Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Tema SDG.8.1

Mål 8 handlar dels om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor, dels att främja hållbar ekonomisk tillväxt. Alla människor behöver en inkomst som går att leva på. I Sverige har vi en förhållandevis hög sysselsättning och andelen kvinnor som yrkesarbetar är högst i EU. Trots detta finns det utmaningar. Det råder brist på arbetskraft inom vissa sektorer, vissa grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden, det finns löneskillnader samt en psykisk ohälsa kopplat till arbete.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Falkenberg är en plats där många ungdomar lätt kan få både sommarjobb och jobb efter avslutade gymnasiestudier. Stora arbetsgivare som exempelvis Gekås och företag inom besöksnäringen har erbjudit sommarjobb. Det är många aktörer och insatser som bidrar till att det går bra för Falkenberg.

Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Skola och näringsliv i samverkan

För att skapa ett långsiktigt samarbete mellan skolan (offentlig och privat) och näringsliv har man i Falkenberg format den så kallade FBG- modellen. Arbetet är en del i Falkenbergs kommuns övergripande målsättning med att skapa Västsveriges starkaste näringsliv. Genom att göra det lätt för skola och näringsliv att samarbeta ges likvärdiga förutsättningar för alla barn, elever och studenter oavsett var du bor eller vilken skola du tillhör. FBG-modellen är en av pusselbitarna för att säkra kommunens framtida kompetensbehov.
Dialogmöten gymnasieskolan, näringslivsavdelning och den lokala byggbranschen Byggprogrammet, VUX och näringslivsavdelningen har startat dialogmöten med byggbranschen. Dialogerna görs genom fysiska träffar där agendan sätts gemensamt. På första träffen diskuterades hur praoverksamheten kan utvecklas och behovet av utbildningar för att möta branschen behov av kompetensförsörjning. Tanken är att träffas ett par gånger/år.

Feriejobb inom kommunen

När ungdomar går första eller andra året på gymnasiet kan de söka sommarjobb hos Falkenbergs kommun. Det är arbetsmarknadsavdelningen som hanterar ansökningarna och 2022 fanns det 300 platser. Ett kommunalt sommarjobb pågår under tre veckor och sker inom någon av kommunens verksamheter eller inom någon ideell förening. Syftet är bland annat att få en inblick i arbetslivet, få arbetslivserfarenhet och förhoppningsvis goda referenser att lägga till sitt CV. Sommarjobben finns på olika arbetsplatser exempelvis inom barn- och äldreomsorg, kök, vaktmästeri, parkskötsel, Kultursommar och AMA Servicegrupp.

Främja gynnsam och hållbar turism

Genom arbetet med attraktionskraft Falkenberg har man bland annat identifierat en målgrupp. Besöksnäringens aktörer arbetar med att utveckla attraktiva erbjudande som marknadsförs genom Destination Falkenberg inom ramen Bo, Verka och Besöka. Genom platsvarumärket sprider vi i samverkan en positiv bild av Falkenberg.
Under mål 12 och mål 2 finns mer att läsa hur Destination Falkenberg och kommunen arbetar för att skapa en hållbar destination och turism.
Kommunens näringslivsavdelning bedriver en inflyttarkampanj för företag som behöver hitta kompetens. Kampanjen som pågår under 2022 ska hjälpa företag som har ett rekryteringsbehov på kort eller lång sikt samtidigt som det kan få fler att flytta till Falkenbergs kommun. Näringslivsavdelningen har också startat en rekryteringskurs som riktar sig till företagen i Falkenberg. Utbildningen ska ge företagen bättre möjligheter att hitta rätt kompetens. Kompetensförsörjning är ett problem för många företag i Falkenberg.

LEA

För att jobba med mindre tätorters utveckling på landsbygden kan man använda en metod som heter Lokalekonomisk analys (LEA). Detta är något som påbörjats i Ätran. Här samlas det lokala näringslivet, föreningar, boende och kommunen för tillsammans jobba med ortens utveckling. Syftet med planen är att få en nulägesanlys kring vilka resurser som finns i bygden och utifrån dessa skapa en handlingsplan för framtida utveckling. I Ätran planerar nu Fabo att bygga nya bostäder.
Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla.

