för att bygga ett mer transporteffektivt samhälle där gång, cykel och kollektivtrafik eller olika delnings- och mobilitetstjänster är viktiga bitar i lösningen. Ett effektivare transportsystem medför både minskad miljöpåverkan och bättre hälsa.

För att kunna skapa ett hållbart samhälle för alla måste det finnas en fungerande och stabil infrastruktur som möjliggör att industrier ställer om till en hållbar produktion. I Sverige tas ett något bredare grepp än de globala delmålen inom mål 9, med fokus på hela näringslivet och inte enbart industrisektorn. Innovationer och tekniska lösningar är nycklar för att hitta hållbara lösningar inom både den ekonomiska och miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Innovationer och teknologiska framsteg bidrar också till att skapa nya marknader och arbetstillfällen.
Mycket i Falkenberg går i rätt riktning, men gapet till målet bedöms ändå vara stort. Inte minst gäller det de stora utsläppen via transportsystemet. Omställningen med ökad elektrifiering, automatisering och digitalisering ställer stora krav på ökad samverkan mellan aktörer och organisationer både för att möjliggöra tekniksprång och innovationer men också för att klara av att balansera möjligheter och utmaningar i formandet av ett robust energisystem. Detta utan att behöva neka nya företagsetableringar.

Kunder blir alltmer medvetna och ställer krav på produkter och tjänster som levereras på ett hållbart sätt. Att jobba med hållbarhet är viktigt för att stärka framtida konkurrenskraft och på sikt överlevnad för våra företag. Ännu finns ingen helhetsbild över denna omställning inom Falkenberg. Det saknas också en samlad bild av var Falkenbergs näringsliv befinner sig i en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi, likaså hur miljöhänsynen och resurseffektivitet ser ut i produktion.

Bredband och digitalisering

Sedan 2014 har bredbandsutbyggnaden stadigt gått framåt. Falkenbergs kommun ligger på 90,7% 2022 jämfört med 80,5 % föregående år av befolkningen som har tillgång till bredband minst 100 Mbit/sekund. Det är precis på snittet som för riket. Digitaliseringen behöver fortsätta, både inom kommunkoncernen och i samhället i stort, tillsammans med att kompetensen kring digitaliseringen stärks.

Elförsörjning

En utmaning som Falkenberg delar med många kommuner är nätkapacitetbrist. I Falkenberg är prognosen att det kommer förekomma brister till år 2035 då nätens kapacitet kommer att vara utbyggda (se mer under mål 7). Just nu förbereder sig företagare inom alla sektorer för en svår höst och vinter med rekordhöga elpriser. Det drabbar allt ifrån enskilda till stora företag.

VA-system

Eftersattheten i investeringar i landets VA-system är en tickande bomb. Det finns därför idag en rad hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Det handlar om gamla, slitna och läckande ledningar, åldrade vatten- och reningsverk, organiskt material och läkemedelsrester som reningsverken har svårt att rena. Klimatförändringar med högre temperaturer, förlängd växtsäsong och extremväderhändelser som förväntas medföra ökade risker för jordskred, skyfall, översvämningar och torka som påverkar VA-systemet. Det behövs en ökad kunskap, medvetenhet och metoder för att minimera utsläppen, modernisera och innovera systemen och öka återföringen av näringsämnen. Stort arbete kvarstår också för att säkerställa och förstärka ekosystemen i våra sjöar och vattendrag.
Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetens och resursbas. Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.

Transporter

Det finns fortfarande behov av styrmedel för att uppnå ett miljöanpassat transportsystem vilket innefattar insatser för att öka gång, cykel och kollektivtrafik. En omställning behövs där dessa trafikslag ges större utrymme i samhällsplaneringen och budget.

