Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Tema SDG.8.1

Mål 8 handlar dels om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor, dels att främja hållbar ekonomisk tillväxt. Alla människor behöver en inkomst som går att leva på. I Sverige har vi en förhållandevis hög sysselsättning och andelen kvinnor som yrkesarbetar är högst i EU. Trots detta finns det utmaningar. Det råder brist på arbetskraft inom vissa sektorer, vissa grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden, det finns löneskillnader samt en psykisk ohälsa kopplat till arbete.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Skola och näringsliv i samverkan

För att skapa ett långsiktigt samarbete mellan skolan (offentlig och privat) och näringsliv har man i Falkenberg format den så kallade FBG- modellen. Arbetet är en del i att skapa Sveriges bästa näringslivskommun. Genom att göra det lätt för skola och näringsliv att samarbeta ges likvärdiga förutsättningar för alla barn, elever och studenter oavsett var du bor eller vilken skola du tillhör.

Mentorsföretag

Inom ramen för FBGmodellen påbörjades arbetet - under 2022 - med att koppla ett Mentorsföretag till varje skola i Falkenbergs kommun. Alla elever i årkurs 2, 5 och 7 har ett lokalt företag som de jobbar tillsammans med under respektive läsår. Lärarna arbetar tillsammans med representanter från företagen fram ett upplägg som passar både skola och företag och därefter genomförs upplägget under året. Detta är ett återkommande upplägg så att kommande elever i årskurs 2, 5 och 7 träffar och arbetar med samma företag som tidigare årskullar. Utöver mentorsföretagen har också åk 3, 6 och 9 haft samarbete med Falkenbergs sparbank i det som vi kallar KOLL. Vidare har det genomförts yrkesinspiration för samtliga åk 7 och alla åk 8 har genomfört 10 dagars PRAO.

Utöver grundskolan är också Falkenbergs gymnasieskola i uppstarten på många och nya spännande samarbeten, här kommer det hända mycket under nästa läsår! FBG-modellen är en av pusselbitarna för att säkra kommunens framtida kompetensbehov.

Feriejobb inom kommunen

När ungdomar går första eller andra året på gymnasiet kan de söka sommarjobb hos Falkenbergs kommun. Det är arbetsmarknadsavdelningen som hanterar ansökningarna och 2023 fanns det 220 platser. Förra året fanns det 300 platser att söka. Ett kommunalt sommarjobb pågår under tre veckor och sker inom någon av kommunens verksamheter eller inom någon ideell förening. Syftet är bland annat att få en inblick i arbetslivet, få arbetslivserfarenhet och förhoppningsvis goda referenser att lägga till sitt CV.

Hållbarhetshuset

Återanvända byggmaterial till en billigare peng och hjälpa personer ut i arbetslivet. Det är fokuset på det nyöppnade byggåterbruket som är i Falkenberg kommuns regi. Verksamheten säljer diverse byggmaterial och inredning som är begagnat eller som inte kommer till användning för någon. I hållbarhetshuset samsas fler verksamheter såsom Fritidsbanken, Andra chansen, byggåtervinningen. Samtidigt erbjuds det arbetsplatsträning för de individer inom AMA som behöver det.

Hållbar turism och arbetsliv

Destinationsbolaget i Falkenberg arbetar aktivt på olika sätt genom kampanjer för att locka till sig såväl besökare som tänkbara nya invånare. #levlivetifbg är en av dessa kampanjer under 2023 som kommuniceras ut via olika plattformar. Falkenberg är också känt för sin mat och “Falkenbergs skafferi”. Falkenberg har fått pris för att vara “värt en resa” för sin lokala matkultur och upplevelser kring Vallarna för att nämna något.

Kommunens näringslivsavdelning bedriver också olika kampanjer för företag som behöver hitta kompetens då kompetensförsörjning är ett problem för många företag i Falkenberg. Näringslivsavdelningen genomför kontinuerligt rekryteringskurser som riktar sig till företagen i Falkenberg. Utbildningen ska ge företagen bättre möjligheter att hitta rätt kompetens. Under mål 2 och mål 12 finns mer att läsa hur Destination Falkenberg och kommunen arbetar för att skapa en hållbar destination och turism.