Sysselsättningskrav i upphandling

Falkenbergs kommun genomför årligen upphandlingar för miljonbelopp. För att ytterligare motverka utanförskap på arbetsmarknaden har ett arbete med ökade sysselsättningskrav i upphandling utvecklats.
Målen är att:

  • Minska arbetslöshet och bidragsberoende
  • öka sysselsättningen
  • främja social hållbarhet
  • stärka kompetensförsörjningen

Kompa Halland

Falkenbergs kommun är en del i samverkansprojektet Kompa Halland. Inom projektet görs kompetensutveckling för personer som är varslade, permitterade eller anställda i företag som är ekonomiskt utsatta. Syftet är att minska sårbarheten och mildra effekterna av pandemin i det halländska näringslivet. Projektet pågår mellan juni 2020 och december 2022. Högskolan i Halmstad är projektägare och projektet finansieras via ESF. Övriga deltagare är TEK Kompetens, Region Halland och de halländska kommunerna.

Coworking i Ullared

Coworking i Ullared har varit i gång i drygt ett år. Där finns möjligheter för företagare och tjänstepersoner inom kommunorganisationen att arbeta under samma tak, vilket kan skapa såväl ökad samverka, fler innovationer samt minskad arbetspendling in till Falkenbergs stad. De första aktiviteterna som hölls gjordes i mitten av maj 2022 men kontoren har varit uppbokade sedan slutet av 2021. Det har varit sex aktiviteter i form av föreläsningar, workshop eller aktiviteter samt två tillfällen med Afterwork, totalt 87 medverkande företagare. Under tiden 18/4–1/6 var det 36 bokningar på något av våra tre kontor vilket resulterade i 234 timmar. Under samma tid hade vi 30 bokningar av någon av våra två konferenslokaler som resulterat i 110,5 timmar.

Upphandling

Näringslivsavdelningen och upphandlingsenheten har skapat en digital upphandlingsguide. Utbildningen ska ge företag förståelse för hur en offentlig upphandling går till och gör det enklare för lokala företag att lämna anbud.

Hur mår Falkenberg?

Det går trots vissa utmaningar bra för Falkenberg. Gapet mellan vårt nuläge och målet är så litet att målet antas kunna nås till 2030. Många företag har återhämtat sig efter pandemin och det är relativt lätt att få arbete för många. Förtagande i Falkenbergs landsbygder ökar.

En utmaning är att många arbetsgivare upplever att de har svårt att hitta rätt kompetens att anställa. Om det förutom att hitta rätt kompetens finns ett problem med att behålla rätt kompetens, har attraktionskraften hos platsen eller hos arbetsgivaren betydelse. Detta gäller både för offentliga och privata arbetsgivare. På sikt kan detta leda till en mängd negativa konsekvenser, exempelvis minskad tillväxt och försämrad service för medborgarna. Samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta kompetens finns det personer som är arbetslösa men inte kommer ut i arbete. Det finns löneskillnader samt en psykisk ohälsa kopplat till arbete. Även målsättningarna kring att öka andelen unga i jobb och skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar är utmanande för Falkenberg såväl som i övriga Sverige.

Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Arbetslöshet

Ett delmål för att nå en hållbar utveckling är att nå full och produktiv sysselsättning för män, kvinnor, och ungdomar. Ett sätt att följa detta är genom antalet personer som är öppet arbetslösa eller som ingår i ett program för att nå ett arbete. I Falkenberg var arbetslösheten 2021 6,9 %, vilket är lägre än riket i stort, 7,9 % men något högre än snittet för Halland, 6,2 %.

Långtidsarbetslöshet

År 2019 vara totalt 3,3 procent av befolkningen i Falkenberg i åldern 25-64 långtidsarbetslösa. Andelen var något högre bland kvinnor än män. 2021 har långtidsarbetslösheten stigit till 4,2 % och är nu lika för både män och kvinnor, men den är fortfarande lägre än rikssnittet på 4,6 procent. Långtidsarbetslösheten är lägst bland personer födda i Sverige och högst bland personer födda utanför Europa.

En arbetsmarknad med anständiga arbetsvillkor är jämställd och jämlik. Kommunorganisationen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper som bor och lever i Falkenberg, även de som står långt från arbetsmarknaden. Det kan ske exempelvis genom samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer.
Det är ett lägre inflöde till kommunens arbetsmarknadsavdelning än tidigare vilket i sig är ett bra tecken men utifrån det förändrade omvärldsläget kan det komma att ändras. Det finns andra utmaningar att vara uppmärksam på. Såsom att långtidsarbetslösheten stiger något och antalet UF-företag i Falkenberg är lägre än de flesta andra kommuner i övriga Halland.

