Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 5 - Jämställdhet.

Tema SDG.5.1

Världens befolkning har fortfarande lika starka fördomar mot kvinnor som för tio år sedan. Orsaken bedöms vara att de är "djupt rotade" i samhället – trots globala rörelser som Metoo enligt ny rapport från FN. Ungefär 25 procent av världens befolkning tycker att det går att försvara att en man slår sin fru. Utan att ta itu med fördomsfulla sociala könsnormer kommer vi inte att uppnå jämställdhet eller de globala målen för hållbar utveckling.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi kan inte säga att vi är ett jämställt land. Jämställdhet kan endast uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, lika villkor, lika lön, lika möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Sverige lyfts ofta fram som ett föregångsland och hamnar konsekvent högt i internationella studier men faktum är att vi inte har nått hela vägen. Men Idag har den genomsnittliga kvinnan drygt 80 % av den genomsnittliga mannens lön. Faktum är att i offentlig sektor skulle det med dagens takt ta 60 år innan kvinnornas snittlön hamnar i nivå med männens. Jämställdhetsarbetet handlar mycket om att ändra på strukturer, riva osynliga barriärer och få bort diskrimineringen men det finns också enskilda projekt som för arbetet framåt.

Steg i rätt riktning

Utrota diskriminering av alla kvinnor och flickor

Tullbroskolan har en värdegrundspedagog i syfte att synliggöra normer och värderingar och förebygga stereotypa föreställningar om hur pojkar respektive flickor förväntas vara. Det finns också en värdegrundspedagog anställd på 30 % på gymnasieskolan.

Falkenberg har sedan årsskiftet 21/22 två jämställdhetspedagoger som arbetar med att utbilda skolans personal i normmedvetenhet. I mötet med arbetslag skapar de diskussioner och synliggör tillvägagångssätt hur personal i skolan konkret ska bli mer jämställda i sitt sätt att tala till elever och vad de ska tänka på i sitt förhållningssätt i undervisningen för att skapa en mer jämställd skola. Det har även utarbetats stödmaterial som finns tillgängligt för alla pedagoger om hedersrelaterat våld och hur vi kan arbeta för att bemöta och synliggöra det.

Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Falkenberg fritt från våld

I Falkenberg finns ett relationsfridsteam vilka arbetar aktivt med mäns våld mot kvinnor. Syftet är att kommunen ska bli bättre på att hjälpa både våldsutsatta och våldsutövare. Relationsfridsteamet erbjuder stöd till barn och ungdomar, familjer och vuxna. Där erbjuds du som behöver hjälp 5 fria samtal anonymt. Arbetet har även ett tydligt barnperspektiv. Satsningen är ett led i regeringens uppdrag för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer samt att stärka skyddet för våldsutsatta. Sedan augusti 2021 har socialtjänsten ett nytt ansvar att ”verka för att det som utövar våld mot närstående ska ändra beteende”. För det så finns det en utökad tjänst i Falkenberg för att kunna arbeta med våldsutövare och hela familjer.

Det har under året 2022 gjorts utbildningsinsatser gällande machokultur och normer som Machofabriken har hållit i. Utbildningen har genomförts av Falkenbergs kommun tillsammans med Falkenbergs kvinnojour. Här har kultur-fritid och teknikförvaltningen varit väldigt involverade genom sin Ung Fbg avdelning. Allt detta är bra och fler behöver prata om våld och hur vi tillsammans kan förebygga det.

V 47 – en vecka fri från våld genomfördes 2022 i samverkan mellan socialförvaltning, kommunstyrelseförvaltningen och kvinnojouren. Syftet är att uppmärksamma våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det blev en vecka som uppmärksammades både lokalt, regionalt som nationellt i media. Detta kommer genomföras även 2023.

V 9 – en vecka för att uppmärksamma sociala mediers roll för våra barn och unga. SSPF samordnaren genomförde tillsammans med såväl Polis, fritid, socialförvaltning m fl föräldramöten där dialoger om sociala mediers roll påverkar. Gymnasieskolan fick också lyssna till Nina Rung som höll i en föreläsning om dess roll. Detta kommer sannolikt att upprepas 2024.

