Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nuläge

Barn med förstoringsglas

Här kan du läsa mer om nuläget i Falkenberg inom mål 5 - Jämställdhet.

Tema SDG.5.1

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi kan inte säga att vi är ett jämställt land. Jämställdhet kan endast uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, lika villkor, lika lön, lika möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Sverige lyfts ofta fram som ett föregångsland och hamnar konsekvent högt i internationella studier men faktum är att vi inte har nått hela vägen. Jämställdhetsarbetet handlar mycket om att ändra på strukturer, riva osynliga barriärer och få bort diskrimineringen men det finns också enskilda projekt som för arbetet framåt.

Steg i rätt riktning

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men är inte ett jämställt land. Män som grupp har mer makt och inflytande än kvinnor, äger mer och tjänar mer. Kvinnor har i stor utsträckning huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Även hälsoskillnader finns och syns tydligt. Kvinnor uppger en sämre skattad hälsa trots att män som grupp lever kortare tid. Män utövar det mesta av våldet i samhället, både i det privata och det offentliga rummet. Kvinnor utsätts i högre utsträckning för våld i nära relationer, medan män i större utsträckning utsätts för våld i det offentliga rummet. Inom skolan är det fler flickor som klarar examen från högskoleförberedande inriktningar på gymnasiet än pojkar. Att stärka kvinnors och flickors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga samhällen. Jämställdhet kan endast uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, lika villkor, lika lön, lika möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Utrota våld mot och utnyttjande mot kvinnor och flickor

Falkenberg fritt från våld

I Falkenberg finns ett relationsfridsteam vilka arbetar aktivt med mäns våld mot kvinnor. Syftet är att kommunen ska bli bättre på att hjälpa både våldsutsatta och våldsutövare. Relationsfridsteamet erbjuder stöd till barn och ungdomar, familjer och vuxna. Där erbjuds du som behöver hjälp 5 fria samtal anonymt. Arbetet har även ett tydligt barnperspektiv. Satsningen är ett led i regeringens uppdrag för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer samt att stärka skyddet för våldsutsatta.

Tullbroskolan har en värdegrundspedagog i syfte att synliggöra normer och värderingar och förebygga stereotypa föreställningar om hur pojkar respektive flickor förväntas vara. Det finns också en värdegrundspedagog anställd på 30 % på gymnasieskolan. Det finns steg som tas men de behöver bli fler och tas snabbare.

Falkenberg har sedan årsskiftet 21/22 två jämställdhetspedagoger som arbetar med att utbilda skolans personal i normmedvetenhet. I mötet med arbetslag skapar de diskussioner och synliggör tillvägagångssätt hur personal i skolan konkret ska bli mer jämställda i sitt sätt att tala till elever och vad de ska tänka på i sitt förhållningssätt i undervisningen för att skapa en mer jämställd skola.

Hur mår Falkenberg?

I Falkenberg är gapet mellan nuläget och målet stort. Det finns tendenser till att förändring sker, men i långsam takt. Jämställdhetsarbetet handlar mycket om att ändra på strukturer, riva osynliga barriärer och få bort diskriminering, men det finns också enskilda projekt som för arbetet framåt.

Utrota diskriminering av flickor och kvinnor

Ett av målen för den svenska jämställdhetspolitiken är ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Skillnaden mellan könen rörande ekonomiska förhållanden kan göras genom att använda mediannettoinkomst, vilket betyder det som fås i form av inkomst och det som återstår i plånboken efter skatter och andra avdrag. I Falkenberg var kvinnors andel av mäns inkomst är 76,5 procent för 2020, vilket är ungefär i nivå med övriga Halland. Det är dock betydligt lägre än sverigesnittet på 81,6 %. Förklaringarna är att Falkenbergs kvinnor jobbar mer deltid, oftare i låglöneyrken, tar ut mer föräldraledighet samt är sjukskrivna i högre utsträckning.

Representation i styrelser

Andelen kvinnor på chefspositioner i Sverige skiljer sig åt mellan olika sektorer. Högst är den inom regionen och lägst inom privat sektor. Trots att andelen kvinnliga chefer är högre än 50 procent inom både kommun och hälso- sjukvård är kvinnor underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer, det vill säga andelen kvinnor som är chefer är lägre än andelen kvinnor bland de anställda. Gapet håller dock på att minska nationellt.