Sysselsättningskrav i upphandling

Falkenbergs kommun genomför årligen upphandlingar för miljonbelopp. För att ytterligare motverka utanförskap på arbetsmarknaden har ett arbete med ökade sysselsättningskrav i upphandling utvecklats.
Målen är att:

 • Minska arbetslöshet och bidragsberoende
 • öka sysselsättningen
 • främja social hållbarhet
 • stärka kompetensförsörjningen

I samtliga upphandlingar har vi med som avtalsvillkor att vi ska ha rätt att under avtalstiden ta upp diskussion med våra leverantörer om möjligheterna till ett samarbete kring social hänsyn. Social hänsyn kan vara till exempel sysselsättning, arbetsvillkor, tillgänglighet och etiska villkor. Syftet är att främja sysselsättningsmöjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden, ökad social integration och säkerställandet av att arbetsmarknadens regler efterlevs.

Coworking i Ullared

Coworking i Ullared är numera en etablerad mötesplats för olika företag att mötas och arbeta tillsammans. Där finns möjligheter för företagare och tjänstepersoner inom kommunorganisationen att arbeta under samma tak, vilket kan skapa såväl ökad samverka, fler innovationer samt minskad arbetspendling in till Falkenbergs stad. De första aktiviteterna som hölls gjordes i mitten av maj 2022 men kontoren har varit uppbokade sedan slutet av 2021.

Landsbygdsutveckling med metoden LEA

För att jobba med mindre tätorters utveckling på landsbygden kan man använda en metod som heter Lokalekonomisk analys (LEA). Detta är något som påbörjats i Ätran. Här samlas det lokala näringslivet, föreningar, boende och kommunen för tillsammans jobba med ortens utveckling. PostNord kommer placera paketutlämningsboxar utanför biblioteket i Ätran (en följd av arbetet med LEAn).

Hur mår Falkenberg?

Falkenberg är en plats där många ungdomar lätt kan få både sommarjobb och jobb efter avslutade gymnasiestudier. Många företag går bra och arbetslösheten sjunker. I en nyligen genomförd undersökning visas ett tydligt mönster att Halland klättrar till toppen av listan som Sveriges mest attraktiva län med Falkenberg som tvåa, Halmstad som femma och Varberg som nia i rankingen. Detta tyder på att attraktiviteten hos en stad inte enbart grundar sig på dess storlek, utan att andra faktorer såsom livskvalitet, arbetsmarknad och trygghet är lika viktiga. Många företag har återhämtat sig efter pandemin och det är relativt lätt att få arbete för många trots höjda räntor och inflation. Det är många aktörer och insatser som bidrar till att det går bra för Falkenberg.

En utmaning är att många arbetsgivare upplever att de har svårt att hitta rätt kompetens att anställa. Förutom att hitta rätt kompetens finns ett problem med att behålla rätt kompetens, där har attraktionskraften hos platsen eller hos arbetsgivaren betydelse. Detta gäller både för offentliga och privata arbetsgivare. Samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta kompetens finns det personer som är arbetslösa men inte kommer ut i arbete. Det finns löneskillnader samt en psykisk ohälsa kopplat till arbete. Även målsättningarna kring att öka andelen unga i jobb och skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar är utmanande för Falkenberg såväl som i övriga Sverige. Hållbar konsumtion och produktion och nya affärsmodeller som bidrar till en ökad hållbar utveckling är igång och där är näringslivet i Falkenberg och i Sverige en nyckel för att lösa transformationen tillsammans.

Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Bruttoregionalprodukt

I Falkenberg finns goda arbetsvillkor och en ekonomisk tillväxt. 2021 hade Falkenberg 46 773 invånare. 2022 var befolkningen 47 017 invånare. 2023 i augusti är invånarantalet 47193 personer. En hög inflyttning påverkar områdets Bruttoregionalprodukt (BRP), vilket är ett mått för att visa den ekonomiska utvecklingen inom ett geografiskt område. BRP är en regional motsvarighet till det nationella måttet Bruttonationalprodukt (BNP) och är värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. I Falkenberg har BRP stigit stadigt från 2017 och fram till 2020 där senaste statistik kan utläsas. 2019 hade Falkenberg 401 000 kronor per capita i jämförelse med Halmstad som ligger på 404 000 kr och Varberg som ligger på 491 400 kr. 2020 hade Falkenberg 405 000kr vilket är en ökning från 2019. Att mäta utveckling genom att använda BNP (eller BRP) har fått kritik eftersom det inte säger något om den sociala hållbarheten. Resurserna inom ett område kan vara ojämnt fördelade. Det säger heller inget om miljöpåverkan.