I Falkenberg står transportsektorn för hela 56 % procent av de klimatpåverkande utsläppen. Det kan endast till viss del förklaras av en omfattande transittrafik tvärs igenom kommunen tack vare motorvägen E6. Den genomsnittliga körsträckan med bil har minskat från föregående års mätning. 2021 uppgick nämligen sträckan till 711,4 mil per person och år jämfört med 761 mil per person 2019, vilket glädjande nog är en minskning från året dessförinnan. Men fortfarande 15 procent mer än rikssnittet. Det saknas statistik för 2022 vilket gör att det inte går att se om trenden fortsätter åt rätt håll. Andelen fossiloberoende personbilar i hela Falkenberg ökade med 15 % mellan 2021 och 2022. Det är en bra utveckling men lite lägre än medelökningen i Halland som landade på 18%.

Utveckling i nyttjandet av kollektivtrafiken går åt fel håll. 2019 gjorde Falkenbergarna i snitt 60 resor per person med kollektivtrafiken. Under pandemin har resandet med kollektivtrafik minskat och arbete, möten och studier på distans har blivit vanligare. Hallandstrafiken prognostiserar en resandeminskning om 10–15 procent för 2022 jämfört 2019. Resandet förväntas vara tillbaka på nivå 2019 inom en period av 3–5 år.

För att utveckla resandet med kollektivtrafiken behöver kommunorganisationen i samverkan med Hallandstrafiken arbeta för att kontinuerligt se över busslinjerna och göra dem snabba. Det är också viktigt att stadsbussarna och landsortsbussarna kopplar till viktiga punkter, till exempel stationen och centrum med så få byten som möjligt. Här finns dock en inneboende konflikt mellan snabba linjer och många hållplatser.
Befolkning i kollektivtrafiknära lägen har legat stabilt för Falkenberg under ett antal år, senast 2022 på 77,4 %. Det innebär att andel invånare i Falkenberg som har tillgång till kollektivtrafik inom 500 m från sin folkbokföringsadress. Jämförelse med Hallands övriga kommuner så är det Halmstad som har bättre lägen där 90 % av befolkningen bor nära kollektivtrafikmöjligheter.

Rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara med miljövänliga tekniker

Näringslivsstruktur

Företagen är till stora delar små eller medelstora. 9 330 jobb finns i de små företagen i Falkenbergs kommun. Det är 41 procent av samtliga jobb i kommunen och 54 procent av jobben i privatägda företag. Vid en närmare titt på näringslivsstrukturen är det högre andel anställda inom branscherna handel och tillverkning jämfört med Halland i övrigt. Att Falkenberg har en stor sysselsättning inom handel beror framförallt på den stora privata arbetsgivaren Gekås Ullared AB med mer än 800 anställda. Däremot är relativt få människor verksamma inom företagstjänster. Handeln dominerar Falkenberg kommuns näringsliv, mycket tack vare stora företag som Gekås och Engelssons. Den stora tillväxten och jobbskapandet sker dock i de många små och medelstora företagen.

Så även om många av Falkenbergs små och medelstora företag är framgångsrika finns en risk, på en strukturell nivå, att företagen inte hänger med i konkurrensen framåt. Dels pga omställningen till andra affärsmodeller där hållbarhet på riktigt flyttar in hos företagen. Det handlar om att såväl anpassa men också lära om inom företag att kunna använda mer miljövänliga tekniker.

Rusta upp infrastruktur

Som tidigare angetts behöver såväl elinfrastrukturen byggas ut som upprustning av va-infrastruktur. Dessvärre finns ingen statistik som visar på behovet.


Begrepp och ordförklaringar

En cirkulär ekonomi bygger på kretslopp, i stället för det linjära "skapa, bruka, slänga". Det handlar om återvinning, återbruk och delning för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Det handlar också om de material och den energi som redan använts – att ta tillvara på redan gjorda investeringar och ämnen högt i värdekedjan. Värdekedjan beskriver de aktiviteter som sker i ett företag som skapar värde. Med värde menas det belopp som köparna är villiga att betala för den produkt som företaget erbjuder.

En biobaserad ekonomi bygger på biologiska material, i stället för fossilbaserade material. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer där kunskap omsätts i innovation. Det handlar framför allt om nya material och optimal förbrukning – strävan mot ett fossilfritt samhälle

Uppdaterad: 2023-09-22