Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg för mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.

Tema SDG.15.1

Mål 15 fokuserar på bevarande av ekosystem på land och i sötvatten och möjligheterna att använda dessa ekosystem på ett hållbart sätt. Genom detta kan de ekosystemtjänster som naturen ger oss förstärkas.

Det handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Biologisk mångfald är en av grundstenarna för att naturen ska kunna leverera ekosystemtjänster som rent vatten, ren luft, pollinering för matproduktion och rekreationsmöjligheter.

Steg i rätt riktning i Falkenberg

Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Åtgärder för pollinatörer

Golfbanor har en stor potential att hysa, gynna och locka till sig samma typer av arter som trivs i ängs- och betesmarker till exempel blommande örter och pollinerare. Därför omskapas nu gräsrika ruffar till att bli blomrika och ängslika och varma sandblottor/bunkrar skapas som boplatser för vildbin på golfbanorna Flädje GK, Vinbergs GK och Falkenbergs GK. Detta sker inom ett projekt som Svenska golfförbundet driver tillsammans med Falkenberg och Varbergs kommuner. På golfbanorna görs anpassningar av skötseln för att gynna den biologiska mångfalden. Förutom att gynna hotade pollen- och nektarbesökande insekter är målet också att gynna fristående åldriga träd. En inventering av insekter och kärlväxter har gjorts för att kunna följa upp resultatet. Falkenbergs golfbana arbetar nu också med att anlägga en våtmark. Faller det väl ut kommer Svenska golfförbundet att kunna skicka ut råd och riktlinjer till landets alla golfbanor.

Kommunen arbetar med att styra om till mer ängsliknande skötsel av en del av kommunens gräsmattor. Syftet är att öka den biologiska mångfalden och gynna blommande örter och pollinerande insekter. Av samma anledning sparas nässlor på vissa platser, det skapas sandblottor i skogen och i rabatter får organiskt material ligga kvar på hösten. Dessutom arbetas det för att öka mängden död ved i de tätortsnära skogarna genom att lämna högstubbar och bevara död ved som faunadepåer.
Tillsammans med intresserade gymnasieelever på naturprogrammet planeras och skapas en testyta för biologisk mångfald utanför Kultur-och bibliotekshuset Argus. I Skogstorp driver Fabo ett pilotprojekt i ett av sina bostadsområden där blommande buskar planteras och gräsmattor omvandlas till blommande ängar för att gynna pollinerande insekter.

Rådgivning och samverkan

Kommunekologerna erbjuder och genomför rådgivning och skötselsamverkan till markägare som har värdefulla gamla och grova träd på sina marker. Gamla grova träd finns till största del kvar i stadsmiljöer och kommunen arbetar för att bevara dessa. Går det av olika anledningar inte, planteras numera nya träd för att åter komma upp i samma krontäckning. Under året har en utbildning om vikten av gamla träd genomförts för personal inom kommunorganisationen och Falkenbergs pastorat. Samverkan sker också mellan kommun och pastoratet kring ett projekt om ljusföroreningar med syfte att lära mer om hur belysning av miljöer nattetid påverkar växter och djur. Projektet ska ta fram två kunskapsunderlag som ska användas inom organisationerna samt att fladdermöss ska inventeras i pastoratets alla kyrkor och Vinbergs naturreservat.

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i lokal förvaltning

Under året har en checklista tagits fram för att arbeta med ekosystemtjänster i den kommunala samhällsplaneringen. Nästa steg är att ta fram ett styrdokument för hur kommunen ska arbeta med vatten-och grönstruktur i samhällsplaneringen.
Ätrans vattenråd har sökt stöd från havs- och vattenmyndigheten för att återväta Hakamosse, en åtgärd viktig för såväl biologisk mångfald, fördröjning av vattnets väg i landskapet, övergödning och klimatpåverkan.

Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Av de 36 naturreservaten i Falkenbergs kommun är Vinbergs naturreservat det enda som ägs och förvaltas av kommunen. Där pågår ett arbete med att öppna upp områden som vuxit igen, sätta upp skyltar och anlägga ny stig med syfte att gynna både den biologiska mångfalden och friluftslivet.
Backsvalan får allt svårare att hitta boplatser i vårt landskap. Den häckar i branta sandbrinkar där de gräver ut en halv meter lång gång och inreder boet längst in. Genom att restaurera igenväxande husbehovstäkter planerar Falkenbergs ornitologiska förening, i samverkan med kommunen och markägare, att återskapa lämpliga livsmiljöer för både backsvalor och vildbin.
Våtmarker förstärker den biologiska mångfalden samtidigt som de fördröjer vatten i landskapet och minskar läckage av näringsämnen till haven. I Falkenberg har en inventering av bra lägen för nya våtmarker gjorts och många bra lägen har hittats. Nu går arbetet vidare med rådgivning till markägare med bra lägen på sin mark inom projektet LEVA som du kan läsa om i mål 6. Exempelvis stöttar åtgärdssamordnaren upp i ett arbete med våtmark vid Sannarpsån. Mer om minskat näringsläckage och LEVA-projektet finns att läsa under mål 14.

Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

Sedan 2020 har andelen certifierade skogsbruk ökat i Falkenbergs kommun. Forest Stewardship Councils (FSC) regelverk har stärkts genom att kravet på avsättningar för naturvårdsändamål (fem procent) har kompletterats med krav på att ytterligare fem procent ska skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden. Införandet av de nya kraven förväntas ge mer varierade skogar.

Av kommunens skogsinnehav sköts 24% av produktionsskogen med hyggesfria metoder, 13,7 % är klassad som Naturvård Skötsel (NS) och 8,4 % som Naturvård Orörd (NO). För den tätortsnära skogen som är omkring 400 hektar, ligger fokus helt på rekreation och biologisk mångfald. Här lämnas både liggande och stående död ved, samt att värdefulla gamla träd och träd som har ett högt biologiskt värde sparas. Nu tas en ny skötselplan fram för de tätortsnära skogarna i brett samarbete inom kommunkoncernen och i dialog med allmänhet och berörda föreningar.

Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem

En gemensam strategi för hanteringen av invasiva främmande arter har tagits fram av kommunerna i Halland. En inventering av invasiva främmande arter på kommunal mark pågår och därefter ska en åtgärdsplan tas fram. Målet är också att hitta sätt att kommunicera hur arbetet fortskrider för att på så sätt medvetandegöra och inspirera markägare som har arterna på sina marker att vidta åtgärder.

Hur mår Falkenberg?

Gapet mellan var vi står och målet bedöms vara stort. Mycket pågår i samhället som motverkar målet. Förlusten av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna en av våra största miljöutmaningar.

Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Över 10 % av våra arter i Sverige hotas av utrotning och antalet har ökat de senaste fem åren. Hallands län är ett av de län som har störst andel försvunna arter i landet. Antalet rödlistade arter är generellt högre i södra Sverige än i norra, vilket beror på att det här finns fler arter totalt och att markanvändningstrycket länge varit högre här.
Fåglar, skalbaggar, fjärilar och mossor är exempel på organismgrupper vars situation försämrats de senaste åren. Det som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är markanvändningen inom jord- och skogsbruket, där avverkning och igenväxning är de viktigaste påverkansfaktorerna. Klimatförändringar, överfiske och bottentrålning, exploatering, vattenreglering och invasiva främmande arter påverkar också.

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

Det krävs kunskap och förståelse i samhället att vi alla är beroende av de ekosystemtjänster som naturen förser oss med. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för dessa ekosystemtjänster och därmed även för människans försörjning och vällevnad.

Det behövs också en ökad kunskap om viktiga strukturer och funktioner som möjliggör arters spridning och förflyttning. Många av de naturtyper som hyser hotade arter i Falkenberg har små och fragmenterade utbredningar vilket gör att de har små populationer och liten spridning mellan populationer, vilket i sin tur försvårar deras överlevnad och minskar den genetiska variationen.
Vi behöver förhindra uppdelning av landskapet och överbrygga barriärer i landskapet genom att skapa en sammanlänkning mellan arters olika livsmiljöer och utveckling av viktiga övergångsmiljöer till exempel mellan land och vatten. Detta ställer krav på samverkan mellan många olika aktörer.
Träd och annan grönska blir allt viktigare att bevara och bygga in i våra boendemiljöer då det gynnar den biologiska mångfalden, ger skugga och svalka varma dagar, tar upp regn vid kraftiga skyfall och skapar trevligare miljöer. Skötseln av privata trädgårdar har också betydelse för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.

Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

Skogarna i Falkenbergs kommun är till största del av privatägda. Skogarna är starkt påverkade av granskogsbruk med unga och täta bestånd. Det begränsar den biologiska mångfalden som är beroende av död ved, gamla lövträd, ädellövsskogar och lövträdsrika skogar och skogar som uppnått sena successionsstadier.

Ädellövskogarna i kommunens mellanbygd har höga natur- och rekreationsvärden, men de är inte så stora till arealen. Vissa biologiska kvaliteter ökar, andra är oförändrade eller minskar. Det finns för lite areal lämpliga livsmiljöer för hotade arter. Skyddet av viktiga naturmiljöer går för långsamt och alltför lite naturvårdande skötsel görs i dessa områden. Falkenberg har låg andel skyddad natur, lägre än rikets snitt och övriga hallandskommuner. En utmaning är att integrera och utveckla miljöhänsyn i alla skogsbruksåtgärder. Här skulle kommunen kunna fungera som föredöme. I de produktionsskogar som kommunen har skulle hyggesfria metoder kunna tillämpas i större utsträckning än vad som redan sker.
Skogens ekosystem och ekosystemtjänster såsom tex kolsänka, livsmedel, trävaror, bioenergi och naturupplevelser, är centrala för vår välfärd, hälsa och möjlighet att ställa om till en klimatneutral ekonomi och hållbar resurshantering. Samtidigt behöver den biologiska mångfalden värnas och öka. Här blir det regionala skogsprogrammet som samverkansprojekt viktigt där olika intressen får jobba tillsammans för att lösa framtidens utmaningar.

Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Vi behöver gå tillbaka till ett mer variationsrikt odlingslandskap. Skyddskanter behöver lämnas och korridorer behövs för att binda samman och öka möjligheterna för arter att sprida sig mellan områden. I Falkenbergs inland växer ängs- och betesmarker med höga naturvärden igen på grund av att de inte betas och brukas längre. Här har EU:s jordbrukarstöd en stor betydelse. Ju större fokus de har på miljö desto mer stimulerar de en förflyttning i rätt riktning. Stöden dock inte tillräckligt fokuserade på biologisk mångfald.
Halland har i jämförelse med övriga landet en låg andel ekologiskt brukad odlingsmark. Falkenberg har en lägre andel ekologiskt brukad odlingsmark än Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Det är viktigt att ta tillvara de miljö- och klimatåtgärder och metoder som används och utvecklas inom både ekologiskt och konventionellt jordbruk och hitta gemensamma lösningar för att göra förflyttning av hela sektorn.

Kommunens kuster står under ett hårt tryck från friluftsliv, turism, exploatering/nybyggnation och näringsliv. Här har kommunen ett ansvar att hålla emot, då få områden utmed kusten idag är orörda. Detta för att värna det allmänna och lämna reträttplats för arter och friluftsliv. Därtill står vi inför klimatförändringar vilket medför risk för havsnivåhöjningar som i sin tur medför att våra kustvärden och arter kläms alltmer mellan havet och befintlig bebyggelse.
Samverkan sker i stor utsträckning men kan öka. Vägkanter är tex en outnyttjad marktyp med stor potential som resurs för blommande örter och pollinerare. Detta skulle kunna bli verklighet genom samarbete mellan kommun, Trafikverket, markägare och vägföreningar.
Kommunen behöver få in ekosystemtjänster och biologisk mångfald i sitt strategiska markarbete och markköp. Rutiner för att kompensera för sådana förluster av desamma vid exploatering behöver sättas. Miljöer med hög biologisk mångfald uppskattas mest av invånare och besökare. Det är därmed också en strategisk fråga för att bevara attraktionskraften i landskapet vi förvaltar.

Begrepp och ordförklaringar

Succession: en stegvis förändring av ett ekosystem där växter, djur eller deras samhällen avlöser varandra på en växtplats. Naturvärdena är ofta högre i sena successionsstadier än i tidiga.

Uppdaterad: 2022-09-23