Goda arbetsvillkor och kompetensförsörjning

Falkenbergs kommun är Falkenbergs största arbetsgivare med cirka 3500 anställda och har därmed goda möjligheter att skapa goda arbetsvillkor. Kommunens totala sjukfrånvaro är 6,8 % vilket är ett oförändrat resultat jämfört med år 2020. Kvinnors sjuktal är 7,5 % och mäns 4,2 % vilket följer tidigare års skillnad mellan könen. Coronapandemin ses som den främsta orsaken till att den totala sjukfrånvaron. I pandemins framfart de senaste två åren har även bemanningsfrågan i ett mer kortsiktigt perspektiv kommit i fokus. Flertalet av kommunens verksamheter har blivit påverkade på olika sätt och distansarbete och digitala möten har blivit en del av vardagen.

Kompetensförsörjning och matchningen mellan kompetens och arbetsgivare är utmaningar både i den offentliga som den privata sektorn. Att frågan fått en allt större betydelse beror dels på att näringslivet blivit alltmer kunskapsdrivet, dels på att en allt större del av arbetskraften – oavsett bakgrund, härkomst, kön, ålder eller boendeort – behöver tas tillvara för att möta de demografiska utmaningarna, där Falkenberg får en större andel äldre som behöver omhändertas och färre som är i förvärvsarbetande ålder.
Främja ungas anställning, utbildning och praktik

I målgruppen unga (17-24 år) som varken arbetar eller studerar syns en negativ utveckling. Måttet inkluderar de personer som under ett år inte har någon inkomst som tyder på att de har förvärvsarbetat samt att de inte heller förekommer i något register som indikerar att de har deltagit i någon utbildning under året. I Falkenberg visar nyckeltalet att det tidigare varit omkring 7 % och där Falkenbergs kommun legat mittemellan Hylte som har 11 % och Kungsbacka som har ca 5 %.
Jämfört med andra kommuner i Halland ligger Falkenberg med den senaste statistiken från 2020 på drygt 8 % (8,3 %) vilket är en ökning. Vad det kan bero på är svårt att säga. Om det är effekter av pandemin eller om det är andra orsaker det beror på.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Varje kommun har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte ännu fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Exempel på vad det kommunala aktivitetsansvaret kan erbjuda är:

  • Coachning
  • Praktik
  • Hjälp med att skriva CV och personligt brev
  • Stöd i kontakt med skola/vuxenutbildning
  • Hjälp att söka jobb

Under perioden 210401-220331 fanns det totalt 308 ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KKA) vilket är något lägre än 2020. Det är dock lite osäker siffra eftersom nyckeltalet inte sträcker sig för hela 2021. Under 2020 och 2021 visar det sig att majoriteten av de inom KAA är killar. 2020 var det 62 % killar och 38 % tjejer. 2021 var fördelningen 60 % killar och 40% tjejer.

Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Bruttoregionalprodukt

I Falkenberg finns goda arbetsvillkor och en ekonomisk tillväxt. Nettoökningen i befolkningen är 1,5 % (722 personer) vilket är högt även i ett nationellt perspektiv. 2021 hade Falkenberg 46 773 invånare. En hög inflyttning påverkar områdets Bruttoregionalprodukt (BRP), vilket är ett mått för att visa den ekonomiska utvecklingen inom ett geografiskt område. BRP är en regional motsvarighet till det nationella måttet Bruttonationalprodukt (BNP) och är värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. I Falkenberg har BRP stigit stadigt från 2017 och fram till 2019 där senaste statistik kan utläsas. 2019 hade Falkenberg 401 000 kronor per capita i jämförelse med Halmstad som ligger på 404 000 kr och Varberg som ligger på 491 400 kr. Att mäta utveckling genom att använda BNP (eller BRP) har fått kritik eftersom det inte säger något om den sociala hållbarheten. Resurserna inom ett område kan vara ojämnt fördelade. Det säger heller inget om miljöpåverkan.

I Svensk näringslivs senaste ranking hamnar Falkenberg på en 10:e plats vad gäller företagsklimat. Falkenberg har legat på topp 10 i Sverige de senaste åren. Det finns dock utmaningar att vara uppmärksam på. Trots att Falkenberg rankas högt är det viktigt att tänka på att omständliga lagar, regler och handläggningstider ses som ett stort hinder för tillväxt inom vissa branscher (ex. besöksnäringen). Genom att göra det enklare att driva företag bidrar man till ökad tillväxt. Samtidigt är det viktigt att Falkenbergs företag integrerar hållbarhet i sina affärsmodeller eftersom det är de företagen som kommer ha nå bäst lönsamhet och konkurrenskraft.

Uppdaterad: 2022-09-23