Hur mår Falkenberg?

I Falkenberg är gapet mellan nuläget och målet om ett helt jämställt samhälle stort. Det finns tendenser till att förändring sker, men i långsam takt. Jämställdhetsarbetet handlar mycket om att ändra på strukturer, riva osynliga barriärer och få bort diskriminering, men det finns också enskilda projekt som för arbetet framåt.

Män som grupp har mer makt och inflytande än kvinnor, äger mer och tjänar mer. Kvinnor har i stor utsträckning huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Även hälsoskillnader finns och syns tydligt. Kvinnor uppger en sämre skattad hälsa trots att män som grupp lever kortare tid. Män utövar det mesta av våldet i samhället, både i det privata och det offentliga rummet. Kvinnor utsätts i högre utsträckning för våld i nära relationer, medan män i större utsträckning utsätts för våld i det offentliga rummet. Inom skolan är det fler flickor som klarar examen från högskoleförberedande inriktningar på gymnasiet än pojkar. Att stärka kvinnors och flickors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga samhällen. Regeringen har under en tid gett generellt ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka föräldraskapsstödet i kommuner i syfte att verka för det våldsförebyggande arbetet och medlen ska bidra till ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet, samt bidra till att förebygga kriminalitet för barn och unga. Jämställdhet kan endast uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, lika villkor, lika lön, lika möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling

Utrota diskriminering av alla kvinnor och flickor

Ett av målen för den svenska jämställdhetspolitiken är ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Statistik saknas på lokal nivå om diskriminering.

Andel unga som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade på ett sätt så att de känt dig kränkta, 16–25 år, 2018 skiljer sig mellan könen. Tjejer är mer än dubbelt så många som killar som upplevt sig orättvist behandlade. Tjejer i riket 19,2 % och killar 9,7 %. Det finns dessvärre ingen lokal statistik som visar hur läget är i Falkenberg.

Kommunorganisationen som arbetsgivare

Kommunorganisationen i Falkenberg har som mål att alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltid men möjlighet till deltidsarbete. Statistiken visar dock att män i större utsträckning är tillsvidareanställda på heltid. 2022 jobbade 78 % av de tillsvidareanställda männen heltid medan motsvarande siffra för kvinnorna var 61 %. Här har andelen kvinnor som arbetar heltid ökat från förra årets analys. Insatsen Heltid som norm kan vara en orsak till att kvinnors andel ökat.
Kommunorganisationens totala sjukfrånvaro såg likadant ut 2020 och 2021 dvs ligger kvar på 6,8 %. 2022 har statistiken ökat till 7,1 %. Sjukfrånvaron skiljer sig åt. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro, framförallt kvinnor över 50 år, än männen. Detta är något man sett under lång tid.

Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Var fjärde kvinna, 25 % av alla kvinnor har någon gång utsatts för våld av en partner. 80 % av alla brott mot kvinnor i Falkenberg utgörs av någon i nära relation eller av någon bekant. Mörkertalet är dock stort eftersom en stor andel våldsutsatta kvinnor aldrig anmäler de övergrepp som de utsätts för i den nära relationen. Hedersrelaterat våld eller förtryck utövas av flera och innebär en särskild utsatthet. Det är oklart hur många ärenden som det rör sig om totalt i Falkenberg då mörkertalet när det gäller heder kan vara stort.
Våldsutövande har samband med normer för manlighet och makt. Det finns också en koppling mellan mäns våldsutövande och negativa attityder till jämställdhet. Genom att aktivt arbeta för att ändra mansnormer och involvera män i jämställdhetsarbetet, inom bland annat skola, vård och föräldrastöd, kan våldet minska.
I Falkenberg har det under 2022 anmälts till polisen 154 brott som klassas som våld mot kvinnor enligt polisens statistik. (totalt ett 60-tal brottskoder) Det är en minskning med 4 st brott jämfört med 2021. Sedan 2019 har antalet anmälda våldsbrott som begås mot kvinnor minskat i Falkenberg. Om det sedan finns ett stort mörkertal som inte anmäls är svårt att säga något om. I Falkenberg kostar skyddat boende för kvinnor utsatta får mäns våld minst 3 miljoner kronor per år.