I Sverige har endast 18 procent av aktiebolag med minst 500 000 kr omsättning en kvinna som högsta befattningshavare (d.v.s. vd, ordförande eller annan styrelseledamot). Bland Falkenbergs företag med en omsättning över 500 000 kronor var det endast 15% som hade en kvinnlig VD eller företagsledare i Falkenberg 2019.
Det är fortfarande vanligare att vara man och driva företag än kvinna. I Halland var det dubbelt så många män (16%) som kvinnor (8%) som startade företag 2021.

Föräldrapenningsuttag

Ett nyckeltal som pekar på eventuella könsskillnader när det gäller ansvar för hemarbete är uttag av föräldrapenning. Målet som uttalats av regeringen är en jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete och att kvinnor och män ska ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
Kvinnor i Falkenberg tar ut cirka 70 procent av föräldrapenningdagar och män cirka 30 procent. När det gäller föräldradagar är den långsiktiga trenden tydlig. Allt större andel tas ut av männen. Under 2020 sjönk det något jämfört med året innan men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott.

Andelen av antalet dagar för tillfällig föräldrapenning (VAB) som tas ut av män har Falkenberg legat på en stadig nivå under ett flertal år. Jämfört med riket i stort ligger Falkenberg något lägre i andelen dagar som tas ut av män.

Kommunorganisationen som arbetsgivare

Kommunorganisationen är en stor arbetsgivare vilket också ger kommunen stor möjlighet att påverka jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det kräver att verksamheter planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och att resurser fördelas likvärdigt mellan könen. Personal inom skola, vård och omsorg behöver bemöta kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön. Kommunen har också ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för kvinnors arbetsvillkor.

Kommunorganisationen i Falkenberg har som mål att alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltid men möjlighet till deltidsarbete. Statistiken visar dock att män i större utsträckning är tillsvidareanställda på heltid. 2021 jobbade 79 % av de tillsvidareanställda männen heltid medan motsvarande siffra för kvinnorna var 58 %.
Kommunorganisationens totala sjukfrånvaro såg likadant ut 2020 och 2021 dvs ligger kvar på 6,8 %. Sjukfrånvaron skiljer sig åt. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro, framförallt kvinnor över 50 år, än männen. Detta är något man sett under lång tid.

I kommunfullmäktige är fördelningen mellan män och kvinnor ganska jämställd, medan styrelserna för de kommunala bolagen har en klar majoritet av manliga representanter. Kommunen har också ett ansvar för att främja jämställdhet i sin roll som välfärdsleverantör. Kommunen saknar dock en redovisning för jämställdhetsarbetet på övergripande plan.

Utrota våld mot och utnyttjande mot kvinnor och flickor

Våld i nära relationer

Var fjärde kvinna, 25 % av alla kvinnor har någon gång utsatts för våld av en partner. 80 % av alla brott mot kvinnor i Falkenberg utgörs av någon i nära relation eller av någon bekant. Mörkertalet är dock stort eftersom en stor andel våldsutsatta kvinnor aldrig anmäler de övergrepp som de utsätts för i den nära relationen. Hedersrelaterat våld eller förtryck utövas av flera och innebär en särskild utsatthet. Det är oklart hur många ärenden som det rör sig om totalt i Falkenberg då mörkertalet när det gäller heder kan vara stort. Enligt socialtjänsten så har utredningar där heder anges som orsak varit drygt 10 stycken i Falkenberg under 2021. Jämförbara siffror med andra kommuner finns inte.
Våldsutövande har samband med normer för manlighet och makt. Det finns också en koppling mellan mäns våldsutövande och negativa attityder till jämställdhet. Genom att aktivt arbeta för att ändra mansnormer och involvera män i jämställdhetsarbetet, inom bland annat skola, vård och föräldrastöd, kan våldet minska.
I Falkenberg har det under 2021 anmälts till polisen 143 brott som klassas som våld mot kvinnor. Det är en minskning med 13 brott jämfört med 2020. I Falkenberg kostar skyddat boende för kvinnor utsatta får mäns våld minst 3 miljoner kronor per år.

Uppdaterad: 2022-09-23