Näringslivsklimat

I Svenskt näringslivs senaste ranking hamnar Falkenberg på en 9:e plats vad gäller företagsklimat. Falkenberg har legat runt eller på topp 10 i Sverige de senaste åren. Företagskonkurserna har sjunkit återigen efter en topp under 2021.

Upphandlingavdelningen i kommunen hamnade under året på en första plats i SKR:s nöjd kund undersökning i kategorin upphandling, dvs bland företagare som varit i kontakt med Falkenbergs kommun. Falkenbergs kommun placerar sig också på första plats när invånare i Sverige har fått tycka till om hur enkelt det är att få hjälp av sin kommun i olika frågor. Det visar en ny nationell servicemätning som gjorts under våren. Mätningen gjordes av Sveriges kommuner och regioner, SKR, tillsammans med Brilliant Future, och bygger på över 23 000 enkätsvar som samlades in mellan 13 mars och 12 maj 2023. 67 kommuner deltog i årets undersökning.

Den allra största andelen av den förvärvsarbetande befolkningen i Falkenberg arbetar i det privata näringslivet. Falkenberg har en stabil andel som startar företag/1000 invånare 16-64 år. 2022 visar den på 11,2 % där Kungsbacka i Halland ligger något högre på 12,8 %. Rikssnittet ligger strax över på 11,5%.

Det finns dock utmaningar att vara uppmärksam på. Trots att Falkenberg rankas högt är det viktigt att tänka på att omständiga lagar, regler och handläggningstider ses som ett stort hinder för tillväxt inom vissa branscher (ex. besöksnäringen). Genom att göra det enklare att driva företag bidrar man till ökad tillväxt. Samtidigt är det viktigt att Falkenbergs företag integrerar hållbarhet i sina affärsmodeller eftersom det är de företagen som kommer ha och nå bäst lönsamhet och konkurrenskraft.

Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Arbetslöshet

Ett delmål för att nå en hållbar utveckling är att nå full och produktiv sysselsättning för män, kvinnor, och ungdomar. Ett sätt att följa detta är genom antalet personer som är inskrivna som arbetslösa. I Falkenberg var arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingens statistik 2022 5,8 %, vilket är lägre än riket i stort, 6,6 %. Maj 2023 ser ut att vara ännu lägre arbetslöshet på 5,1% än 2022 trots att landet är i en lågkonjunktur. Vad detta beror på är många faktorer men en trolig orsak kan vara kommunens mångfald av företag.

Långtidsarbetslöshet

År 2019 vara totalt 3,3 procent av befolkningen i Falkenberg i åldern 25 - 64 långtidsarbetslösa. Andelen var något högre bland kvinnor än män. 2021 har långtidsarbetslösheten stigit till 4,2 % och 2022 visar statistiken åter igen på 3,3 %. Långtidsarbetslösheten är lägst bland personer födda i Sverige och högst bland personer födda utanför Europa. Den förvärvsarbetande befolkningen i Falkenberg har varit mellan 81 - 83,5 % under ett antal år.

En arbetsmarknad med anständiga arbetsvillkor är jämställd och jämlik. Kommunorganisationen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper som bor och lever i Falkenberg, även de som står långt från arbetsmarknaden. Det kan ske exempelvis genom samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer.
Det är ett lägre inflöde till kommunens arbetsmarknadsavdelning än tidigare vilket i sig är ett bra tecken men utifrån det förändrade omvärldsläget kan det komma att ändras. Andra goda tecken är antalet UF-företag som startades under läsåret 2022/2023 vilket var 129 st. Det är en tydlig ökning från föregående år med +41 st i Falkenberg. En orsak till den skillnaden kan vara att det nu inte finns någon pandemi längre med restriktioner som påverkar negativt.

Väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

I Sverige finns närmare 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. I Falkenberg har statistiken visat på mellan 6-7 % av åldersgruppen 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Här syns en något negativ utveckling. Måttet inkluderar de personer som under ett år inte har någon inkomst som tyder på att de har förvärvsarbetat samt att de inte heller förekommer i något register som visar att de har deltagit i någon utbildning under året. I Falkenberg visar nyckeltalet att det tidigare varit omkring 7 % och där Falkenbergs kommun legat mittemellan Hylte som har 7,7 % och Kungsbacka som har ca 3 %. Snittet i riket ligger på 5,7 %.
Jämfört med andra kommuner i Halland ligger Falkenberg med den senaste statistiken från 2021 på drygt 6 % (6,4 %) vilket är en minskning från 2020. Om det tidigare var effekter av pandemin eller om det är andra orsaker det beror på som gjort att andelen uvas minskar är svårt att säga.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Varje kommun har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte ännu fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Exempel på vad det kommunala aktivitetsansvaret kan erbjuda är:

 • Coachning
 • Praktik
 • Hjälp med att skriva CV och personligt brev
 • Stöd i kontakt med skola/vuxenutbildning
 • Hjälp att söka jobb

Under perioden 210401-220331 fanns det totalt 308 ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KKA) vilket är något lägre än 2020. Det är dock lite osäker siffra eftersom nyckeltalet inte sträcker sig för hela 2021. Samma månader fast 2022/2023 har antalet inom KAA ökat till 363. Fördelningen 203 killar och 160 flickor. Det är ju en stor rörlighet i gruppen. Under perioden har det skrivits ut 198 ungdomar varav 93 av dem fyllt 20 år.

Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Falkenbergs kommun är Falkenbergs största arbetsgivare med cirka 3400 anställda och har därmed goda möjligheter att skapa goda arbetsvillkor. Under 2022 var den totala sjukfrånvaron 7,1 % vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaron var som högst under 2022 års första månader då samhället hade utbredda restriktioner och coronasmittan var högt. Korttidsfrånvaron följer samma trend och har ökat till 4,0 %. Behovet av att tillgodose personal med rätt kompetens i kommunens verksamheter har seglat upp som den kanske största utmaningen i kommunkoncernen vilket ställt kommunen ordentligt på prov under året. Personalomsättningen har ökat med över tre procentenheter på två år och uppgår till 11,7 % vilket är det högsta värdet som kommunen haft sedan mätning regelbundet började göras 2015. Behovet av kompetensförsörjning är som störst inom äldreomsorgen där framför allt sommaren 2022 präglades av utmaningar med att hitta vikarier. Kommunen startade en gemensam bemanningsenhet under året som har underlättat hanteringen av poolanställda och timanställda. Resultatet av årets arbetsmiljöenkäten visar på ett fortsatt gott generellt resultat för kommunen. Framgångsfaktorer är att många medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner att deras insats bidrar till arbetsplatsens mål. Utvecklingsområden är att få tid till återhämtning och att få en mer hanterbar arbetsbelastning.

Kompetensförsörjning och matchningen mellan kompetens och arbetsgivare är utmaningar både i den offentliga som den privata sektorn. Att frågan fått en allt större betydelse beror dels på att näringslivet blivit alltmer kunskapsdrivet, dels på att en allt större del av arbetskraften – oavsett bakgrund, härkomst, kön, ålder eller boendeort – behöver tas tillvara för att möta de demografiska utmaningarna, där Falkenberg får en större andel äldre som behöver omhändertas och färre som är i förvärvsarbetande ålder.

Hållbar turism som skapar arbete och främjande av lokal kultur och lokala produkter

Destination Falkenberg är ett kommunalt bolag med uppdrag att samordna, utveckla och marknadsföra Falkenberg som destination. Bolaget fokuserar på två saker:

 • att bygga platsvarumärket “Falkenberg”
 • att driva och utveckla turistinformationen i kommunen.

Via Destinationsbolaget egen statistik som visar antalet gästnätter ses hur många som besöker kommunen och då främst under sommarmånaderna eftersom Falkenberg är en utpräglad turiststad.
Antalet kommersiella gästnätter har sedan 2010 ökat i Falkenberg med 81,05 % i jämförelse med Halmstad 28,66 % respektive Varberg 17,42 %. Antalet gästnätter kan också mätas per invånare som det görs i Kolada databasen. Där har Falkenberg ett värde på 17,91 för 2022 jämfört med exvis Halmstad som har 8,05.

Här kan priset som “Falkenberg värt en resa” spela roll liksom ett dedikerat arbete med att sätta Falkenberg på kartan under många år.
Utöver kommersiella gästnätter finns svårigheter att mäta delmålet kring hållbar turism och främjande av lokal kultur och lokala produkter.

Uppdaterad: 2023-09-22