Värdesätt obetalt omsorgs- och hushållsarbete och främja delat ansvar i hushållet

Mediannettoinkomst

Skillnaden mellan könen rörande ekonomiska förhållanden kan göras genom att använda mediannettoinkomst, vilket betyder det som fås i form av inkomst och det som återstår i plånboken efter skatter och andra avdrag. I Falkenberg var kvinnors andel av mäns inkomst är 76,1 procent för 2021, vilket är ungefär i nivå med övriga Halland. Det saknas tyvärr statistik för 2022. Det är dock betydligt lägre än sverigesnittet på 81,3 %. Förklaringarna är att Falkenbergs kvinnor jobbar mer deltid, oftare i låglöneyrken, tar ut mer föräldraledighet samt är sjukskrivna i högre utsträckning.

Föräldrapenningsuttag

Ett nyckeltal som pekar på eventuella könsskillnader när det gäller ansvar för hemarbete är uttag av föräldrapenning. Målet som uttalats av regeringen är en jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete och att kvinnor och män ska ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
Kvinnor i Falkenberg tar ut cirka 70 procent av föräldrapenningdagar och män cirka 30 procent. När det gäller föräldradagar är statistiken stabil med väldigt lite variation.

Andelen av antalet dagar för tillfällig föräldrapenning (VAB) som tas ut av män har Falkenberg legat på en stadig nivå under ett flertal år där också. Jämfört med riket i stort ligger Falkenberg något lägre i andelen dagar som tas ut av män. Vad detta beror på är svårare att säga. Faktorer såsom att det kostar mer för män att vara hemma med sina barn kan vara en orsak samt att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid när barnen är mindre kan vara en annan.

Kommunorganisationen

Kommunorganisationen är en stor arbetsgivare vilket också ger kommunen stor möjlighet att påverka jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det kräver att verksamheter planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och att resurser fördelas likvärdigt mellan könen. Kommunen har också ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för kvinnors arbetsvillkor. Lönegapet mellan könen växer med åldern – parallellt med karriärer och ökade familjeskyldigheter – efter att ha varit förhållandevis litet när kvinnor och män påbörjar sin yrkesbana. Med mindre pengar att spara och investera ökar gapet, och konsekvensen blir att risken ökar för kvinnor att slås ut socialt och hamna i fattigdom på ålderns höst. Pensionsgapet mellan könen var i EU 28 procent 2020.
Att arbeta heltid är ett sätt att arbeta upp den pensionsgrundande inkomsten. I Falkenberg arbetar 62,3 % heltid jämfört med resterande kommuner i Halland som ligger på 67,6 %.

Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Representation i styrelser

Tillväxten av chefskvinnor hos börsbolag har aldrig varit svagare. Efter ett årtionde med stadig ökning om en procentenhet per år är utvecklingen nu exakt noll. Samtidigt visar höstens rapport att jämställdhet lönar sig i fyra av fem nyckeltal. Chefsrollerna i svenska börsbolag är allt tydligare könsuppdelade. Vd:n, försäljningschefen och affärsområdeschefen är män. Stabscheferna är kvinnor. Detta bäddar för att chefsrollerna blir låsta i gamla strukturer och att energin i jämställdheten uteblir. Det är fortfarande vanligare att vara man och driva företag än kvinna. I Falkenberg var det mer än dubbelt så många män (16,6%) som kvinnor (7,7%) som var egenföretagare 2021.

I kommunfullmäktige är fördelningen mellan män och kvinnor ganska jämställd, medan styrelserna för de kommunala bolagen har en klar majoritet av manliga representanter. Kommunen har också ett ansvar för att främja jämställdhet i sin roll som välfärdsleverantör. Kommunen saknar dock en redovisning för jämställdhetsarbetet på övergripande plan.

Uppdaterad: 2023-09-22